Za resor ministrstva za finance je v letu 2013 predvidenih 2,75 milijarde evrov oz. 71,74 milijona evrov manj kot v rebalansu za leto 2012, medtem ko je za leto 2014 predvidenih 2,78 milijarde evrov.

V letu 2013 se glede na 2012 med drugim zvišujejo sredstva za ekonomsko in javnofinančno politiko (+5,7 milijona na 34,8 milijona evrov), servisiranje javnega dolga (+53,3 milijona na 726,6 milijona evrov) in plačila v EU (+25,7 milijona na 429,1 milijona evrov).

Medtem pa se med drugim zmanjšujejo sredstva za lokalno samoupravo (-5,4 milijona na 36.626 evrov), pokojninsko varnost (-67 milijonov na 1,3 milijarde evrov) ter intervencijske programe in obveznosti (-82,9 milijona na 43,9 milijona evrov).

Ministrstvo za izobraževanje z 32 milijoni manj kot letos

Za resor ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport bo v letu 2013 na voljo 1,83 milijarde evrov, kar je 32 milijonov evrov manj kot letos. V letu 2014 je načrtovanih nekaj manj kot 1,71 milijarde evrov.

Preberite še: Sindikati javnega sektorja pričakujejo dodatna pojasnila glede zniževanja mase plač v 2013

Pri tem se sredstva znižujejo med drugim za športno infrastrukturo (-22,6 milijona na 29 milijonov evrov), prehrano študentov, dijakov in učencev (-13,3 milijona na 16,2 milijona evrov), predšolsko vzgojo (-2,6 milijona na 20,8 milijona evrov) in osnovno šolstvo (-12,9 milijona na 664,2 milijona evrov).

Povečujejo pa se med drugim za srednje (+2,6 milijona na 297,5 milijona) in višje izobraževanje (+45,9 milijona na 331,1 milijona evrov), podporo tehnološkim razvojnim projektom (+6,5 milijona na 21,4 milijona evrov) in ohranjanje kulturne dediščine (+5,6 milijona na 73,8 milijona evrov).

Manj za družinske prejemke, starševska nadomestila, štipendije, nadomestila brezposelnim

Za resor ministrstva za delo, družino in socialne zadeve je za leto 2013 predvidenih 1,56 milijarde evrov oz. 113 milijona evrov manj kot letos. Leta 2014 se bo ta znesek znižal na 1,48 milijarde evrov.

Preberite še: Proračuna za 2013 in 2014 vendarle v DZ

Manj sredstev je v letu 2013 glede na letos med drugim predvideno za družinske prejemke in starševska nadomestila (-41 milijonov na 607,2 milijona evrov), denarna nadomestila brezposelnim (-26,7 milijona na 268,8 milijona evrov), denarne socialne pomoči (-23 milijonov na 185,9 milijona evrov) in štipendije (-23,5 milijona na 88,2 milijona evrov).

Več sredstev je v 2013 načrtovanih za aktivno politiko zaposlovanja, in sicer za spodbude za zaposlovanje (+7,6 milijona na 51,8 milijona evrov), usposabljanje in izobraževanje (+2,4 milijona na 22,9 milijona evrov) ter ustvarjanje delovnih mest (+3,8 milijona na 50,8 milijona evrov).

Za kmetijstvo več - bodo rešili težavo prodaje lesa?

Za resor ministrstva za kmetijstvo in okolje bo prihodnje leto na voljo 815,69 milijona evrov oz. 271,42 milijona evrov več kot letos, leto pozneje pa 725,24 milijona evrov.

V letu 2013 se bodo povečale postavke pri ukrepih za razvoj podeželja (+60,6 milijona na 200,1 milijona evrov) in stabilizacijo trga (+35,9 milijona na 195 milijonov evrov), trajnostno rabo vode in upravljanje z vodami (+132,4 milijona na 178,1 milijona evrov) ter ravnanje z odpadki (+34,9 milijona na 37,9 milijona evrov).

Za resor ministrstva za infrastrukturo in prostor se leta 2013 povečujejo sredstva za 278,28 milijona evrov na 787,29 milijona evrov, v letu 2014 pa dodatno na 886,97 milijona evrov.

