Odgovor: Ta mehanizem seveda obstaja. Upravnik je pri pridobivanju ponudb dobaviteljev vselej odgovoren za pravilno in smotrno izvedbo postopka, za preverjanje cene ali najugodnejše ponudbe. Če imate v stanovanjski stavbi nadzorni odbor, lahko tudi ta predlaga ponudnike, ki jih je upravnik dolžan pozvati k predložitvi ponudbe. Če pa nadzornega odbora ni, to lahko stori predstavnik lastnikov. V primeru, ko je za izvedbo posameznih del treba pridobiti več ponudb, postopek zbiranja ponudb izvede upravnik, ki ponudbe tudi pregleda in nadzornemu odboru (ali predstavniku lastnikov) predlaga izbiro najugodnejše ponudbe. Upravnik in nadzorni odbor (oz. predstavnik lastnikov) potem izbereta najugodnejšo ponudbo – soglasje nadzornega odbora oz. predstavnika lastnikov pri izbiri najugodnejše ponudbe je torej obvezno. Če takega soglasja ni, je upravnik dolžan postopek zbiranja ponudb v celoti ponoviti.

Vprašanje: Prosim vas za pojasnilo, po kakšnem ključu se v večstanovanjski stavbi delijo stroški porabe vode, če glavna merilna naprava za porabo vode izkazuje drugačne podatke o porabi vode kot pa individualne merilne naprave v posameznih stanovanjih.

Odgovor: Poraba vode (in kanalščine) se v primeru, če v stanovanjski stavbi ni individualnih merilnih naprav, deli po načelu števila uporabnikov posameznih (stanovanjskih) enot. Če pa imajo v stavbi vse posamezne enote vgrajene individualne merilne naprave za merjenje porabe vode, a prihaja do razlike pri porabi vode med glavno merilno napravo in individualnimi merilnimi napravami posameznih enot, se nastala razlika deli sorazmerno glede na porabo posameznih enot. Če imajo v stavbi vgrajene individualne merilne naprave le nekatere enote, pa uporabniki plačajo porabo vode po dejansko izkazani porabi na njihovih merilnih napravah, medtem ko razliko porabe vode med glavno merilno napravo in porabo vode, ki jo plačajo uporabniki posameznih enot z individualnimi merilnimi napravami, poravnajo preostali uporabniki po številu uporabnikov posameznih enot.

Mag. Boštjan J. Turk