Na osnovi energetske izkaznice objekta lahko kupec oziroma najemnik predvidi višino stroškov, povezanih z delovanjem objekta. Na energetski izkaznici je jasno opredeljena razvrstitev objekta v razred energetske učinkovitosti glede na letno potrebno toploto za ogrevanje stavbe na enoto uporabne površine stavbe – Q(NH)/A(u) (kWh/m2a), in sicer:

– razred A1: od 0 do vključno 10 kWh/m2a,

– razred A2: nad 10 do vključno 15 kWh/m2a,

– razred B1: nad 15 do vključno 25 kWh/m2a,

– razred B2: nad 25 do vključno 35 kWh/m2a,

– razred C: nad 35 do vključno 60 kWh/m2a,

– razred D: od 60 do vključno 105 kWh/m2a,

– razred E: od 105 do vključno 150 kWh/m2a,

– razred F: od 150 do vključno 210 kWh/m2a,

– razred G: od 210 do 300 in več kWh/m2a.

Energetska izkaznica je lahko izdana na osnovi računskega ali meritvenega modela. Energetska učinkovitost objekta je v energetski izkaznici prikazana na barvnem traku za porabo energije in povzročenih emisij CO2, poleg navedenega so na barvnem traku prikazane tudi minimalne zahteve za potrebno toploto za ogrevanje v posameznem letu.

Izdane energetske izkaznice za objekte imajo veljavnost 10 let. V navedenem obdobju se večina naprav, ki služijo za nemoteno delovanje objekta, po večini že amortizira. Nove tehnologije in spoznanja na področju energetske učinkovitosti pa lahko ponudijo nove izboljšave na objektu. Zaradi navedenega je treba opraviti ponoven pregled objekta in ugotoviti stanje objekta ter pripraviti nova priporočila o učinkovitejši rabi energije v objektu.

Z novim Pravilnikom o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb (Uradni list RS št. 92/2014 z dnem 19.12.2014) je bil omogočen tudi poenostavljen način izdelave energetske izkaznice za posamezno stanovanje v večstanovanjskem objektu, v katerem ni individualnega sistema ogrevanja za posamezno stanovanje. Na ta način je omogočeno lažje pridobivanje energetskih izkaznic za posamezno stanovanje, saj so lastniki stanovanj odvisni od lastne volje in ne več od vseh lastnikov stanovanj v večstanovanjskem objektu.

Delni premiki k varčnejšim objektom so se že pokazali s spodbudami Eko sklada, saj se tudi večji poslovni in večstanovanjski objekti intenzivno energetsko sanirajo. Pri vseh navedenih objektih je potekala energetska sanacija ovoja stavbe (zamenjava stavbnega pohištva ter dodatni sloji toplotne izolacije) kot tudi zamenjava kurilnih naprav in prezračevalnih sistemov. Vse pogosteje se uporabljajo rekuperatorske naprave, s katerimi izkoriščamo toploto »odpadnega« zraka, da ogrejemo svež zrak, ki se vpihuje v želene prostore. Na omenjeni način varčujemo z energijo, saj s svežim zrakom ne ohlajamo prostorov, temveč je dodani svež zrak že nekoliko ogret.

Na trgu je še veliko energetsko potratnih objektov, zato lastnikom le-teh priporočamo, da se odločijo za dobro toplotno izolacijo v debelem sloju, saj je toplotna izolacija edini material, ki z leti uporabe ne potrebuje dodatnih stroškov vzdrževanja, hkrati pa privarčuje energijo. Toplotna izolacija tako tudi po več letih uporabe služi svojemu namenu - preprečevanju toplotnih izgub skozi konstrukcijske elemente objekta in s tem zmanjševanju potreb po energiji za delovanje objekta.

Z ustrezno toplotno izolacijo URSA boste v toplem zavetju vašega doma, pri tem pa vas ne bodo skrbeli previsoki stroški energije.