Doslej so morali namreč za prav vsak gradbeni poseg pridobiti soglasje vojniške občine, ki je bila v zemljiški knjigi vpisana kot lastnica zemljišča. Tako je bilo tudi pred več kot dvema letoma, ko so se odločili, da bodo zaradi racionalizacije poslovanja enoto iz Raven pri Šoštanju preselili v Vojnik. Preden so se lotili urejanja 650 kvadratnih metrov neizkoriščenih podstrešnih prostorov dograjenega dela bolnišnice, so morali pridobiti soglasje vojniškega občinskega sveta, kar pa ni bilo tako enostavno.

Vojničani so zemljišče želeli celo prodati

Predstavniki države in občine Vojnik so se več let pogajali in poskušali na miren način urediti lastništvo zemljišča, na katerem se razprostira park in na katerem stojijo tudi bolnišnični objekti. Na občini so se sicer zavedali, da s stavbnim zemljiščem, ki je bilo v občinskih prostorskih načrtih predvideno za pozidavo, ne morejo prosto razpolagati, zato so ga bili pripravljeni prodati ministrstvu za zdravje. Leta 2007 so za ves kompleks vzhodno od regionalne ceste Celje–Vojnik poskušali iztržiti okoli dva milijona evrov, vendar s poslom ni bilo nič. Ministrstvo je ponudbo za odkup zavrnilo, občina pa je nato predlagala, da bi lastništvo zemljišča prenesla na državo v zameno za primerno odškodnino.

Tudi ta poskus takratnega vodstva občine, da bi vsaj nekaj iztržili, se je izjalovil, saj je leta 2011 državno pravobranilstvo v imenu ministrstva za zdravje vložilo tožbo za ugotovitev lastninske pravice. Prvostopenjsko sodišče je odločilo, da je lastnica spornega zemljišča država, drugostopenjsko sodišče pa je sodbo potrdilo. Občina Vojnik se je namreč kot lastnica vpisala v zemljiško knjigo na podlagi delitvene bilance, ko se je nekdanja skupna celjska občina razdelila na tri občine. Med sodnim postopkom se je izkazalo, da tudi nekdanja skupna občina ni bila lastnica zemljišča, na katerem se razprostira kompleks PB Vojnik. Imela je samo tako imenovano pravico rabe, kar preprosto pomeni, da je bila zgolj neke vrste upraviteljica. Sodišče plačila sodnih stroškov ni naložilo samo vojniški občini. Svoj del bosta morali plačati tudi Mestna občina Celje in Občina Štore, ki sta prav tako pravni naslednici nekdanje skupne celjske občine.

Dvorca brez dovozne ceste ne bo kupil nihče

Magister menedžmenta Albin Apotekar, ki je v PB Vojnik vodja preskrbovalno-vzdrževalnih enot, nam je povedal, da so takšno odločitev sodišča pričakovali in da si želijo, da bi čim prej rešili tudi problem graščine s pripadajočim zemljiščem v Ravnah pri Šoštanju. Ta po selitvi oddelka psihiatrije v Vojnik sameva, vendar jo je PB Vojnik kot upravnica dolžna vzdrževati, kar jo stane kar 20.000 evrov na leto. Dvorec Gutenbuchel, ki je bil zgrajen v 16. stoletju, je last Republike Slovenije, v zemljiški knjigi pa je vpisana Splošna bolnišnica Celje, ki je imela pred mnogimi leti tam enega od svojih oddelkov. Občina Šoštanj naj bi se odrekla predkupni pravici, bi pa bila pripravljena skrbeti za dvorec, če bi ga dobila brezplačno. Toda država se s tem ne strinja in želi dvorec, ki je razglašen za kulturni spomenik lokalnega pomena, prodati.

Geodetska uprava je graščino, bližnji objekt, v katerem je bila nekoč uprava in pralnica dislocirane enote psihiatrične bolnišnice, in slab hektar zemljišča ocenila na približno 400.000 evrov. Po mnenju cenilca, ki ga je leta 2013 najela PB Vojnik, je kompleks vreden okoli 600.000 evrov, medtem ko podjetnik, ki se je med tremi zainteresiranimi kupci izkazal za najbolj resnega, ni pripravljen odšteti več kot 250.000 evrov. Problem ni samo v denarju, ampak tudi v tem, da graščina nima zemljiškoknjižno urejenega dostopa. Premogovnik Velenje je pred leti od denacionalizacijskih upravičencev odkupil več hektarov bližnjih zemljišč, med drugim je postal lastnik tudi tistega dela, po katerem vodi cesta do graščine. Težavo bi lahko elegantno rešili tako, da bi uprava Premogovnika Velenje za dovozno cesto podelila služnostno pravico. Pred dobrim letom je PB Vojnik na vodilne naslovila pisno prošnjo, da bi se ta zadeva čim prej uredila, vendar odgovora še ni dobila. Zdaj je najela odvetnika, ki bo poskušal postopek pospešiti.