Ko je informacijska pooblaščenka Nataša Pirc Musar v začetku leta 2006 ugodila zahtevi Dnevnikove novinarke po razkritju podatkov o uspešnosti posameznih šol na maturi, se tedanji šolski minister Milan Zver ni pritožil. Nasprotno, soglašal je, da ima javnost pravico izvedeti podatke o doseženih povprečjih šol na maturi, kajti »dostopnost do informacij ter transparentnost dela javnih služb sta prav gotovo pomembna elementa demokracije«. Ob tem je še poudaril, da je treba te podatke interpretirati kompetentno in odgovorno, saj jih je mogoče zlorabiti, in napovedal, da bo ministrstvo do konca leta (2006!) oblikovalo nabor kazalcev uspešnosti šol, s pomočjo katerih bodo šole oblikovale tako imenovane osebne izkaznice šol.

Osem let kasneje je, kar zadeva šolski projekt osebnih izkaznic, še vse po starem. »Zverov« projekt je neslavno propadel. Novega ministrstvo ni pripravilo, je pa še isto leto zakonsko prepovedalo razvrščanje šol na podlagi dosežkov na maturi. Novo je pravzaprav le to, da SVIZ in izobraževalno ministrstvo zdaj z združenimi močmi grozita zasebni fakulteti, ki si je drznila rangirati dosežke devetletk na NPZ-jih in gimnazij na maturi, s tožbo. Namesto da bi torej stroka v sodelovanju z učitelji in oblastjo razmislila, kako predstaviti različne kazalce o uspešnosti šol, da bodo starši in kandidati za vpis zanesljivo in celovito obveščeni, poskušajo raje v kali zatreti vsakršen poskus posredovanja teh podatkov. Ti zdaj krožijo v javnosti napol tajno in meglo nad neuradnimi lestvicami šol le še gostijo. Če povzamemo: pristojni v osmih letih niso naredili nič, da bi lahko zainteresirana javnost merljive kazalce uspešnosti odgovorno in kompetentno interpretirala. Na Dnevniku smo se zato odločili, da projekt tako imenovanih osebnih izkaznic, v katerih smo dosežke na maturi s sodelovanjem šol opremili tudi z nekaterimi drugimi kazalci kakovosti, kljub omejenim možnostim zastavimo sami. V pomoč staršem, v razmislek in spodbudo pristojnim.

Kajti še vedno velja, kar je davnega leta 2006 povedal minister. Brez javno dostopnih informacij, na podlagi katerih je mogoče presojati tako dosežke kot pomanjkljivosti šol, ni mogoče opravljati javnega nadzora in premišljeno dograjevati sistema javnega šolstva. Če ne poznamo merljivih podatkov, ki goli povedo malo ali nič – v tej točki imajo kritiki razvrščanja šol prav –, ni mogoče poizvedeti, kaj se skriva za njimi. Ni mogoče zastaviti pravih vprašanj. Na primer, zakaj dve bližnji šoli s podobno strukturo učencev dosegata tako različne rezultate ali kaj pogojuje velikanski razkorak med devetletkami z najvišjimi in najnižjimi dosežki. Ob tem ne zanikamo možnosti zlorab, tudi nehotenih – zaradi preskromne seznanjenosti o dejavnikih, ki oblikujejo delo in uspeh šol. Ključ do izjemnih rezultatov neke gimnazije na maturi se res lahko skriva v njeni vrhunsko selekcionirani populaciji otrok. In po drugi strani so lahko občudovanja vredni tudi zgolj rahlo nadpovprečni rezultati šol, ki jih te dosegajo v okoliščinah, ki jemljejo krila še tako ambicioznim učiteljem – na primer ob velikem deležu otrok s slabšim ekonomsko-socialnim statusom, visoki stopnji lokalne nezaposlenosti ali slabih pogojih dela v šoli. Toda ne glede na vse to ni mogoče privoliti v to, da bi zaradi možnosti zlorab pristajali na netransparentnost. Bojazen, da bo kje letelo po nemarnem na kakšno šolo, je upravičena, a nič manj ni upravičena niti bojazen, da bodo na informativnih dnevih v boju za dijake izpostavljali le »izbrane« in torej zavajajoče podatke.

Vse vsebine na enem mestu

Rezultati šol na maturi

Javna objava maturitetnih dosežkov je sprožila več vprašanj, kot je postregla odgovorov. In tako je tudi prav. A odgovora na vprašanje, katera je najboljša gimnazija v Sloveniji, podatki ne ponujajo. Že objavljeni podatki so izjemno raznoliki in hkrati drug brez drugega brezpredmetni.

Tabela troletnih rezultatov šol na maturi

Tabela triletnih rezultatov šol na maturi. Za povečan pogled kliknite na sliko.

Na primer na informativnih dnevih najpogosteje uporabljen podatek o deležu dijakov, ki maturo opravijo, je verodostojen le ob deležu dijakov, ki se od mature (najverjetneje zaradi negativnih ocen v zadnjem letniku in s tem popravnih izpitov) odjavijo. Prav tako ne pove veliko o znanju, ki ga pokažejo dijaki. O tem sicer lahko sklepamo iz podatka o povprečnem številu doseženih točk pri dijakih, ki so maturo opravili. A povprečja lahko skrivajo precejšnje medsebojne razlike. Ne le med posameznimi dijaki, včasih celo med posameznimi oddelki dijakov ali posameznimi programi (na primer športni oddelek v primerjavi s splošnimi oddelki gimnazije). Med podatki pa je povprečno število točk predstavljeno za celotno šolo.

Prenesite si rezultate šol v surovi obliki
Odprti formati .xls, .csv in .json so zbrani v ZIP datoteki.

Maturitetni rezultati so le »izhodni« podatki šole, za ocenjevanje uspešnosti šole in njenih dijakov na maturi pa so potrebni tudi »vhodni« podatki. Treba je vedeti, kakšni dijaki se vpisujejo na določeno gimnazijo – ali je vpis omejen in se nanjo lahko vpišejo zgolj osnovnošolski odličnjaki ali pa je na gimnaziji dovolj prostora za vse, ki so se nanjo želeli vpisati, tudi za tiste s slabšimi osnovnošolskimi ocenami.

Uspešnost na maturi je pogosto odvisna tudi od notranje motivacije dijakov. Ta je pogojena z njihovo začrtano karierno potjo. Če se vpisujejo na fakultete, kjer je naval, se bodo potrudili zbrati čim več točk, v nasprotnem primeru to ne bo njihov poglavitni cilj. Pomembni pa so tudi zunanji dejavniki, na primer družinske razmere ali vpliv dijakovega okolja. Prav tako iz (ne)uspeha določene šole ali dijaka na maturi ni mogoče napovedovati, kako uspešen bo v svoji nadaljnji znanstveni ali poklicni karieri.

Javno objavljeni maturitetni dosežki gimnazij so torej predvsem iztočnica za nadaljnja vprašanja bodočih dijakov in njihovih staršev pa tudi zainteresirane javnosti o odstopanjih navedenih šol navzgor ali navzdol. Nikakor pa se na podlagi maturitetnih rezultatov ne da sklepati o kakovosti šol.

Osebne izkaznice šol

Anketo šol smo zastavili tako, da bi si lahko bralec iz prejetih odgovorov ustvaril na dejstvih in podatkih utemeljeno predstavo o določeni gimnaziji (tudi v kombinaciji z objavljenimi rezultati o maturitetnih dosežkih gimnazij v zadnjih treh letih) in jo primerjal z drugimi sorodnimi šolami. Vprašalnik, tega se že zavedamo, zanesljivo ni bil celovit in tudi za tako pridobljene podatke velja, kar velja za podatke o maturitetnih rezultatih šol – sami po sebi ne povedo veliko, treba jih je interpretirati zlasti v kontekstu poznavanja sociodemografskih in drugih okoliščin, v katerih deluje vsaka posamezna gimnazija. Poleg tega so anketirane gimnazije na nekatera vprašanja odgovarjale različno, bolj ali manj natančno (mestoma morda tudi zaradi naših ne dovolj natančnih vprašanj), a ne glede na vse to smo prepričani, da smo z anketiranjem pridobili fascinantno bazo podatkov, ki bralcu omogoča poučno ekskurzijo v ponudbo naših gimnazij in njihove dejavnosti.

Prenesite si obširnejše anketne odgovore gimnazij
Odprti formati .xls, .csv in .json so zbrani v ZIP datoteki.

Odgovore na zastavljena vprašanja smo prejeli s šestdesetih naslovov (od 80). Odziv gimnazij je presegel naša pričakovanja. Svojevrstna, a zelo pomenljiva osebna izkaznica vsake gimnazije, njeno spričevalo, so tudi odzivnost na Dnevnikovo anketo in skrbnost ter zavzetost, s katero so vodstva šol skušala nanjo odgovoriti. Nobene potrebe ni, da bi tukaj izpostavljali bolj ali manj zavzete ali skrbne anketirance, saj bo bralec to lahko ugotovil sam, če bo preučil prejete odgovore. V tem primeru bo opazil velike razlike v kakovosti odgovorov, deloma pogojene tudi s prepričanjem nekaterih gimnazij, da jim ni treba skrbeti za svojo javno podobo, saj jih »mularija« polni tudi brez vprašanj nadležnih medijev. O tem prepričane gimnazije razmišljajo kratkoročno in se motijo. Motila v prepričanju, da se to ne bo opazilo, pa se je tudi tista skupina gimnazij iz neke regije, ki se je pri odgovarjanju na vprašalnik obnašala kot kakšen kartel: njihovi ravnatelji so sedli skupaj in družno odgovarjali na vprašanja, da kakšna članica »kartela« oziroma pevskega zbora ne bi solirala.

