Po finančnem načrtu ZZZS, ki ga je skupščina sprejela na decembrski seji, bi se odhodki za zdravstvene storitve letos znižali za 6,1 odstotka, čemur pa je nasprotoval minister za zdravje Tomaž Gantar.

V izhodiščih za pripravo finančnega načrta vlada ZZZS med drugim nalaga, naj upošteva spremenjen način nakazovanja sredstev v letu 2013. Tako predlagajo, naj ZZZS izvajalcem zdravstvenih storitev nakažejo le prvi obrok nakazila tekočega meseca (ta predstavlja 50 odstotkov mesečnega nakazila), drugi (predstavlja 20 odstotkov mesečnega nakazila) in tretji obrok (predstavlja 30 odstotkov mesečnega nakazila) pa se preneseta v naslednji mesec. Tako bi letos prihranili je 47,9 milijona evrov.

Vlada tudi predlaga, naj ZZZS naj tudi pri pripravi novega načrta upošteva učinek znižanja vkalkuliranih sredstev za amortizacijo v vseh cenah zdravstvenih storitev. To bo po mnenju vlade zagotovilo zmanjšanje odhodkov ZZZS za 12,7 milijona evrov na letni ravni.

ZZZS naj pri pripravi novega finančnega načrta tudi upošteva učinek znižanja deleža administrativno-tehničnega kadra za 1,5 odstotne točke, finančni učinek tega ukrepa pa ocenjujejo v višini 6,4 milijona evrov.

Prav tako naj ZZZS pri pripravi novega finančnega načrta upošteva, da se od januarja letos znižajo sredstva za laboratorij v referenčnih ambulantah za 30 odstotkov, s čimer bi letos v zdravstveni blagajni privarčevali 2,5 milijona evrov. Predlagajo tudi, naj javni zdravstveni zavodi in drugi izvajalci javnih storitev, ki niso posredni proračunski uporabniki, sofinancirajo nove specializacije v javni zdravstveni mreži v višini 20 odstotkov. S tem bi po mnenju vlade ZZZS letos prihranil 1,825 milijona evrov.

Pri načrtovanju naj zavod tudi upošteva finančne učinke ukrepov na področju zdravil v višini 10,3 milijona evrov prihranka v letu 2013. Vlada tudi predlaga, naj ZZZS zniža vse vrste odhodkov za delovanje strokovne službe. Upoštevajo naj nominalno osemodstotno nižanje mase plač v primerjavi z realizacijo v lanskem letu ter nižanje materialnih izdatkov službe in investicijskih odhodkov na raven planiranih v letu 2012.

Vlada tudi svetuje, naj ZZZS pri pripravi upošteva finančne učinke poenotenja in znižanja cen programov specialistične bolnišnične dejavnosti psihiatrije za 7,5 odstotka, s čimer bi letos v zdravstveni blagajni prihranili 2,8 milijona evrov.

Je pa vlada na današnji seji sprejela sklepe o spornih vprašanjih glede splošnega dogovora. V okviru postopka sprejemanja splošnega dogovora za letošnje leto so sicer opredelili 250 spornih vprašanj, na arbitraži pa je bilo za 33 spornih vprašanj doseženo soglasje oz. je bilo vprašanje umaknjeno. Sklepe v zvezi z ostalimi odprtimi vprašanji je danes sprejela vlada.

Najpomembnejši del se nanaša na sprejem varčevalnih ukrepov, ki so tudi upoštevani v izhodiščih, ki jih vlada predlaga ZZZS pri pripravi finančnega načrta.

Sicer pa v okviru splošnega dogovora namenjajo dodatnih 1,8 milijona evrov za specialistično-ambulantno dejavnost, namenjajo 1,7 milijona evrov dodatnih sredstev za uvedbo 82 novih referenčnih ambulant, uvajajo štiri zdravstvene ekipe skupnostne psihiatrije v višini 672.000 evrov, dodatno zagotavljajo 2,2 milijona evrov za širitve kapacitet v socialno varstvenih zavodih.

Med drugim se tudi spreminjajo določila glede državnega programa presejanja raka dojk Dora, ki se razširja na regionalne bolnišnice, ter se spreminja določilo glede akreditacije izvajalcev bolnišnične dejavnost.