Osnova za pripravo predlogo v proračunov za 2013 in 2014 je jesenska gospodarska napoved Urada RS za makroekonomske analize in razvoj.

Ta napoveduje, da se bo bruto domači proizvod (BDP) v letošnjem letu skrčil za dva odstotka, v prihodnjem letu pa za 1,4 odstotka. Šibka rast naj bi se obnovila v letu 2014, ko naj bi rast dosegla 0,9 odstotka, le malo višja pa naj bi bila leta 2015, ko naj bi dosegla 1,5 odstotka.

Predlog proračuna za 2013 sledi cilju, da se proračunski primanjkljaj zniža pod tri odstotke BDP, torej pod zgornjo dovoljeno mejo iz pakta o stabilnosti in rasti, s predlogom proračuna za 2014 pa se načrtuje nadaljevanje zniževanje proračunskega primanjkljaja, a natančnega cilja glede primanjkljaja ni.

Proračunski primanjkljaj naj bi prihodnje leto znašal malenkost nad milijardo evrov, v letu 2014 pa skoraj 908 milijonov evrov.

Proračunski prihodki so za 2013 ocenjeni na 8,6 milijarde evrov, kar je 8,4 odstotka več kot v rebalansu letošnjega proračuna, odhodki pa na 9,6 milijarde evrov, kar je 6,7 odstotka več kot v rebalansu. Za 2014 pa so prihodki ocenjeni na 8,4 milijarde evrov, odhodki pa na nekaj nad 9,3 milijarde evrov.

Od načrtovanih prihodkov za 2013 odpade na davčne prihodke 6,6 milijarde evrov, 510 milijonov na nedavčne prihodke, 1,44 milijarde evrov pa na prejeta sredstva EU. Od načrtovanih prihodkov za 2014 pa skoraj 6,9 milijarde evrov odpade na davčne prihodke, 500 milijonov na nedavčne prihodke in 990 milijonov evrov na prejeta sredstva EU.

Skupaj so prejeta sredstva EU v obeh letih ocenjena na nekaj več kot 2,4 milijarde evrov in so eden ključnih razlogov za višje načrtovane prihodke in tudi investicijske odhodke v obeh letih. Izteka se zaradi namreč večletni proračun EU za obdobje 2007 - 2013, v skladu s pravili pri porabi sredstev pa se lahko ta porabljajo do 2015. Ministrstvo za finance ocenjuje, da se bo financiranje z evropskimi sredstvi zato predvsem v prihodnjem letu okrepilo.

Prejeta sredstva iz proračuna EU bodo prihodnje leto predstavljala skoraj 17 odstotkov skupnih prihodkov, v letu 2014 pa skoraj 12 odstotkov. Prihodnje leto so glede na rebalans letošnjega proračuna prihodki s tega naslova ocenjeni za 62 odstotkov višje.

Davčni prihodki so za prihodnje leto ocenjeni za 68,4 milijona evrov oziroma odstotek višje glede na rebalans letošnjega proračuna. Zvišale so se predvsem ocene prihodkov od trošarin (za 152,9 milijona evrov oziroma za deset odstotkov glede na rebalans proračuna za letos), drugih davkov na blago in storitve ter CO2 dajatev (skoraj 76 milijonov evrov) in dohodnine (11,3 milijona evrov).

Največji padec prihodkov pa je ocenjen na področju davka od dohodka pravnih oseb (za 224,4 milijona evrov oziroma za 36 odstotkov) in pri davku na dodano vrednost (DDV) (za skoraj 89 milijonov evrov oziroma za tri odstotke).

V letu 2014 naj bi se nato davčni prihodki glede na 2013 zvišali za dobrih 261 milijonov evrov oziroma za štiri odstotke, višji pa naj bi bili prihodki na vseh ključnih davčnih postavkah.

Na področju odhodkov je za plače in druge izdatke zaposlenim v letu 2013 skupno predvideno 915,4 milijona evrov oz. skoraj 50 milijonov evrov manj kot v rebalansu za letos. Za 2014 je predvidenih za 913,5 milijona evrov teh izdatkov.

Za subvencije je leta 2013 predvidenih 497,7 milijona evrov (od tega 310,5 milijona v okviru sredstev EU), skoraj 90 milijonov evrov več kot v rebalansu za letos, povečanje pa gre skoraj v celoti na račun subvencij za zasebna podjetja, ki so predvidene v višini 434,9 milijona evrov. Za 2014 je raven subvencij znižuje nazaj na 409 milijonov evrov, od tega 346 milijonov za zasebna podjetja.

Za investicije je leta 2013 predvidenih 567 milijonov evrov, kar je 314 milijonov evrov več od rebalansa za letos. Največji delež predstavljajo EU sredstva s slovensko udeležbo (265 milijonov evrov). Med razlogi za povečanje je pospešeno izvajanje projektov, saj se leta 2013 izteče finančna perspektiva. Dobra polovica je predvidena za investicije v prometno infrastrukturo, največ za železnice in ceste, sledita zdravstvo in okolje.

Za leto 2014 je predvidenih 685 milijonov evrov odhodkov za investicije. Tudi tu je največ sredstev EU s slovensko udeležbo. Razlog povečanja pa je, da bo financiranje projektov, ki bodo morali biti končani do konca leta 2013, potekalo tudi v 2014. Tudi tu je največ predvideno za investicije v železnice in ceste ter zdravstvo in okolje.

Država se bo po predlogu leta 2013 zadolžila za 3,1 milijarde evrov (rebalans za 2012 2,29 milijarde evrov), v letu 2014 pa za 3,13 milijarde evrov. V letu 2013 je predvideno odplačilo dolga v višini 1,87 milijarde evrov (letos 1,27 milijarde evrov), v letu 2014 2,1 milijarde evrov. Neto zadolževanje za 2013 je tako predvideno v višini 1,23 milijarde evrov, leta 2014 1,04 milijarde evrov, medtem ko letošnji rebalans predvideva 1,02 milijarde evrov.