Gorenjska regija

Biotehniški center Naklo, Srednja šola

Strokovna gimnazija
N. p.

206
dijakov
26
na razred
N. p.
učiteljev
N. p.
tuji jeziki
10
izb. predm.
N. p.
ekskurzij

Na kaj so na gimnaziji ponosni?
V času šolanja spodbujamo dijake, da lahko razvijajo svoje talente, da raziskujejo in tekmujejo v Sloveniji in mednarodnem okviru. Pomemben element vzgoje in izobraževanja je aktivno kulturno udejstvovanje.

Varnost gimnazijcev v času vzgojno-izobraževalnega procesa?
Za varnost skrbijo učitelji in dijaki.

Maturitetni izlet pod okriljem šole?
N. p.

N. p. od N. p. vpisanih gimnazijcev se je lani izpisalo iz 1. letnika.
N. p. gimnazijcev letos ponavlja prvi letnik.

Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica

Ekonomska gimnazija
Brez omejitve vpisa

124
dijakov
23
na razred
25
učiteljev
2
tuji jeziki
6
izb. predm.
7
ekskurzij

Na kaj so na gimnaziji ponosni?
Ponosni smo na majhen osip in na zelo dobre rezultate na maturi, ki so primerljivi z rezultati splošnih gimnazij.

Varnost gimnazijcev v času vzgojno-izobraževalnega procesa?
Za varnost skrbijo gimnazijci sami.

Maturitetni izlet pod okriljem šole?
Izlet organizira agencija v dogovoru z dijaki.

2 od 32 vpisanih gimnazijcev se je lani izpisalo iz 1. letnika.
0 gimnazijcev letos ponavlja prvi letnik.

Gimnazija Franceta Prešerna

Gimnazija, ekonomska gimnazija, ekonomska gimnazija - športni oddelek
Brez omejitve vpisa

558
dijakov
23,8
na razred
45
učiteljev
4
tuji jeziki
12
izb. predm.
23
ekskurzij

Na kaj so na gimnaziji ponosni?
Na naše čudovite dijake, na to, da nam ni mar zgolj za številke in odstotke, ampak za vsakega dijaka posebej, na doslej (11. 2. 2014) že 2 olimpijski medalji v Sočiju, na vseh 10 naših bivših dijakov, ki sodelujejo na teh igrah, na to, da se naši dijaki radi vračajo na šolo in se v času šolanja pri nas dobro počutijo.

Varnost gimnazijcev v času vzgojno-izobraževalnega procesa?
Za varnost danes skrbi varnostna služba, od jeseni je ne bo več.

Maturitetni izlet pod okriljem šole?
Maturantsko ekskurzijo, ki ni izlet (!), organizira šola, sodelujejo dijaki.

11 od 139 vpisanih gimnazijcev se je lani izpisalo iz 1. letnika.
3 gimnazijcev letos ponavlja prvi letnik.

Gimnazija Jesenice

Splošna gimnazija, športni oddelek
Brez omejitve vpisa

413
dijakov
22
na razred
37
učiteljev
3
tuji jeziki
15
izb. predm.
24
ekskurzij

Na kaj so na gimnaziji ponosni?
Odlična opremljenost vseh učilnic in kabinetov, spletne učilnice, skrb za nadarjene dijake, dodatna pomoč dijakom z učnimi težavami, izobraževanje na daljavo (dijaki - športniki, dalj časa odsotni dijaki), rezultati na maturi, še posebej zato, ker nimamo omejitve vpisa itn.

Varnost gimnazijcev v času vzgojno-izobraževalnega procesa?
Za varnost skrbijo gimnazijci sami. Smo varna šola in ne potrebujemo varnostnika.

Maturitetni izlet pod okriljem šole?
Maturantski izlet organizirajo dijaki.

9 od 129 vpisanih gimnazijcev se je lani izpisalo iz 1. letnika.
0 gimnazijcev letos ponavlja prvi letnik.

Gimnazija Kranj

Splošna gimnazija
Brez omejitve vpisa

937
dijakov
27,6
na razred
52
učiteljev
6
tuji jeziki
14
izb. predm.
17
ekskurzij

Na kaj so na gimnaziji ponosni?
Na dijake, ki so tudi sami pripravljeni vložiti velik trud v čim boljši trening možganov in pri tem drug drugega podpirajo.

Varnost gimnazijcev v času vzgojno-izobraževalnega procesa?
Za varnost skrbijo profesorji in gimnazijci.

Maturitetni izlet pod okriljem šole?
Maturantsko ekskurzijo organizira šola.

10 od 229 vpisanih gimnazijcev se je lani izpisalo iz 1. letnika.
3 gimnazijcev letos ponavlja prvi letnik.

Gimnazija Škofja Loka

Splošna gimnazija, klasična gimnazija
Brez omejitve vpisa

568
dijakov
27
na razred
47
učiteljev
5
tuji jeziki
13
izb. predm.
16
ekskurzij

Na kaj so na gimnaziji ponosni?
Smo šola, ki dijakom omogoča kvaliteten študij v vzpodbudnem in varnem okolju,šolske obveznosti prilagajamo različnim dijakom (športniki, nadarjeni, bolniki), ponosni smo na uspehe naših dijakov na splošni maturi in tekmovanjih v znanju.

Varnost gimnazijcev v času vzgojno-izobraževalnega procesa?
Imajo zaposlenega varnostnika.

Maturitetni izlet pod okriljem šole?
Maturantsko ekskurzijo (so)organizira šola.

5 od 146 vpisanih gimnazijcev se je lani izpisalo iz 1. letnika.
1 gimnazijcev letos ponavlja prvi letnik.

Goriška regija

Gimnazija Jurija Vege Idrija

Splošna gimnazija
N. p.

248
dijakov
27,5
na razred
33
učiteljev
6
tuji jeziki
7
izb. predm.
8
ekskurzij

Na kaj so na gimnaziji ponosni?
Na izjemne rezultate na maturi, številnih tekmovanjih in na mnoge možnosti, ki jih imajo dijaki za svojo osebnostno rast.

Varnost gimnazijcev v času vzgojno-izobraževalnega procesa?
Varnostna služba ni potrebna zaradi mirnega okolja in načina dela z dijaki.

Maturitetni izlet pod okriljem šole?
Maturantsko ekskurzijo organizira šola v sodelovanju z dijaki in izbrano agencijo.

1 od 55 vpisanih gimnazijcev se je lani izpisalo iz 1. letnika.
0 gimnazijcev letos ponavlja prvi letnik.

Gimnazija Nova Gorica

Splošna gimnazija, umetniška gimnazija likovne smeri, umetniška gimnazija dramsko-gledališke smeri, športni oddelek
Brez omejitve vpisa

833
dijakov
29
na razred
62
učiteljev
7
tuji jeziki
N. p.
izb. predm.
10
ekskurzij

Na kaj so na gimnaziji ponosni?
Na ustvarjalne odnose in medsebojno spoštovanje, na spoštovanje pravil in meril za kulturno obnašanje.

Varnost gimnazijcev v času vzgojno-izobraževalnega procesa?
Za varnost skrbijo dijaki ob sodelovanju varnostne službe.

Maturitetni izlet pod okriljem šole?
Šola pomaga, če se dijakom zatakne.

3 od 212 vpisanih gimnazijcev se je lani izpisalo iz 1. letnika.
0 gimnazijcev letos ponavlja prvi letnik.

Gimnazija Tolmin

Splošna gimnazija
Brez omejitve vpisa

188
dijakov
23
na razred
25
učiteljev
4
tuji jeziki
12
izb. predm.
8
ekskurzij

Na kaj so na gimnaziji ponosni?
Kljub temu, da nimamo omejitve vpisa, vsako leto dosegamo zelo dobre maturitetne rezultate. Ponosni smo tudi na nizek osip (v povprečju 2 %) in na to, da skorajda nimamo težav z neopravičenim izostajanjem ter neprimernim vedenjem.

Varnost gimnazijcev v času vzgojno-izobraževalnega procesa?
Za varnost skrbijo gimnazijci sami.

Maturitetni izlet pod okriljem šole?
Izlet organizira šola in zagotovi spremstvo učiteljev.

4 od 47 vpisanih gimnazijcev se je lani izpisalo iz 1. letnika.
2 gimnazijcev letos ponavlja prvi letnik.

Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina

Splošna gimnazija
Brez omejitve vpisa

251
dijakov
25,1
na razred
36
učiteljev
4
tuji jeziki
8
izb. predm.
15
ekskurzij

Na kaj so na gimnaziji ponosni?
Ponosni smo na dobre medsebojne odnose na relaciji dijaki-učitelji-starši.

Varnost gimnazijcev v času vzgojno-izobraževalnega procesa?
Za varnost skrbijo učitelji in dijaki.

Maturitetni izlet pod okriljem šole?
Izlet organizira šola.

7 od 61 vpisanih gimnazijcev se je lani izpisalo iz 1. letnika.
0 gimnazijcev letos ponavlja prvi letnik.

