"V praksi to pomeni, da morajo obrtniki prijavljati vsa dela na višini več kot dva metra, četudi menjajo zgolj žarnico," so poudarili v zbornici in dodali, da gre "še za eno v nizu administrativnih ovir", zato od ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zahteva takojšnjo odpravo te zahteve.

Inšpektorat je sprva po pojasnilih OZS k prijavljanju kratkotrajnih del na višini pozival vse, ki opravljajo kratkotrajna dela na višini, ki trajajo več kot en dan. V dodatnem pojasnilu, ki ga je inšpektorat pred kratkim objavil na svoji spletni strani, pa časovne omejitve ni več, tako da naj bi se po novem prijavljala vsa dela na navedeni višini, tudi tista, ki trajajo zgolj pet minut.

"Dela na višini več kot dva metra morajo delodajalci prijaviti na eni od devetih območnih enot inšpektorata. Ker imajo obrtniki dnevno tudi več tovrstnih kratkotrajnih del na različnih lokacijah po Sloveniji, to prinaša dodatne administrativne obremenitve gospodarskim subjektom," so poudarili in dodali, da v praksi to lahko pomeni tudi devet prijav dnevno za enega delodajalca.

OZS kot problematično vidi tudi to, da obrazca za prijavo dela na višini ni možno izpolniti v elektronski obliki, temveč ga je potrebno natisniti, ročno izpolniti ter nato poslati na območno enoto. "Postopek predstavlja veliko izgubo časa, posledično pa tudi manjšo konkurenčnost obrtnikov," so ocenili v zbornici.

V zbornici se ne strinjajo z opredelitvijo, da je delo na višini več kot dva metra nevarno delo oz. delo, kjer obstaja večja nevarnost za nezgode za navedene gospodarske subjekte. Po mnenju OZS so osnove za opredelitev takih del v izjavi o varnosti z oceno tveganja, ob upoštevanju ukrepov za varno delo pa je lahko tveganje pri delu na višini več kot dva metra v oceni tveganja opredeljeno kot sprejemljivo, neznatno ali celo ne obstaja.

Druge podrobnejše opredelitve nevarnih del v pravnih podlagah ni, z izjemo okvirnega seznama posebno nevarnih del v prilogi uredbe, ki navaja dela na višini več kot 10 metrov.

Ob tem OZS tudi poudarja, da doslej nikoli ni veljalo pravilo, da so vsa dela na višini več kot dva metra posebej nevarna dela, ki bi jih bilo potrebno posebej prijavljati na inšpektorat v skladu z zakonom o varnosti in zdravja pri delu. "Tudi prejšnji zakon iz leta 1999 je vseboval enako določbo, pa se je ni nikoli razlagalo na tak način," so poudarili.

Kot so še zapisali na zbornici, pristojno ministrstvo kot pripravljavca zakona prosijo za podrobno zakonsko opredelitev del, pri katerih obstaja večja nevarnost za nezgode in poklicne bolezni, pri čemer naj se upošteva načela akcijskega programa za odpravo administrativnih ovir in zmanjšanje zakonodajnih bremen.