Nekateri so mnenja, da je pred uporabo toplotne črpalke nujno izolirati objekt in zamenjati okna. To mnenje je popolnoma zgrešeno in zavajajoče. Bolj kot je objekt toplotno potraten, prej se povrne investicija v sistem s toplotno črpalko in bistveno večji prihranki se dosežejo s samo enim ukrepom (ob podmeni, da za obstoječa grelna telesa zadošča temperatura vtoka do 60 stopinj C). Seveda se učinkovitost toplotne črpalke z izboljšanjem izolativnosti objekta le še poveča.

Velik prihranek z zamenjavo ogrevalnega sistema

Že s samo zamenjavo obstoječega ogrevalnega sistema (npr. ogrevanje na zemeljski plin, utekočinjen naftni plin, ekstra lahko kurilno olje, elektrika ...) za 40 in celo do 70 odstotkov znižamo letne stroške (odvisno od optimizacije obstoječega ogrevalnega sistema), prav tako pa se drastično zmanjšajo emisije ogljikovega dioksida, kar je bistvenega pomena. Znana so tudi povprečna letna grelna števila pri dveh v praksi najpogosteje uporabljenih ogrevalnih sistemih:– talno ogrevanje temperaturnega sistema do 35 stopinj C: SCOP > 3,5–3,8;

– radiatorsko ogrevanje temperaturnega sistema do 55 stopinj C: SCOP > 2,8–3,2.

Če je na primer cena elektrike (koristne energije) 0,11 eur/kWh, je strošek te energije s toplotno črpalko zrak/voda:

– talno ogrevanje temperaturnega sistema do 35 stopinj C: 0,30 eur/kWh;

– radiatorsko ogrevanje temperaturnega sistema do 55 stopinj C: 0,37 eur/kWh.

Z ekonomskega vidika (kjer se lahko primerja cena energentov eur/kWh na dan 31. 12. 2013 http://www2.arnes.si/~mlicen3/html/cene_energentov.html)

je razvidno:

– peleti: 0,6 do 0,65 eur/kWh,

– ekstra lahko kurilno olje: 0,11 do 0,12 eur/kWh,

– utekočinjen naftni plin: 0,14 do 0,15 eur/kWh,

– zemeljski plin: 0,7 do 0,85 eur/kWh,

– daljinska toplota: 0,85 eur/kWh.

Tudi zaščita pred legionelo

Če za kritje toplotnih izgub potrebujemo temperaturo ogrevne vode sistema do 55 stopinj C (kar je skladno s smernicami PURES 2010, TSG-1-004, kjer je jasno napisano, da se za ogrevalni sistem lahko uporablja temperaturni sistem do 55 stopinj C, za sanitarno vodo pa do 70 stopinj C), seveda lahko vgradimo visokotemperaturne toplotne črpalke s temperaturo ogrevne vode do 65 stopinj C, katere temperaturo izrabimo za pregrevanje sanitarne vode (zaščita pred legionelo). Omejitev temperature na največ 35 stopinj C je določeno le za cevni kopalniški radiator (kjer druge toplotne izgube pokrivajo talno, stensko ali stropno ogrevanje).

Te omejitve temperatur na 55 stopinj C ne veljajo, če se obstoječ ogrevalni vir (oljni kotel, plinski, na drva itn.) zamenja s toplotno črpalko brez posega v toplotni ovoj stavbe.

Te toplotne črpalke se uporabljajo z namenom, da v ogrevalnem sistemu dosežejo 55 stopinj C tudi pri nizkih zunanjih temperaturah (do –25 stopinj C), vendar pa morajo biti površine grelnih teles dovolj velike, da so prostori pri maksimalni temperaturi dovoda ogrevne vode (55 stopinj C) in najnižji projektni zunanji temperaturi primerno ogreti.

Pri ogrevalnih temperaturnih sistemih je zelo pomembna vremensko vodena regulacija temperature ogrevalnega voda. To pomeni, da pri sistemih z radiatorji pri zunanji temperaturi 0 stopinj C zadošča ogrevalni sistem s temperaturo 40 do 45 stopinj C in se 55 stopinj C uporablja samo pri ekstremno nizkih zunanjih temperaturah. Vremensko vodena regulacija ponuja večje udobje bivanja, saj temperature počasi naraščajo in padajo.

Načini obratovanja toplotnih črpalk

Toplotna črpalka je lahko edini vir ogrevanja. Način obratovanja je tedaj monovalenten, kar pomeni da pokrije vse potrebe po toploti. Če toplotna črpalka pokriva toplotne izgube le do določene zunanje temperature, pri nižjih pa se vključi drugi vir toplote, je takšno obratovanje bivalentno alternativno. V primeru bivalentno vzporednega obratovanja toplotna črpalka deluje neprekinjeno, pri nižjih zunanjih temperaturah, ko ta ne pokriva vseh toplotnih potreb zgradbe, pa se vključijo dodatni viri toplote.

Dodatna možnost je tudi bivalentno delno vzporedno obratovanje, pri katerem s pomočjo regulacije poljubno izberemo obratovanje pri izbranih zunanjih temperaturah, kar pomeni, da toplotna črpalka deluje v odvisnosti od zunanje temperature.