Škofijska gimnazija Vipava

Splošna gimnazija
Brez omejitve vpisa

263
dijakov
24
na razred
31
učiteljev
4
tuji jeziki
13
izb. predm.
8
ekskurzij

Na kaj so na gimnaziji ponosni?
Na vse mlade, ki so pri nas dozoreli v prave osebnosti!

Varnost gimnazijcev v času vzgojno-izobraževalnega procesa?
Šola sama.

Maturitetni izlet pod okriljem šole?
Ne organizirajo maturantskih izletov.

1 od 74 vpisanih gimnazijcev se je lani izpisalo iz 1. letnika.
0 gimnazijcev letos ponavlja prvi letnik.

Jugovzhodna regija

Gimnazija in srednja šola Kočevje

Splošna gimnazija
Brez omejitve vpisa

219
dijakov
24
na razred
29
učiteljev
3
tuji jeziki
11
izb. predm.
10
ekskurzij

Na kaj so na gimnaziji ponosni?
Medpredmetni pouk, projektni tedni in dnevi, pilotni projekt učenje učenja, razvijamo spretnost pisanja seminarskih nalog in referatov, mednarodno sodelovanje,...

Varnost gimnazijcev v času vzgojno-izobraževalnega procesa?
Dežurni učitelji in dežurni dijaki.

Maturitetni izlet pod okriljem šole?
Razredniki nudijo podporo le pri izbiri agencije, vse ostalo opravijo dijaki sami izven šolskega leta.

2 od 39 vpisanih gimnazijcev se je lani izpisalo iz 1. letnika.
1 gimnazijcev letos ponavlja prvi letnik.

Gimnazija Novo mesto

Splošna gimnazija, športni oddelek, klasična gimnazija
Brez omejitve vpisa

700
dijakov
N. p.
na razred
57
učiteljev
6
tuji jeziki
9
izb. predm.
15
ekskurzij

Na kaj so na gimnaziji ponosni?
Dijaki se na šoli dobro počutijo.

Varnost gimnazijcev v času vzgojno-izobraževalnega procesa?
Gimnazijci sami.

Maturitetni izlet pod okriljem šole?
Izlet organizira šola.

N. p. od N. p. vpisanih gimnazijcev se je lani izpisalo iz 1. letnika.
N. p. gimnazijcev letos ponavlja prvi letnik.

Grm Novo mesto-center biotehnike in turizma, Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija

Tehniška gimnazija
Brez omejitve vpisa

199
dijakov
25
na razred
26
učiteljev
2
tuji jeziki
7
izb. predm.
10
ekskurzij

Na kaj so na gimnaziji ponosni?
Na individualni pristop. Omogočamo razvoj naravoslovne inteligence in socialne kompetence. Skozi celoten izobraževalni proces poudarjamo uravnoteženost naravoslovja in humanistike za oblikovanje celovite osebnosti ter pozitivne vrednote, ki jih dijaki sprejemajo, se jih zavedajo in se po njih ravnajo.

Varnost gimnazijcev v času vzgojno-izobraževalnega procesa?
Šola sama.

Maturitetni izlet pod okriljem šole?
V organizaciji dijakov ob podpori učitelja in šole.

0 od 54 vpisanih gimnazijcev se je lani izpisalo iz 1. letnika.
0 gimnazijcev letos ponavlja prvi letnik.

Srednja šola Črnomelj, Gimnazija

Splošna gimnazija
Brez omejitve vpisa

185
dijakov
24
na razred
25
učiteljev
3
tuji jeziki
10
izb. predm.
4
ekskurzij

Na kaj so na gimnaziji ponosni?
Na dosežke, ki so rezultat timskega dela dijakov in učiteljev. Še posebej smo ponosni na vse bivše dijake, kadar slišimo o njihovih uspehih na različnih poklicnih in življenjskih področjih.

Varnost gimnazijcev v času vzgojno-izobraževalnega procesa?
Dijaki in učitelji.

Maturitetni izlet pod okriljem šole?
V organizaciji staršev in dijakov.

0 od 48 vpisanih gimnazijcev se je lani izpisalo iz 1. letnika.
0 gimnazijcev letos ponavlja prvi letnik.

Koroška regija

Šolski center Slovenj Gradec, Gimnazija

Splošna gimnazija
Brez omejitve vpisa

341
dijakov
28
na razred
32
učiteljev
6
tuji jeziki
8
izb. predm.
14
ekskurzij

Na kaj so na gimnaziji ponosni?
Na dijake. Pri nas šteje vse – globina duha in širina srca. Na sodelovanje s starši in njihovo oceno našega dela.

Varnost gimnazijcev v času vzgojno-izobraževalnega procesa?
Šola sama.

Maturitetni izlet pod okriljem šole?
Izlet organizira šola (program oblikujejo dijaki, izvajalca izberejo starši).

1 od 93 vpisanih gimnazijcev se je lani izpisalo iz 1. letnika.
0 gimnazijcev letos ponavlja prvi letnik.

Notranjsko-kraška regija

Šolski center Postojna, Srednja šola

Splošna gimnazija
Brez omejitve vpisa

373
dijakov
27
na razred
52
učiteljev
4
tuji jeziki
14
izb. predm.
7
ekskurzij

Na kaj so na gimnaziji ponosni?
Na uspehe dijakov in dijakinj: šolske, dosežke na različnih tekmovanjih, njihovo udejstvovanje v t. i. obšolskih dejavnostih itd.

Varnost gimnazijcev v času vzgojno-izobraževalnega procesa?
Dijaki in učitelji.

Maturitetni izlet pod okriljem šole?
V organizaciji dijakov.

2 od 114 vpisanih gimnazijcev se je lani izpisalo iz 1. letnika.
2 gimnazijcev letos ponavlja prvi letnik.

Obalno-kraška regija

Gimnazija Antonio Sema Piran

Splošna gimnazija
Brez omejitve vpisa

43
dijakov
11
na razred
17
učiteljev
4
tuji jeziki
7
izb. predm.
10
ekskurzij

Na kaj so na gimnaziji ponosni?
Na življenjske uspehe dijakov in dobre medsebojne odnose.

Varnost gimnazijcev v času vzgojno-izobraževalnega procesa?
Dijaki sami.

Maturitetni izlet pod okriljem šole?
Izlet organizira šola.

N. p. od 14 vpisanih gimnazijcev se je lani izpisalo iz 1. letnika.
N. p. gimnazijcev letos ponavlja prvi letnik.

Gimnazija Gian Rinaldo Carli Koper

Splošna gimnazija
Brez omejitve vpisa

48
dijakov
12
na razred
16
učiteljev
3
tuji jeziki
10
izb. predm.
16
ekskurzij

Na kaj so na gimnaziji ponosni?
Dijaki so uspešni pri številnih športnih, kulturnih in humanitarnih dejavnostih, vsakodnevni stik z dvema kulturama jih dodatno bogati.

Varnost gimnazijcev v času vzgojno-izobraževalnega procesa?
Delavci šole.

Maturitetni izlet pod okriljem šole?
V organizaciji dijakov.

1 od 7 vpisanih gimnazijcev se je lani izpisalo iz 1. letnika.
1 gimnazijcev letos ponavlja prvi letnik.

Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran

Splošna gimnazija
Brez omejitve vpisa

254
dijakov
28
na razred
28
učiteljev
4
tuji jeziki
11
izb. predm.
6
ekskurzij

Na kaj so na gimnaziji ponosni?
Medpredmetne povezave, timsko poučevanje, projektni tedni in dnevi, sodobno opremljena šola, sodelovanje s starši.

Varnost gimnazijcev v času vzgojno-izobraževalnega procesa?
Dijaki sami.

Maturitetni izlet pod okriljem šole?
V organizaciji dijakov.

7 od 61 vpisanih gimnazijcev se je lani izpisalo iz 1. letnika.
0 gimnazijcev letos ponavlja prvi letnik.

Srednja ekonomsko-poslovna šola Koper

Ekonomska gimnazija
Brez omejitve vpisa

154
dijakov
20
na razred
35
učiteljev
2
tuji jeziki
6
izb. predm.
7
ekskurzij

Na kaj so na gimnaziji ponosni?
Na dijake športnike (vrhunske), ki jim prilagajajo obveznosti, na dobre medsebojne odnose.

Varnost gimnazijcev v času vzgojno-izobraževalnega procesa?
Varnostna služba

Maturitetni izlet pod okriljem šole?
V organizaciji dijakov v sodelovanju s šolo.

6 od 36 vpisanih gimnazijcev se je lani izpisalo iz 1. letnika.
0 gimnazijcev letos ponavlja prvi letnik.

Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Gimnazija in ekonomska šola

Splošna gimnazija
Brez omejitve vpisa

209
dijakov
26
na razred
25
učiteljev
4
tuji jeziki
9
izb. predm.
10
ekskurzij

Na kaj so na gimnaziji ponosni?
Da lahko vse dejavnosti ponudimo vsem dijakom, ne le izbranim skupinam. Ponosni smo tudi na minimalni osip, pa da dijaki 4. letnika tudi skoraj 100% opravijo maturo z vsako leto nadpovprečnim rezultatom.

Varnost gimnazijcev v času vzgojno-izobraževalnega procesa?
Šola sama.

Maturitetni izlet pod okriljem šole?
Izlet organizira šola.

