Kakšna je vizija podjetja in kaj odlikuje podjetje Krka?
Vizija podjetja se glasi: Utrjujemo položaj enega vodilnih generičnih farmacevtskih podjetij v svetu. To dosegamo samostojno s krepitvijo dolgoročnih poslovnih povezav in partnerskih odnosov na področju razvoja, oskrbe z izdelki in trženja.

Za dolgoročno rast prodaje in dobičkonosnost so ključni novi izdelki, zato v Krki veliko energije namenjamo raziskavam in razvoju. Med našimi izdelki je več kot 40 % novih, ki so prišli na posamično tržišče v zadnjih petih letih. Pomembno je tudi, da je Krka vertikalno integrirana, kar pomeni obvladovanje procesa od surovine do končnega izdelka. Tako zagotavljamo kakovost, varnost in učinkovitost zdravil, poleg tega pa celoten proces obvladujemo tudi v stroškovnem pogledu.

Kako privabljate in kako zadržite sodelavce?
Za zadrževanje uspešnih in ključnih kadrov so pomembni naši cilji in pričakovanja, ustrezno nagrajevanje in možnosti napredovanja ter strokovnega in osebnega razvoja. Za perspektivne kadre so pomembni raznolikost dela, dobri medsebojni odnos ter splošna kultura in klima podjetja. Zato se v Krki zavzemamo za takšen sistem osebnega in strokovnega razvoja, ki motivira in hkrati zadržujejo ključne in perspektivne kadre, torej tiste, ki so med bolj uspešnimi. Hkrati pa se trudimo pravočasno zaznavati signale, ki kažejo na nezadovoljstvo pri delu in možnosti odhoda. Pri tem igra najpomembnejšo vlogo vodja, da pravočasno zaznava motivacijske vzgibe svojih sodelavcev. V ta namen Krkine vodje preko naših internih programov izobraževanja ustrezno usposabljamo, kajti le tako bomo zadržali naše potenciale.

Kaj je največji potencial podjetja in po čem bi nekdo od zunaj prepoznal vaše sodelavce?
Za konkurenco so naši sodelavci zelo zanimivi, saj so prepoznani kot strokovnjaki, z veliko mero znanja, izkušenj ter kot učinkoviti in delovni. Naš največji potencial so torej tako strokovni kot tudi vodstveni kadri s svojim znanjem, izkušnjami, lojalnostjo, delovno vnemo in učinkovitostjo.

Kako se spopadate z recesijo in kakšne ukrepe ste sprejeli zaradi ohlajene gospodarske rasti?
Pozorni smo na aktualna dogajanja, povečali smo budnost nad stroški – predvsem tistimi, ki jih brez škode za dobro poslovanje lahko zmanjšamo, skrbno delujemo za povečanje učinkovitosti delovnega časa in boljšo organiziranost dela. In pa seveda še bolj smo okrepili aktivnosti na naših tržiščih. Sodelavce o tem informiramo na rednih delovnih sestankih, letnih zborih delavcev, v internem glasilu Utrip, na internih izobraževanjih.
Posebej pa je pomemben zdrav razum pri soočanju z recesijo, torej racionalen optimistični pristop, pozorno spremljanje aktualnega dogajanja, iskanje priložnosti za izboljšave in prihranke, nikakor pa ne brezplodno razpravljanje in strah, ki človeka hromi pri njegovem aktivnem delovanju.

Pravite, da "izbor Zlata nit spodbuja in razvija zavest o pomenu dobrih odnosov s sodelavci v organizacijah v širšem okolju in ker želimo vplivati na razvoj tega okolja, sodelujemo v Zlati niti." V kolikšni meri dobri odnosi in predvsem pogovori prispevajo tudi k zniževanju bolniške odsotnosti?
Da dobri odnosi vplivajo na zniževanje bolniške odsotnosti, smo pri nas dokazali s konkretnim projektom Medsebojni odnosi in bolniška odsotnost, ki smo ga začeli pred desetimi leti. Bolniška odsotnost se je z uvedbo projekta bistveno zmanjšala, saj se je znižala za več kot 30 odstotkov. Ob merjenju organizacijske klime v podjetju in spremljanju bolniške odsotnosti pa smo ugotovili, da lahko preko boljših/drugačnih medsebojnih odnosih, predvsem pri vodenju sodelavcev, bistveno vplivamo na zadovoljstvo in dobro počutje zaposlenih.

