Tudi tega se loteva rubrika Dobre prakse najboljših zaposlovalcev na področju družbene odgovornosti.
Družbena odgovornost podjetja je namreč trden trikotnik, ki zagotavlja tesno povezanost odgovornosti podjetja oziroma organizacije do svojih zaposlenih oziroma sodelavcev, odgovornost do drugih deležnikov in lokalnega okolja ter odgovornost do okolja z ekološkega stališča. Kako jo živijo v BDO Revizija, je odgovarjala direktorica Mateja Vrankar.

Kako opredeljujete družbeno odgovornost v vašem podjetju?
Glavna dejavnost naše družbe je revidiranje računovodskih izkazov, opravljamo pa tudi druge reviziji sorodne storitve ter svetujemo naročnikom na področju računovodstva, notranjih kontrol, preprečevanja finančnih prevar ter pri združitvah in prevzemih družb. Naša dejavnost je večinoma regulirana z zakonodajo, mednarodnimi standardi revidiranja in kodeksi poklicne etike.
Družbeno odgovornost v BDO razumemo kot obliko samonadzora, pri čemer spremljamo in zagotavljamo skladnost opravljanja storitev z zakonskimi zahtevami, etičnimi standardi ter mednarodno sprejetimi pravili delovanja revizorjev in svetovalcev. Ne opravljamo storitev in ne poslujemo z družbami, katerih dejavnost je lahko moralno, etično ali pa z vidika trajnostnega razvoja sporna.

Kako pa uresničujete odgovornost do svojih zaposlenih?
Zaposleni imajo z našim članstvom v mednarodni mreži revizorjev in svetovalcev BDO, ki je peta po velikosti prihodkov na svetu, na voljo vrsto brezplačnih orodij in izobraževanj, ki jim omogočajo strokovni in osebni razvoj. Zaposlene spodbujamo k temu, da izkoristijo razpoložljive možnosti pridobivanja strokovnega znanja, osebnih veščin in znanja angleškega jezika.
Organiziramo pa tudi vrsto neformalnih druženj in izletov, s čimer poskušamo spodbujati skupinski duh in pripadnost družbi. V širšem smislu spoštujemo vsakega zaposlenega in njegovo fazo življenjskega cikla. Kljub med letom zelo neenakomerno razporejenemu delovnemu času, ki mora biti prilagojen zahtevam naših naročnikov, poskušamo vsem omogočiti, da čim bolje uskladijo delovni čas in osebno življenje.

Kako uresničujete družbeno odgovornost do drugih deležnikov – kupcev in dobaviteljev?
Do kupcev naših storitev družbeno odgovornost izkazujemo s tem, da storitve opravljamo z najvišjo mero strokovnosti, v dogovorjenih rokih in po dogovorjenih cenah. Vedno smo jim na voljo s svojim znanjem in izkušnjami, s čimer pozitivno prispevamo tudi k njihovi rasti. V celoti spoštujemo vse pogodbene obveznosti do naših dobaviteljev, s svojim ravnanjem pa poskušamo pozitivno vplivati na ugled in razvoj naše stroke.

Kako uresničujete družbeno odgovornost do okolja – lokalne skupnosti?
Družbeno odgovornost do lokalnega okolja dokazujemo z občasnimi donacijami in sponzorstvi glasbenikom, športnikom in dobrodelnim organizacijam. Pred kratkim smo bili sponzor mednarodnega tekmovanja mladih pihalcev, ki ga je organiziral Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana.

Kakšen pa je vaš odnos do okolja z ekološkega vidika, koliko ste ekološko ozaveščeni?
Naša dejavnost ne zahteva veliko opreme ali materiala. Delovno dokumentacijo pripravljamo pretežno v elektronski obliki in poskušamo porabiti čim manj papirja. Zaposleni se k strankam vozijo skupaj in ne vsak posebej, s čimer prispevamo k manjšim emisijam škodljivih izpušnih plinov. Ko smo se pred dvema letoma preselili v nove poslovne prostore, smo skrbno izbrali sistem nadzora ogrevanja in hlajenja, da bi zagotovili čim nižjo porabo energije.

Kako komunicirate pomen družbene odgovornosti s svojimi zaposlenimi in deležniki, v smislu prekinitve sodelovanja, če se izkaže, da so družbeno neodgovorni.
Z zaposlenimi se o pomembnosti odgovornega ravnanja pogovarjamo na srečanjih in izobraževanjih, drugim pa znamo prijazno, vendar jasno sporočiti, da ne želimo biti povezani z neetičnimi poslovnimi praksami.

Ali menite, da je sploh mogoče delovati družbeno neodgovorno?
Seveda. V Sloveniji smo priča prevelikemu številu podjetij in posameznikov, ki ravnajo neodgovorno do družbe. Najbolj vidni primeri so neplačevanje obveznosti do zaposlenih in do dobaviteljev, prikrivanje insolventnosti ter nato zavlačevanje postopkov prisilnih poravnav in stečajev.
Tudi v naši stroki žal v zadnjih letih opažamo kar nekaj podjetij, ki pojma družbene odgovornosti ne razumejo v takem pomenu kot mi in ki, po našem mnenju, delujejo neodgovorno do stroke in zainteresiranih javnosti, ki so jim njihove storitve pravzaprav namenjene. Ljudje žal zelo različno razumejo etične in strokovne standarde.

S katerimi dejavnostmi ste v zadnjem času okrepili družbeno odgovorno delovanje podjetja?
Družbeno odgovorno delovanje razumemo kot proces malih korakov in predvsem kot miselno naravnanost pri vsem, kar počnemo. Pri tem podpiramo vsako pobudo naših zaposlenih.