3 od 59 vpisanih gimnazijcev se je lani izpisalo iz 1. letnika.
0 gimnazijcev letos ponavlja prvi letnik.

Osrednjeslovenska regija

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola

Tehniška gimnazija
Brez omejitve vpisa

213
dijakov
27
na razred
28
učiteljev
3
tuji jeziki
5
izb. predm.
10
ekskurzij

Na kaj so na gimnaziji ponosni?
Na organizacijo in izpeljavo projektnih nalog v četrtem letniku, razredne tabore, kjer razvijajo predvsem socialne veščine, strokovne tabore, povezanost s sodobno znanostjo z vsebinami iz molekularne biologije.

Varnost gimnazijcev v času vzgojno-izobraževalnega procesa?
Šola sama.

Maturitetni izlet pod okriljem šole?
V organizaciji dijakov.

7 od 61 vpisanih gimnazijcev se je lani izpisalo iz 1. letnika.
1 gimnazijcev letos ponavlja prvi letnik.

Ekonomska šola Ljubljana

Ekonomska gimnazija
Brez omejitve vpisa

230
dijakov
26
na razred
29
učiteljev
3
tuji jeziki
7
izb. predm.
10
ekskurzij

Na kaj so na gimnaziji ponosni?
Na dijake, ki uspešno nadaljujejo študij in se radi vračajo na šolo ter predstavljajo svoje delo in na 80-letno tradicijo delovanja šole. Ponosni smo na to, da smo podjetna, prijetna, ponosna Prešernova!

Varnost gimnazijcev v času vzgojno-izobraževalnega procesa?
Šola sama,

Maturitetni izlet pod okriljem šole?
V organizaciji dijakov in njihovih staršev.

9 od 85 vpisanih gimnazijcev se je lani izpisalo iz 1. letnika.
5 gimnazijcev letos ponavlja prvi letnik.

Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana

Tehniška gimnazija
Brez omejitve vpisa

192
dijakov
24
na razred
31
učiteljev
2
tuji jeziki
7
izb. predm.
8
ekskurzij

Na kaj so na gimnaziji ponosni?
Na posebno skrb za osebnostno in strokovno rast dijakov – tutorstvo učiteljev, vključevanje v mednarodno sodelovanje (tudi praktično usposabljanje v tujih podjetjih), sodelovanje z ljubljansko in novogoriško univerzo. Na dvakratno uspešno zastopanje Slovenije na tekmovanju Euroskills v znanju informatike.

Varnost gimnazijcev v času vzgojno-izobraževalnega procesa?
Polovico dneva dijaki, polovico dneva dijaki in varnostna služba.

Maturitetni izlet pod okriljem šole?
V organizaciji dijakov.

6 od 56 vpisanih gimnazijcev se je lani izpisalo iz 1. letnika.
0 gimnazijcev letos ponavlja prvi letnik.

ERUDIO Izobraževalni center (ERUDIO zasebna gimnazija)

Splošna gimnazija (šolnina 2680 evrov/letnik)
Brez omejitve

150
dijakov
18
na razred
15
učiteljev
4
tuji jeziki
8
izb. predm.
19
ekskurzij

Na kaj so na gimnaziji ponosni?
Na naše dijake, ki nas z veseljem obiščejo tudi ko zaključijo šolanje, in na dobre medsebojne odnose med starši, dijaki, profesorji in vodstvom šole.

Varnost gimnazijcev v času vzgojno-izobraževalnega procesa?
Šola sama.

Maturitetni izlet pod okriljem šole?
V organizaciji dijakov.

1 od 28 vpisanih gimnazijcev se je lani izpisalo iz 1. letnika.
0 gimnazijcev letos ponavlja prvi letnik.

Gimnazija Bežigrad, Gimnazija

Splošna gimnazija, športni oddelek
Brez omejitve

970
dijakov
24
na razred
97
učiteljev
4
tuji jeziki
14
izb. predm.
20
ekskurzij

Na kaj so na gimnaziji ponosni?
Na naše dijake.

Varnost gimnazijcev v času vzgojno-izobraževalnega procesa?
Gimnazijci sami in varnostnik.

Maturitetni izlet pod okriljem šole?
Izlet organizira šola.

2 od 232 vpisanih gimnazijcev se je lani izpisalo iz 1. letnika.
0 gimnazijcev letos ponavlja prvi letnik.

Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik

Splošna gimnazija
Brez omejitve

520
dijakov
27
na razred
55
učiteljev
6
tuji jeziki
13
izb. predm.
12
ekskurzij

Na kaj so na gimnaziji ponosni?
Na uspehe in dosežke dijakov, ki so v samem slovenskem vrhu, na odličen učiteljski kader, ki dosega vrhunske učne rezultate kljub temu, da nimamo omejitve vpisa. Dijaki zelo radi in redno obiskujejo šolo in obšolske dejavnosti ter se v šoli dobro počutijo. Zelo smo povezani tudi z lokalno skupnostjo.

Varnost gimnazijcev v času vzgojno-izobraževalnega procesa?
Šola brez varnostnikov, zatrjujejo, da jih ne potrebujejo. Za varnost skrbijo vsi dijaki in zaposleni; dežurni učitelji med glavnimi odmori.

Maturitetni izlet pod okriljem šole?
Pod okriljem šole.

3 od 128 vpisanih gimnazijcev se je lani izpisalo iz 1. letnika.
3 gimnazijcev letos ponavlja prvi letnik.

Gimnazija Jožeta Plečnika

Splošna gimnazija
Brez omejitve v prvem krogu, v drugem krogu 151 točk.

801
dijakov
29
na razred
61
učiteljev
7
tuji jeziki
16
izb. predm.
12
ekskurzij

Na kaj so na gimnaziji ponosni?
Naši dijaki so ustvarjalni in aktivni na številnih in različnih področjih življenja in dela, aktivni prostovoljci in odlični mladi športniki, mladi umetniki. Tudi naša gimnazija skrbi za dobro kulturo medosebnih odnosov. Naš moto, ki smo ga sprejeli skupaj s starši in dijaki šole, se glasi »V vzpodbudnem okolju do znanja za jutri«.

Varnost gimnazijcev v času vzgojno-izobraževalnega procesa?
Učitelji in varnostnik.

Maturitetni izlet pod okriljem šole?
Kljub možnosti organizacije šole se mnogi dijaki odločijo za samostojno izvedbo.

13 od 216 vpisanih gimnazijcev se je lani izpisalo iz 1. letnika.
1 gimnazijcev letos ponavlja prvi letnik.

Gimnazija Ledina

Splošna gimnazija
157 v prvem krogu, 155 v drugem krogu

845
dijakov
30
na razred
56
učiteljev
6
tuji jeziki
16
izb. predm.
11
ekskurzij

Na kaj so na gimnaziji ponosni?
Na dobre medsebojne odnose, ki omogočajo uspešno delo vseh na naši šoli in na izredno aktivno dijaško skupnost.

Varnost gimnazijcev v času vzgojno-izobraževalnega procesa?
Varnostna služba

Maturitetni izlet pod okriljem šole?
V organizaciji dijakov.

7 od 220 vpisanih gimnazijcev se je lani izpisalo iz 1. letnika.
3 gimnazijcev letos ponavlja prvi letnik.

Gimnazija Litija

Splošna gimnazija
Brez omejitve

326
dijakov
27
na razred
27
učiteljev
4
tuji jeziki
9
izb. predm.
14
ekskurzij

Na kaj so na gimnaziji ponosni?
Na dobre maturitetne rezultate, na veliko število zlatih maturantov (3-4 na leto), na številne dosežke dijakov na mednarodnem področju, starši jim zaupajo več generacij otrok, na številne uspešne vrhunske športnike med dijaki; predvsem pa na to, da se bivši dijaki radi in pogosto vračajo na šolo.

Varnost gimnazijcev v času vzgojno-izobraževalnega procesa?
Šola sama.

Maturitetni izlet pod okriljem šole?
V organizaciji dijakov.

3 od 77 vpisanih gimnazijcev se je lani izpisalo iz 1. letnika.
1 gimnazijcev letos ponavlja prvi letnik.

Gimnazija Moste

Splošna gimnazija
Brez omejitve

531
dijakov
30
na razred
43
učiteljev
4
tuji jeziki
17
izb. predm.
14
ekskurzij

Na kaj so na gimnaziji ponosni?
N. p.

Varnost gimnazijcev v času vzgojno-izobraževalnega procesa?
Dežurni zaposleni in varnostnik.

Maturitetni izlet pod okriljem šole?
Maturantskih izletov nimajo.

16 od 150 vpisanih gimnazijcev se je lani izpisalo iz 1. letnika.
9 gimnazijcev letos ponavlja prvi letnik.

Gimnazija Poljane

Splošna gimnazija, klasična gimnazija
164 točk za program gimnazije, 161 za klasično gimnazijo

920
dijakov
29
na razred
73
učiteljev
7
tuji jeziki
17
izb. predm.
29
ekskurzij

Na kaj so na gimnaziji ponosni?
Na spoštljive medsebojne odnose, znanje in dosežke naših dijakov in dejstvo, da bi si dijaki za vpis še enkrat izbrali našo šolo.

Varnost gimnazijcev v času vzgojno-izobraževalnega procesa?
Do 12.00 ure so dežurni dijaki, po tej uri pa varnostnik.