Na tem področju se v primerjavi z letom 2012 povečujejo med drugim postavke za železniški promet in infrastrukturo (+182,2 milijona na 496,7 milijona evrov), integriran sistem javnega potniškega prometa (+48,3 milijona na 126,9 milijona evrov), vzdrževanje in gradnjo državnih cest (+19,5 milijona na 88,5 milijona evrov) ter razvoj avtocestnega in cestnega omrežja (+29,2 milijona na 32,4 milijona evrov).

Opazno znižanje pri sredstvih za okolje in okoljsko infrastrukturo

Za resor ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je v letu 2013 predvidenih 467,5 milijona evrov, kar je 140,2 milijona evrov več kot letos, za leto 2014 pa 343,1 milijona evrov.

Med drugim se v letu 2013 glede na letos zvišujejo sredstva za znanost in informacijsko družbo (+33,2 milijona evrov na 54,2 milijona evrov), mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč (+2,2 milijona na tri milijone evrov), lokalno samoupravo (+55 milijonov na 155,6 milijona evrov), promet in prometno infrastrukturo (+3,2 milijona na 5,8 milijona evrov) ter podjetništvo in konkurenčnost (+54,8 milijona na 193,6 milijona evrov), medtem ko je opaznejše znižanje pri sredstvih za okolje in okoljsko infrastrukturo (-7,6 milijona na 37,8 milijona evrov).

Preberite še: Bo vlada popravljala proračun pod grožnjo zaprosila za pomoč?

Za ministrstvo za obrambo je v letu 2013 predvidenih 378,58 milijona evrov oz. 2,28 milijona evrov več kot letos, medtem ko je za leto 2014 predvidenih 379,33 milijona evrov. Največji premik je pri generalštabu, kjer se sredstva prihodnje leto znižujejo za 1,39 milijona na 300,63 milijona evrov.

Sredstev za policijo bo več

Za ministrstvo za notranje zadeve je v letu 2013 predvidenih 332,42 milijona evrov oz. 7,2 milijona evrov več kot letos, leto pozneje pa 331,91 milijona evrov. Med drugim se prihodnje leto zvišujejo sredstva za policijo (+6,4 milijona na 300,5 milijona evrov).

Ministrstvu za pravosodje in javno upravo je prihodnje leto namenjenih 129,36 milijona evrov, kar je 24,63 milijona evrov več kot letos, v 2014 pa je za ta resor predvidenih 124,99 milijona evrov.

V letu 2013 se glede na leto 2012 med drugim zvišujejo sredstva za e-upravljanje in informacijsko strukturo (+9,5 milijona na 33,2 milijona evrov), ravnanje s stvarnim premoženjem (+7,2 milijona na 23,8 milijona evrov), podporo lokalni samoupravi ter koordinaciji državne in lokalne ravni (+4,7 milijona na osem milijonov evrov), policijsko in kriminalistično dejavnost (+2,9 milijona na 4,1 milijona) ter urejanje sistema in podporne dejavnost na področju pravosodja (+3,5 milijona na 8,6 milijona evrov). Opaznejše znižanje je pri sredstvih za upravo za izvrševanje kazenskih sankcij (-1,25 milijona na 34,14 milijona evrov).

Več sredstev tudi v zdravstvu

Za resor ministrstva za zdravje je v letu 2013 načrtovanih 111,29 milijona evrov oz. 54,1 milijona evrov več kot v tem letu. Za leto 2014 je predvidenih 104,47 milijona evrov.

V letu 2013 bo več sredstev kot letos namenjenih za vlaganja v sekundarnem in terciarnem zdravstvenem varstvu (+52,1 milijona na 64,7 milijona evrov) ter za zdravstveno varstvo nezavarovanih in socialno ogroženih (+2,6 milijona na 12,2 milijona evrov).

Za ministrstvo za zunanje zadeve je v letu 2013 predvidenih 86,27 milijona evrov oz. 6,7 milijona evrov več kot letos, za leto 2014 pa 85,6 milijona evrov. Največji premik znotraj tega ministrstva je pri gospodarski diplomaciji - sredstva na tej postavki se z letošnjih 392.892 evrov zvišujejo na 4,96 milijona evrov.