Dobra komunikacija je steber dobrih odnosov v podjetju. Ste uvedli zadnji čas kakšne nove kanale komuniciranja?
V Krki zaposlene redno seznanjamo z dogajanjem na Krkinih trgih in v farmacevtski panogi ter s poslovnimi dogodki v družbi in s tem prispevamo k njihovemu učinkovitejšemu delu. Z rednim in sprotnim komuniciranjem gradimo kulturo medsebojnega zaupanja, spoštovanja, nenehnega učenja ter odgovornega in učinkovitega dela. V družbi smo na vseh ravneh vzpostavili vertikalno in horizontalno notranje komuniciranje, z rabo različnih komunikacijskih orodij pa zaposlene sproti seznanjamo z dogajanjem v podjetju. Enkrat na leto organiziramo zbore delavcev, na katerih predsednik in člani uprave sodelavce seznanijo z rezultati poslovanja v preteklem letu, načrti za prihodnje leto, strategijo razvoja družbe in drugimi aktualnimi informacijami. Pomembno komunikacijsko orodje, ki se v zadnjem obdobju intenzivno razvija, so interne spletne strani, poimenovane Krkanet, kjer so poleg aktualnih informacij o podjetju zbrani tudi različni dokumenti, akti, obrazci in drugo gradivo.
Desetletja izdajamo tudi interni mesečni časopis Utrip, in sicer v slovenščini, zadnjih nekaj let pa tudi v lokalnih jezikih, in sicer na Poljskem, v Ruski federaciji in Ukrajini. Mesečno izdajamo tudi strokovni bilten, poimenovan M-Bulletin, namenjen zaposlenim v marketinško-prodajni mreži. Že peto leto pa imamo na ključnih lokacijah, kjer je velik pretok ljudi, tudi informacijske zaslone, na katerih sodelavce obveščamo o dogodkih, kot so obiski poslovnih partnerjev, seje uprav, nadzornega sveta, kolegijev sektorjev, inšpekcije, izobraževanja, različne prireditve in podobno.
Ena najpogostejših oblik komuniciranja je elektronsko obveščanje – zaposlene po e-pošti obveščamo z vsebinami, povezanimi predvsem z njihovim vsakdanjim delom, in morebitnih drugih nujnih informacijah. Analiza organizacijske klime pa je pokazala, da se je komunikacija na vseh ravneh podjetja pomembno izboljšala tudi zaradi pretoka informacij na delovnih sestankih.

Kaj vaše sodelavce dela boljše od konkurence?
Že pri vstopu v podjetje se trudimo izbirati sodelavce, ki imajo veliko znanja, želje po razvoju in napredovanju, ki pa so tudi notranje motivirani za doseganje dobrih rezultatov. Notranja kultura našega podjetja takšne sodelavce oblikuje v zavzete, samozavestne, pa kljub vsemu dovolj skromne, da se nenehno sprašujejo, kaj bi lahko naredili še bolje. Naši sodelavci so predani svojemu delu in podjetju, so prodorni in profesionalni na svojih področjih dela. Mogoče so ravno profesionalnost, zavzetost, nenehna želja po razvoju in pripadnost odlike naših sodelavcev.

Kako skrbite, da sodelavci ne izgorijo?
V Krki že vrsto let izvajamo aktivnosti, ki prispevajo k večji kakovosti življenja in dela naših sodelavcev. Za dobro zdravje in medsebojne odnose poskrbimo na raznovrstnih športnih in kulturnih dogodkih, organiziramo preventivne, rekreativne in družabne programe. Sodelavcem nudimo tudi možnost preventivne zdravstvene rekreacije in termalnega zdravljenja na stroške družbe.
Trim klub Krka organizira tedenske preventivne športne dejavnosti, ki se jih udeležuje več kot 850 zaposlenih. Dejavnosti so različne, tako da vsak lahko najde sebi primerno sprostitev. Za zaposlene organiziramo 7- in 10-dnevne programe preventivne zdravstvene rekreacije. Lani pa smo začeli s pomembnim projektom z vidika krepitve zdravja. To je akcija V skrbi za vaše zdravje skupaj osvajamo vrhove, s katero želimo ljudi spodbujati h gibanju in jih s tem ozaveščati o pomenu zdravega načina življenja. Skupaj s Planinsko zvezo Slovenije smo označili in uredili 15 priljubljenih planinskih poti po Sloveniji. Pet poti smo prehodili v letu 2009, ostali pa bodo organizirani v letu 2010. Udeležba se od pohoda do pohoda povečuje, na zadnjih dveh nas je bilo že okoli 500.
Kdor pa si bolj želi kulturno-umetniških doživetij, lahko deluje v okviru Kulturno-umetniškega društva Krka, ki združuje galerijsko dejavnost, pevski zbor, gledališki klub, ustvarjalne delavnice in organizacijo obiskov prireditev ter tako bogati kakovost življenja sodelavcev.
Sodelavcem na tak način s preventivnimi aktivnostmi pomagamo razvijati zavest in možnosti za aktivno in kakovostno življenje.

Kako pomembno se vam zdi notranje podjetništvo?
Notranje podjetništvo razumemo tako, da naj bi vsak sodelavec v svojem okolju ravnal kot bi doma ali v svojem podjetju. Kar pomeni, da jih spodbujamo, da so pozorni, da nenehno iščejo priložnosti za izboljšave obstoječih procesov pa tudi iskanje povsem novih poti, ki bi Krki prinesle bolj učinkovito in uspešno delovanje. Nove ideje in predloge sistemsko spodbujamo in nagrajujemo.

Kaj je bil Krkin največji preskok/poslovni uspeh od lani?
V letu 2009 je bilo za Krko najpomembnejše, da smo kljub zaostrenim gospodarskim razmeram s hitrim odzivanjem na spremembe in vlaganjem v razvoj, znanje, ljudi in proizvodne zmogljivosti uspeli ne samo ohraniti, ampak še okrepiti naš položaj enega največjih generičnih farmacevtskih podjetij v svetu in ustvariti dobro osnovo za poslovanje v letu 2010.

Kakšne poslovne rezultate pričakujete letos v primerjavi s preteklim letom?
Skupina Krka načrtuje 6-odstotno rast prodaje, ki bo tako predvidoma prvič presegla milijardo EUR. Predvidena vrednost vlaganj in naložb v višini 176 milijonov EUR. Za leto 2010 načrtujemo povečanje števila zaposlenih, tako v Sloveniji kot tudi v tujini, skupaj za 5%. (jpš)