Maturitetni izlet pod okriljem šole?
Nimajo maturantskih izletov.

7 od 240 vpisanih gimnazijcev se je lani izpisalo iz 1. letnika.
0 gimnazijcev letos ponavlja prvi letnik.

Gimnazija Šentvid

Splošni, športni oddelek
Brez omejitve

556
dijakov
22
na razred
52
učiteljev
4
tuji jeziki
12
izb. predm.
10
ekskurzij

Na kaj so na gimnaziji ponosni?
Na zlate maturante, raziskovalno delo dijakov, širino interesov in študijske izbire dijakov, dobre medsebojne odnose, odlične športne rezultate dijakov v športnih in splošnih oddelkih, na akrobatsko skupino Šentviški fanatiki, na šolske prireditve, ki jih ob pomoči mentorjev pripravljajo dijaki.

Varnost gimnazijcev v času vzgojno-izobraževalnega procesa?
Šola sama

Maturitetni izlet pod okriljem šole?
Nekateri oddelki v organizaciji šole, nekateri samostojno.

11 od 144 vpisanih gimnazijcev se je lani izpisalo iz 1. letnika.
2 gimnazijcev letos ponavlja prvi letnik.

Gimnazija Šiška

Splošna gimnazija, športni oddelek
N. p.

256
dijakov
23
na razred
48
učiteljev
3
tuji jeziki
11
izb. predm.
12
ekskurzij

Na kaj so na gimnaziji ponosni?
Na naše dijake, predvsem številne uspešne športnike, udeležence največjih športnih tekmovanj, tudi Olimpijskih iger v Sočiju.

Varnost gimnazijcev v času vzgojno-izobraževalnega procesa?
V okviru šole deluje tudi dijaški dom, kjer so v skladu z zakonodajo zaposleni vratar in dva varnostnika. Sicer imajo na šoli odgovorne dijake, ki s svojim ravnanjem poskrbijo za varnost.

Maturitetni izlet pod okriljem šole?
V organizaciji dijakov.

6 od 144 vpisanih gimnazijcev se je lani izpisalo iz 1. letnika.
7 gimnazijcev letos ponavlja prvi letnik.

Gimnazija Vič

Splošna gimnazija
169 v prvem krogu

755
dijakov
32
na razred
50
učiteljev
5
tuji jeziki
15
izb. predm.
17
ekskurzij

Na kaj so na gimnaziji ponosni?
Na zadovoljne in uspešne dijake. Na to, da si med seboj pomagajo, da imajo veliko idej za zanimive projekte, ki jih tudi (z malo pomoči) izpeljejo. Na učitelje, ki znajo dijake navdušiti in vzpodbujati.

Varnost gimnazijcev v času vzgojno-izobraževalnega procesa?
Dežurni zaposleni in dežurni dijaki.

Maturitetni izlet pod okriljem šole?
V organizaciji dijakov.

3 od 192 vpisanih gimnazijcev se je lani izpisalo iz 1. letnika.
1 gimnazijcev letos ponavlja prvi letnik.

Srednja šola Domžale

Splošna gimnazija
Brez omejitve

182
dijakov
23
na razred
22
učiteljev
3
tuji jeziki
7
izb. predm.
9
ekskurzij

Na kaj so na gimnaziji ponosni?
Na dijake, na njihove uspehe, na sodelovanje v mednarodnih projektih …

Varnost gimnazijcev v času vzgojno-izobraževalnega procesa?
Varnostnik.

Maturitetni izlet pod okriljem šole?
Maturantskih izletov ne organizirajo.

9 od 62 vpisanih gimnazijcev se je lani izpisalo iz 1. letnika.
1 gimnazijcev letos ponavlja prvi letnik.

Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica

Splošna gimnazija
Brez omejitve

227
dijakov
28
na razred
28
učiteljev
5
tuji jeziki
14
izb. predm.
10
ekskurzij

Na kaj so na gimnaziji ponosni?
Na pristne medčloveške odnose med dijaki, dijaki in učitelji. Dijaki niso samo številke. Ponosni smo na izjemno lepe uspehe na maturi, na širok spekter kulturnih in drugih dejavnosti, ki jih gojimo. Izjemno smo ponosni, da smo bili od leta 2007 naprej trikrat državni prvaki v rokometu in od leta 2010 naprej trikrat v slovenski reprezentanci za fizikalno olimpijado skupaj s 5 dijaki…

Varnost gimnazijcev v času vzgojno-izobraževalnega procesa?
Dežurni učitelji in učenci, popoldne varnostna služba.

Maturitetni izlet pod okriljem šole?
Maturantski izlet soorganizira šola in zagotavlja spremstvo učiteljev.

10 od 70 vpisanih gimnazijcev se je lani izpisalo iz 1. letnika.
3 gimnazijcev letos ponavlja prvi letnik.

Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana

Umetniška gimnazija
Brez omejitve, vendar zaprt vpis

225
dijakov
28
na razred
N. p.
učiteljev
N. p.
tuji jeziki
N. p.
izb. predm.
8
ekskurzij

Na kaj so na gimnaziji ponosni?
Na spoštljive odnose, toleranco do ustvarjalne svobode in kreativnosti.

Varnost gimnazijcev v času vzgojno-izobraževalnega procesa?
Varnostna služba.

Maturitetni izlet pod okriljem šole?
Ne organizirajo klasičnih maturantskih izletov.

5 od 62 vpisanih gimnazijcev se je lani izpisalo iz 1. letnika.
4 gimnazijcev letos ponavlja prvi letnik.

Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana

Splošna gimnazija, umetniška gimnazija
138 točk v 1. krogu; 156 v 2. krogu

382
dijakov
25
na razred
65
učiteljev
4
tuji jeziki
7
izb. predm.
18
ekskurzij

Na kaj so na gimnaziji ponosni?
Na odprtost in kreativnost umetniškega ustvarjanja, ki predvsem s samostojnimi plesnimi in gledališkimi produkcijami dijakov obeh umetniških smeri postaja zelo pestro in kakovostno; na prepletanje treh različnih programov šole, ki se medsebojno dopolnjujejo in dijakom omogočajo mnoge izkušnje.

Varnost gimnazijcev v času vzgojno-izobraževalnega procesa?
Dežurni dijaki in receptorska služba.

Maturitetni izlet pod okriljem šole?
V organizaciji dijakov.

11 od 96 vpisanih gimnazijcev se je lani izpisalo iz 1. letnika.
2 gimnazijcev letos ponavlja prvi letnik.

Šolski center Ljubljana, Gimnazija Antona Aškerca

Splošna gimnazija
Brez omejitve

269
dijakov
28
na razred
38
učiteljev
4
tuji jeziki
10
izb. predm.
6
ekskurzij

Na kaj so na gimnaziji ponosni?
Na naši gimnaziji se trudimo ustvarjati pristne in dobre odnose, najbolj smo ponosni na zadovoljne dijake.

Varnost gimnazijcev v času vzgojno-izobraževalnega procesa?
N. p.

Maturitetni izlet pod okriljem šole?
Šola ne organizira maturantskega izleta.

15 od 78 vpisanih gimnazijcev se je lani izpisalo iz 1. letnika.
4 gimnazijcev letos ponavlja prvi letnik.

Zavod sv. Frančiška Saleškega, Gimnazija Želimlje

Posebni program gimnazije, enakovreden splošnemu
148 točk

280
dijakov
31
na razred
25
učiteljev
4
tuji jeziki
9
izb. predm.
20
ekskurzij

Na kaj so na gimnaziji ponosni?
Na naše dijake in zaposlene.

Varnost gimnazijcev v času vzgojno-izobraževalnega procesa?
Gimnazijci in zaposleni.

Maturitetni izlet pod okriljem šole?
Nimajo maturantskih izletov.

4 od 92 vpisanih gimnazijcev se je lani izpisalo iz 1. letnika.
0 gimnazijcev letos ponavlja prvi letnik.

Zavod Sv. Stanislava, Škofijska klasična gimnazija

Posebni program gimnazije, enakovreden klasičnemu
159 točk

596
dijakov
30
na razred
54
učiteljev
7
tuji jeziki
15
izb. predm.
32
ekskurzij

Na kaj so na gimnaziji ponosni?
Na to, da je ne glede na gmotni položaj v družinah čisto vsakemu dijaku omogočena udeležba na ekskurzijah v tujino in sodelovanje v vseh obšolskih dejavnostih in krožkih. Ponosni smo, da v šoli ustvarjamo okolje, v katerem se dijaki dobro počutijo.

Varnost gimnazijcev v času vzgojno-izobraževalnega procesa?
Šola sama.

Maturitetni izlet pod okriljem šole?
Če dijaki tako želijo, ga šola soorganizira v sodelovanju z njimi in starši.

4 od 159 vpisanih gimnazijcev se je lani izpisalo iz 1. letnika.
0 gimnazijcev letos ponavlja prvi letnik.

Podravska regija

Gimnazija Ormož

Splošna gimnazija
Brez omejitve vpisa

97
dijakov
19,4
na razred
17
učiteljev
2
tuji jeziki
6
izb. predm.
16
ekskurzij

Na kaj so na gimnaziji ponosni?
Ponosni smo na kvalitetne medsebojne odnose dijak-profesor-starši, na pozitivno klimo za uspešnejše učenje, na veliko število dijakov prostovoljcev, uspešnost naših dijakov pri študiju, dobre učne pogoje, na dvigovanje motivacije za učenje med dijaki in na ekološko osveščenost dijakov in zaposlenih.

