Odgovor: Predvsem je treba vedeti, da del stroškov del v zvezi s popravili krije lastnik. O samih izboljšavah in popravilih pa morate biti sicer vnaprej obveščeni, in to v primernem roku (razlaga, kaj je primerni rok, je odvisna od več okoliščin, prav zagotovo pa tudi od velikosti posega v stanovanje). Poleg tega vam mora biti zagotovljena normalna uporaba stanovanja po opravljenem posegu, poseg pa mora biti opravljen v čim krajšem možnem času in s čim manjšimi motnjami za lastnika. Če bi se morali zaradi posega preseliti, je lastnik dolžan opraviti prenovo stanovanja čim hitreje, v času prenove pa vam je dolžan zagotoviti tudi nadomestne prostore. Stroške, povezane z začasno preselitvijo v drugo stanovanje, sicer nosi lastnik.

Vprašanje: Zanima me, ali lahko popravila v stanovanju kot najemnik opravljam sam.

Odgovor: Popravila opravlja načeloma le lastnik, ki nosi tudi stroške teh popravil. Lahko pa popravila opravi tudi najemnik sam, če pridobi soglasje lastnika in sam krije stroške. Če gre za neodložljivo situacijo, denimo za situacijo, v kateri se morajo zavarovati življenje ali zdravje stanovalcev ali pa stanovanje in opremo v njem pred večjo škodo, lahko najemnik opravlja popravila tudi sam in zahteva povračilo stroškov, ki so nastali zaradi teh popravil.

Mag. Boštjan J. Turk