Varnost gimnazijcev v času vzgojno-izobraževalnega procesa?
Za varnost skrbijo gimnazijci sami.

Maturitetni izlet pod okriljem šole?
Šola izleta ne organizira.

0 od 29 vpisanih gimnazijcev se je lani izpisalo iz 1. letnika.
1 gimnazijcev letos ponavlja prvi letnik.

Gimnazija Ptuj

Splošna gimnazija, športni oddelek
Brez omejitve vpisa

681
dijakov
28
na razred
64
učiteljev
7
tuji jeziki
12
izb. predm.
16
ekskurzij

Na kaj so na gimnaziji ponosni?
Na motivirane, delovne in potrpežljive dijake, na dijake, ki so pri nas že maturirali in na uspešen in sodoben profesorski zbor.

Varnost gimnazijcev v času vzgojno-izobraževalnega procesa?
Za varnost skrbijo dežurni učitelji in dijaki.

Maturitetni izlet pod okriljem šole?
Izlet organizirajo šola in svet staršev.

3 od 133 vpisanih gimnazijcev se je lani izpisalo iz 1. letnika.
0 gimnazijcev letos ponavlja prvi letnik.

II. gimnazija Maribor

Splošna gimnazija, športni oddelki
Brez omejitve vpisa

816
dijakov
27,4
na razred
61
učiteljev
8
tuji jeziki
10
izb. predm.
18
ekskurzij

Na kaj so na gimnaziji ponosni?
Ponašamo se z odličnimi rezultati na maturi, še posebej na mednarodni maturi, s sistemom načrtnega razvijanja ustvarjalnosti dijakov pod nazivom DrugaDruga s 60 dejavnostmi, z mednarodnim sodelovanjem z osmimi državami in dobrimi odnosi med učitelji, dijaki in starši.

Varnost gimnazijcev v času vzgojno-izobraževalnega procesa?
Za varnost skrbijo sami, v manjšem obsegu varnostna služba.

Maturitetni izlet pod okriljem šole?
Izlet organizira šola.

8 od 198 vpisanih gimnazijcev se je lani izpisalo iz 1. letnika.
1 gimnazijcev letos ponavlja prvi letnik.

III. gimnazija Maribor

Splošna gimnazija
Brez omejitve vpisa

956
dijakov
30
na razred
47
učiteljev
3
tuji jeziki
7
izb. predm.
13
ekskurzij

Na kaj so na gimnaziji ponosni?
Še zlasti ponosni smo na častitljivi jubilej – 150 let.

Varnost gimnazijcev v času vzgojno-izobraževalnega procesa?
Za varnost skrbijo gimnazijci in varnostna služba.

Maturitetni izlet pod okriljem šole?
Šola ne organizira maturantskih izletov.

15 od 168 vpisanih gimnazijcev se je lani izpisalo iz 1. letnika.
7 gimnazijcev letos ponavlja prvi letnik.

Prva gimnazija Maribor

Splošna gimnazija, klasična gimnazija
Splošna gimnazija - 164 (1. krog), klasična gimnazija - 154 (1. krog)

850
dijakov
29
na razred
61
učiteljev
7
tuji jeziki
25
izb. predm.
22
ekskurzij

Na kaj so na gimnaziji ponosni?
Ponosni smo na ustvarjalno in učno spodbudno okolje ter sodelovanje med vsemi deležniki učnega procesa.

Varnost gimnazijcev v času vzgojno-izobraževalnega procesa?
Varnostna služba izvaja občasne dnevne obhode, dežurni dijaki informirajo obiskovalce.

Maturitetni izlet pod okriljem šole?
Maturantske ekskurzije organizirajo šola in dijaki v sodelovanju. Šola določi termin, priporoča program in omeji zgornjo ceno ekskurzije.

10 od 204 vpisanih gimnazijcev se je lani izpisalo iz 1. letnika.
1 gimnazijcev letos ponavlja prvi letnik.

Srednja elektro-računalniška šola Maribor

Tehniška gimnazija
Brez omejitve vpisa

125
dijakov
25
na razred
28
učiteljev
2
tuji jeziki
8
izb. predm.
8
ekskurzij

Na kaj so na gimnaziji ponosni?
V preteklem šolskem letu je bila uspešnost na splošni maturi 100-odstotna. Ponosni pa smo tudi na vse naše gimnazijce in njihovo pripravljenost delati za šolo v prostem času.

Varnost gimnazijcev v času vzgojno-izobraževalnega procesa?
Za varnost skrbijo vsi zaposleni, pomaga varnostna služba.

Maturitetni izlet pod okriljem šole?
Izlet organizirajo dijaki.

2 od 28 vpisanih gimnazijcev se je lani izpisalo iz 1. letnika.
0 gimnazijcev letos ponavlja prvi letnik.

Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor

Tehniška gimnazija
Brez omejitve vpisa

123
dijakov
25
na razred
27
učiteljev
2
tuji jeziki
14
izb. predm.
20
ekskurzij

Na kaj so na gimnaziji ponosni?
Spodbudno učno okolje in dobra šolska klima, upoštevanje individualnih razlik, zdrava in raznolika prehrana, tradicionalno odlični rezultati v različnih športnih panogah, raznoliko in kakovostno življenje na šoli, dobri medsebojni odnosi, strpnost.

Varnost gimnazijcev v času vzgojno-izobraževalnega procesa?
Za varnost skrbijo dežurni učitelji in ostali delavci šole.

Maturitetni izlet pod okriljem šole?
Za organizacijo so zadolženi dijaki. Na željo dijakov in staršev se izleta lahko udeležijo učitelji kot spremljevalci.

0 od 32 vpisanih gimnazijcev se je lani izpisalo iz 1. letnika.
0 gimnazijcev letos ponavlja prvi letnik.

Pomurska regija

Dvojezična srednja šola Lendava

Klasična dvojezična gimnazija
Brez omejitve

91
dijakov
13
na razred
33
učiteljev
3
tuji jeziki
11
izb. predm.
6
ekskurzij

Na kaj so na gimnaziji ponosni?
Na uspehe naših dijakov, ki so v primerjavi s tem, da nimamo vpisnih pogojev, odlični tako na tekmovanjih kot na maturi. Naši dijaki so ponosni na svojo šolo in se radi vračajo k nam. Velikokrat nam tudi povejo in to s svojim delom tudi dokazujejo, tako v lokalnem kot širšem okolju, da jim je šola dala dovolj znanja, da so lahko svojo pot uspešno nadaljevali.

Varnost gimnazijcev v času vzgojno-izobraževalnega procesa?
Šola v sodelovanju z varnostno službo.

Maturitetni izlet pod okriljem šole?
Šola ne sodeluje pri pripravi maturantskih izletov.

4 od 30 vpisanih gimnazijcev se je lani izpisalo iz 1. letnika.
0 gimnazijcev letos ponavlja prvi letnik.

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

Splošna gimnazija
Brez omejitve

455
dijakov
28
na razred
41
učiteljev
5
tuji jeziki
14
izb. predm.
21
ekskurzij

Na kaj so na gimnaziji ponosni?
Uspehi naših dijakov na tekmovanjih, maturi in uvrščanje v ekipe za olimpijade. Zelo dobra opremljenost šole z IKT. Dolgoletno uspešno delovanje debatnih klubov. Širok nabor neobveznih izbirnih predmetov.

Varnost gimnazijcev v času vzgojno-izobraževalnega procesa?
Nihče.

Maturitetni izlet pod okriljem šole?
Soorganizira šola – aktivno po vsebini.

0 od 122 vpisanih gimnazijcev se je lani izpisalo iz 1. letnika.
0 gimnazijcev letos ponavlja prvi letnik.

Gimnazija Murska Sobota

Splošna gimnazija, športni oddelek
Brez omejitve

463
dijakov
26
na razred
39
učiteljev
3
tuji jeziki
8
izb. predm.
13
ekskurzij

Na kaj so na gimnaziji ponosni?
Na uspehe naših maturantov , ki dosegajo vrhunske znanstvene nazive doma in v tujini. Na 31 zlatih priznanj v lanskem šolskem letu.

Varnost gimnazijcev v času vzgojno-izobraževalnega procesa?
Šola sama, varnostnik in informator.

Maturitetni izlet pod okriljem šole?
Odvisno od generacije, poizkusijo z organizacijo, če pa ne pride do dogovora, sodelujejo v okviru smiselnih možnosti.

8 od 129 vpisanih gimnazijcev se je lani izpisalo iz 1. letnika.
0 gimnazijcev letos ponavlja prvi letnik.

Savinjska regija

Ekonomska šola Celje, Gimnazija in srednja šola

Ekonomska gimnazija
Brez omejitve

172
dijakov
25
na razred
31
učiteljev
2
tuji jeziki
5
izb. predm.
17
ekskurzij

Na kaj so na gimnaziji ponosni?
Učitelji pripravljajo na splošno maturo manj motivirane dijake s povprečno slabšim učnim uspehom od učencev, ki se vpisujejo v splošne gimnazije, pa vendar v 82 % uspešno opravijo splošno maturo.

Varnost gimnazijcev v času vzgojno-izobraževalnega procesa?
Učitelji in varnostnik.

Maturitetni izlet pod okriljem šole?
Izlet organizira šola.

2 od 50 vpisanih gimnazijcev se je lani izpisalo iz 1. letnika.
1 gimnazijcev letos ponavlja prvi letnik.

Gimnazija Celje-Center

Splošna, umetniška gimnazija – likovna smer
Brez omejitve

550
dijakov
25
na razred
71
učiteljev
6
tuji jeziki
19
izb. predm.
15
ekskurzij

Na kaj so na gimnaziji ponosni?
Na izjemno bogato obšolsko življenje, zlasti na področju kulture in športa; razvijamo potenciale nadarjenih dijakov in imamo hkrati posluh za dijake, ki potrebujejo pomoč pri prehodu iz OŠ v gimnazijo.

Varnost gimnazijcev v času vzgojno-izobraževalnega procesa?
Šola sama.

Maturitetni izlet pod okriljem šole?
Izlet organizira šola.

N. p. od N. p. vpisanih gimnazijcev se je lani izpisalo iz 1. letnika.
N. p. gimnazijcev letos ponavlja prvi letnik.

I. gimnazija v Celju

Splošna, klasična gimnazija, športni oddelek, umetniška (glasbena) gimnazija.
Omejitev samo za športni oddelek (172 točk v 1. krogu), za ostale ni bilo omejitev

880
dijakov
27
na razred
83
učiteljev
7
tuji jeziki
22
izb. predm.
9
ekskurzij

Na kaj so na gimnaziji ponosni?
Na tradicijo (206 let stara gimnazija), na dobre odnose med dijaki in profesorji, na številne ustvarjalne in uspešne dijake, na okoli 30 zlatih maturantov v vsaki generaciji, na lepo število dijakov, ki se vsako leto uvrsti na mednarodne olimpijade iz znanj in tam osvoji medalje, na svetovne prvake v športu …

Varnost gimnazijcev v času vzgojno-izobraževalnega procesa?
Dežurni dijaki in profesorji.

Maturitetni izlet pod okriljem šole?
Maturantsko ekskurzijo organizira šola.

17 od 231 vpisanih gimnazijcev se je lani izpisalo iz 1. letnika.
1 gimnazijcev letos ponavlja prvi letnik.

Šolski center Rogaška Slatina

Splošna gimnazija
Brez omejitve

191
dijakov
24
na razred
25
učiteljev
3
tuji jeziki
9
izb. predm.
26
ekskurzij

Na kaj so na gimnaziji ponosni?
Na dijake in zaposlene, ki aktivno soustvarjajo kulturni in športni utrip šole, kraja in širše.

Varnost gimnazijcev v času vzgojno-izobraževalnega procesa?
Šola sama.

Maturitetni izlet pod okriljem šole?
Maturantska ekskurzija večinoma poteka v soorganizaciji šole.

1 od 48 vpisanih gimnazijcev se je lani izpisalo iz 1. letnika.
0 gimnazijcev letos ponavlja prvi letnik.

Šolski center Velenje, Gimnazija

Splošna gimnazija s športnim oddelkom, umetniška gimnazija
Brez omejitve vpisa

479
dijakov
24,4
na razred
47
učiteljev
5
tuji jeziki
16
izb. predm.
8
ekskurzij

Na kaj so na gimnaziji ponosni?
Na naše dijake, na Nastjo Govejšek, plavalko in udeleženko OI v Londonu 2012 in Tima Kevina Ravnjaka, udeleženca ZOI v Sočiju.

Varnost gimnazijcev v času vzgojno-izobraževalnega procesa?
Za varnost skrbijo gimnazijci sami.

Maturitetni izlet pod okriljem šole?
Maturantska ekskurzija je v soorganizaciji šole.

4 od 120 vpisanih gimnazijcev se je lani izpisalo iz 1. letnika.
1 gimnazijcev letos ponavlja prvi letnik.

Spodnjeposavska regija

Gimnazija Brežice

Splošna gimnazija, ekonomska gimnazija
Brez omejitve vpisa

515
dijakov
27
na razred
39
učiteljev
3
tuji jeziki
13
izb. predm.
21
ekskurzij

Na kaj so na gimnaziji ponosni?
Na dijake, na njihovo pripravljenost za delo in njihove dosežke ter njihovo kulturno obnašanje.

Varnost gimnazijcev v času vzgojno-izobraževalnega procesa?
Za varnost skrbijo sami (gimnazijci in učitelji).

Maturitetni izlet pod okriljem šole?
Organizacija je odvisna od dogovora, šola je pripravljena sodelovati, nekateri oddelki bodo letos odšli na maturantski izlet v organizaciji šole, drugi z zunanjim ponudnikom.

4 od 147 vpisanih gimnazijcev se je lani izpisalo iz 1. letnika.
0 gimnazijcev letos ponavlja prvi letnik.

Šolski center Krško-Sevnica, Gimnazija Krško

Tehniška gimnazija
Brez omejitve vpisa

130
dijakov
19
na razred
31
učiteljev
2
tuji jeziki
5
izb. predm.
19
ekskurzij

Na kaj so na gimnaziji ponosni?
Dijakom ponujamo možnost razvijanja naravoslovno-tehniških interesov, v povezavi s strokovno šolo in lokalnim gospodarstvom.

Varnost gimnazijcev v času vzgojno-izobraževalnega procesa?
Za varnost skrbita dva dežurna dijaka in varnostnik.

Maturitetni izlet pod okriljem šole?
Maturantski izlet v izključni izvedbi dijakov.

4 od 42 vpisanih gimnazijcev se je lani izpisalo iz 1. letnika.
0 gimnazijcev letos ponavlja prvi letnik.

Zasavska regija

Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje

Splošna gimnazija, športni oddelek (od šol. leta 2014/15)
Brez omejitve vpisa

246
dijakov
24,6
na razred
27
učiteljev
3
tuji jeziki
16
izb. predm.
9
ekskurzij

Na kaj so na gimnaziji ponosni?
Ponosni smo na naše dijake, ki so uspešni in ki prinesejo pohvale od povsod, kamor gredo. Ponosni smo, da dajemo dijakom poleg znanja tudi prave vrednote za življenje.

Varnost gimnazijcev v času vzgojno-izobraževalnega procesa?
Varnostna služba ni potrebna, šola je v mirnem okolju.

Maturitetni izlet pod okriljem šole?
V 4. letniku dvodnevno ekskurzijo organizira šola.

5 od 91 vpisanih gimnazijcev se je lani izpisalo iz 1. letnika.
2 gimnazijcev letos ponavlja prvi letnik.

Priročnik
O izbirnosti tako in drugače

Izbirnosti je v gimnazijah precej. Izbirni so nekateri predmeti pa tudi obvezne izbirne vsebine. A del obveznih izbirnih vsebin si lahko dijaki – prosto izbirajo. Da bi se izognili zapletom z izrazi, vam različne oblike izbirnosti podrobneje pojasnjujemo.

Poleg obveznih predmetov so dijakom v 3. in v 4. letniku na voljo tudi izbirni. Šole jih včasih ponujajo v paketih, da lažje organizirajo pouk, ponekod pa lahko dijaki izbirajo med vsemi izbirnimi predmeti, ki so v šoli na voljo. V četrtem letniku pa praviloma dijaki izberejo dva izbirna predmeta za pripravo na maturo, lahko pa tudi pripravo za višjo raven angleščine in matematike. Največkrat je ponudba izbirnih predmetov odvisna od razpoložljivih učiteljev, ki jih poučujejo, pravijo ravnatelji. Zato tudi njihove obiskanosti ne moremo enačiti z njihovo priljubljenostjo.

Poleg obveznih in izbirnih predmetov pa morajo šole ponuditi in izvesti tudi obvezne izbirne vsebine. To so dejavnosti, ki jih šola ponuja dijakom z veliko mero avtonomije, izvaja pa jih praviloma v strnjeni obliki. Niso ne predmeti, ne nadomestilo za pouk, niti s strogim učnim načrtom omejene dejavnosti. V vseh štirih letnikih obsegajo skupno 300 ur (v 1., 2. in 3. letniku po 90 ur, v 4. letniku 30 ur).

Obvezne izbirne vsebine pa se delijo na vsebine, obvezne za vse, na vsebine, obvezne za tip gimnazije, in na vsebine po dijakovi prosti izbiri. Med zadnjimi je šola na primer dolžna ponuditi logiko, medpredmetne vsebine z ekskurzijo, taborom, metodologijo raziskovalnega dela, obvladovanje tipkovnice, prostovoljno socialno delo, prvo pomoč, športne tabore in šole v naravi, učenje za učenje, verstva in etiko, arheologijo (velja le za klasično gimnazijo), teme iz dramsko-gledaliških, glasbenih, likovnih in gibalnih področij (le za dramsko-gledališko smer umetniške gimnazije). Te vsebine mora šola obvezno ponuditi, izvaja pa jih, če se prijavi dovolj dijakov. Vsebine so torej obvezne za šolo kot organizatorja oziroma ponudnika, za dijaka pa ne.

Obveznim izbirnim vsebinam, ki jih dijak izbere po svoji izbiri, na nekaterih šolah (po zgledu osnovnih šol zaradi terminoloških zapletov) pravijo krožki. Šola pa lahko po lastni presoji prizna dijaku opravljene vsebine iz sklopa dijakove proste izbire za šolsko leto, tudi če jih ni opravil v organizaciji šole. To so lahko denimo glasbena šola, organizirani športni in plesni treningi, aktivnosti v pevskem zboru ali drugem kulturno-umetniškem društvu, tečaji tujih jezikov, računalništva, drugih spretnosti in znanj, aktivna udeležba v šolskem krožku, gledališki, filmski in glasbeni abonmaji, raziskovalna naloga, tečaj cestnoprometnih predpisov, pedagoško delo v planinski, taborniški ali skavtski organizaciji, tekmovanja v znanju, organizirano prostovoljno socialno delo, sodelovanje v drugih društvih (npr. gasilskem, naravovarstvenem, interesnem ipd.) ...

Kam po devetletki?

Za starše odličnjaka, ki že od 7. razreda dalje ve, da si želi postati možganski kirurg, v prostem času bere enciklopedije in si zvečer pred spanjem zaigra Mozartov koncert za violino, je izbira srednje šole lahka odločitev. Pravzaprav se jim sploh ni treba odločati, takšni otroci se namreč praviloma kompetentno odločijo sami. Težje je pomagati otroku, ki se odloča med gimnazijo in strokovno šolo, a šole ne ljubi, nima pojma, kaj bi počel v življenju, osnovno šolo zdeluje s prav dobrim uspehom, tu in tam pa se mu zgodi tudi kakšna trojka.

Prav takšnih otrok je največ, ugotavlja psihologinja in karierna svetovalka z Zavoda RS za zaposlovanje Nevenka Kolenc Gramc. Zanje in njihove starše so zato informativni dnevi dobra priložnost, da spoznajo šole, se pogovorijo z otrokom in v dilemi vprašajo za nasvet tudi poklicne svetovalce.

Do ocen s trudom ali mimogrede?

Naša sogovornica nam je opisala, kako to storijo pri njih na zavodu. V uvodnem pogovoru z otrokom in starši najprej pridobijo nekaj osnovnih informacij o otroku. Zanima jih, kakšne so njegove ocene, saj te razkrivajo njegovo predznanje, in koliko se mora učiti zanje. »Na splošno velja, da je gimnazija primerna za otroke, ki osnovno šolo zdelujejo s prav dobrim ali odličnim uspehom. Pri tem pa je zelo pomembno, ali štirice in petice dosegajo brez posebnega truda, skoraj mimogrede, ali pa se morajo zanje zelo potruditi. Trojke za gimnazijo niso dobra popotnica. Enako ali še bolj pomembno pa je, ali bi otrok sploh rad šel na gimnazijo,« opozarja Kolenc-Gramčeva.

Če si otrok želi na gimnazijo, ker hoče po maturi študirati, če morda celo ve, kaj bi rad bil nekoč po poklicu in ima delovne navade, je gimnazija ustrezna izbira. Če pa otroku ni do tega, da bi po osnovni šoli še kakšnih sedem, osem let hodil v šolo, ga nima smisla siliti. »Gimnazija je ena najtežjih šol, nemotiviran otrok brez cilja na njej ne bo uspešen,« na podlagi svojih dolgoletnih izkušenj z (neuspešnimi) gimnazijci svetuje psihologinja. Starši, ki hočejo svojega otroka za vsako ceno videti na gimnaziji, škodijo otroku. Vedeti je treba, da imajo gimnazijci, ki se ne odločijo za nadaljevanje šolanja, zelo slabe zaposlitvene možnosti, slabše, kot če bi končali kakšno strokovno srednjo šolo, recimo logistično, ekonomsko, turistično, vzgojiteljsko... Težave pa imajo tudi tisti, ki gimnazijo in maturo opravijo, a imajo tako nizke ocene, da se težko vpišejo na želeni študij.

Da bi otroci med strokovnimi šolami lahko izbrali najprimernejšo, je dobro, da razmislijo, kaj jih veseli, da se seznanijo s poklici in šolami. Veliko tovrstnih informacij imajo v svetovalnih službah na šolah, na zavodu in na centrih za informiranje in poklicno svetovanje. Nevenka Kolenc Gramc obžaluje, da so letos v šolah prenehali izvajati psihološke teste, s katerimi so merili sposobnosti otroka na posameznih področjih (prostorske, verbalne, matematične in druge specifične sposobnosti). »Zdaj nam je težje prepoznati, k čemu je otrok bolj nagnjen, za kaj je bolj sposoben.« Zavodova svetovalka ob tem še opozarja, da ni samo ena pot »prava«. Tudi po poklicni maturi je mogoče študirati, šolo je navsezadnje mogoče zamenjati. »Če je mlad človek za kaj motiviran, potem to ni (pre)težko, kažejo izkušnje.«

Strukturna nezaposlenost se bo povečevala

Tudi filozof in pedagog dr. Marjan Šimenc meni, da odločitev – gimnazija ali kakšna druga šola – ni tako usodna, kot se zdi mnogim staršem, saj je šolski sistem odprt in omogoča veliko mero prehodnosti.

V začetku devetdesetih se je na gimnazije vpisalo okoli 20 odstotkov osnovnošolcev, nato se je ta delež hitro povečeval. V zadnjih letih se jih na gimnazije vpiše blizu 40 odstotkov, trend pa kaže rahel upad zanimanja. Dr. Šimenc predvideva, da bo v času krize pritisk na gimnazije še nekoliko popustil, saj postaja zaposlitev bolj pomembna, prestiž, ki se veže na ime gimnazije, pa manj pomemben. Dileme staršev pa kljub temu niso manjše. »V času splošne negotovosti in nejasne prihodnosti je namreč jasno eno – da se bo strukturna nezaposlenost povečevala, kar pomeni, da se bo del populacije moral s tem soočiti. Družba bo morala najti načine, kako omogočiti dostojanstvo in smiselno življenje tistim, za katere službe iz strukturnih razlogov ni,« na širše vidike razmisleka o prihodnosti opozarja Šimenc. »Čeprav se zdi, da primanjkuje delavcev z neuniverzitetno izobrazbo, je iz optike družbe terciarni študij zaželen za velik del populacije,« poudarja Šimenc, »seveda pa je gimnazija dobra izbira za učence, ki jim abstraktno mišljenje ne dela težav, nima pa smisla siliti v gimnazijo otrok, ki jih bolj vleče praktična plat stvari, delovanje, uporaba rok, konkretnost.«

Ob tem mnogi strokovnjaki s širšimi obzorji poudarjajo, da cilj izobrazbe ni zgolj bodoča zaposlitev. »Cilji izobrazbe so tudi širjenje obzorij, osmišljanje sveta in intelektualna emancipacija. Tistim, ki že leto ali dve zastonj iščejo delo, se to ne zdi preveč smiselno, a tisti, ki delo imajo, vendarle opazijo – če jih ne paralizira strah, da ga bodo izgubili –, da služba vendarle ni vse, kar smemo od življenja pričakovati,« razmišlja dr. Šimenc.

Priročnik
Kako se vpisati v izbrano šolo?

Vse je odvisno od tega, ali je vpis na določeno srednjo šolo omejen ali ne. Če se nanjo prijavi manj učencev, kot je na voljo razpisanih mest, vpis ni omejen. V tem primeru ni pomembno, kako uspešno devetošolec zaključi osnovno šolo – na gimnazijo, na katero se je prijavil, je sprejet in se nanjo lahko vpiše.

Učenčev uspeh pa je pomemben, ko gre za vpis na srednjo šolo, za katero velja omejitev vpisa. Z vsoto ocen vseh predmetov, razen izbirnih, v zadnjih treh letih osnovne šole je mogoče zbrati največ 175 točk. Za nekatere srednje šole je nujno opraviti tudi preizkus nadarjenosti. Tistim, ki se vpisujejo v športni oddelek gimnazije, pa dodatne točke (5 ali 10) prinesejo še status športnika in športni dosežki.

Za izbirni postopek učencev (v prvem krogu jih izbirajo za 90 odstotkov razpisanih mest na programih, kjer velja omejitev vpisa) so torej pomembni zgoraj omenjeni rezultati. Če pa se na posamezni šoli na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk, ki jim jih prinese seštevek zaključnih ocen predmetov v zadnjih treh razredih devetletke (ter športni uspehi in status športnika za vpis na športni oddelek), se izbira med njimi opravi na podlagi točk, doseženih na nacionalnih preizkusih znanja iz slovenščine (oziroma madžarščine ali italijanščine kot maternega jezika) in matematike, kjer je mogoče zbrati največ 200 točk.

Prvemu krogu izbirnega postopka sledi še drugi krog. V njem sodelujejo le tisti učenci, ki se po prvem krogu izbirnega postopka niso uvrstili na izbrano šolo. V drugem krogu tako lahko kandidirajo za 10 odstotkov prostih mest na vseh srednjih šolah, ki bodo vpis omejile, in za vsa še prosta mesta na drugih srednjih šolah.

Če je po izvedbi izbire za preostala vpisna mesta razvrščenih več kandidatov z istim številom točk, kakor je prostih mest, pa se izbira med njimi izvede na podlagi dodatnih točk, doseženih po merilih, ki jih določi šola. Ta pa morajo biti vnaprej znana – šola jih mora objaviti na svoji spletni strani in o njih obvestiti ministrstvo za izobraževanje najkasneje do začetka šolskega leta za učence 9. razreda.