Ali me ravnatelj kot učiteljico razrednega pouka lahko zaposli za določen čas samo do 30. junija? Ali me mora zaposliti do konca šolskega leta, torej do 31. avgusta?

Po zakonu se pogodba o zaposlitvi lahko sklene za določen čas, le če gre za: izvrševanje dela, ki po svoji naravi traja določen čas; nadomeščanje začasno odsotnega delavca; začasno povečan obseg dela; zaposlitev tujca ali osebe brez državljanstva, ki ima delovno dovoljenje za določen čas, razen v primeru osebnega delovnega dovoljenja; poslovodne osebe in za tistega vodilnega delavca, ki vodi poslovno področje ali organizacijsko enoto in ima pooblastila za sklepanje pravnih poslov ali za samostojne kadrovske in organizacijske odločitve; opravljanje sezonskega dela; delavca, ki sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas zaradi priprave na delo, usposabljanja ali izpopolnjevanja za delo oziroma izobraževanja; zaposlitev za določen čas zaradi dela v prilagoditvenem obdobju na podlagi dokončne odločbe in potrdila pristojnega organa, izdanega v postopku priznavanja kvalifikacij po posebnem zakonu; opravljanje javnih del oziroma vključitev v ukrepe aktivne politike zaposlovanja v skladu z zakonom; pripravo oziroma izvedbo dela, ki je projektno organizirano; delo, potrebno v času uvajanja novih programov, nove tehnologije ter drugih tehničnih in tehnoloških izboljšav delovnega procesa ali zaradi usposabljanja delavcev; voljene in imenovane funkcionarje oziroma druge delavce, ki so vezani na mandat organa ali funkcionarja v lokalnih skupnostih, političnih strankah, sindikatih, zbornicah, društvih in njihovih zvezah, in druge primere. S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se lahko določi, da lahko manjši delodajalec, torej tisti, ki zaposluje deset ali manj delavcev, sklepa pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ne glede na omejitve iz prejšnjega odstavka.

To pomeni, da vas delodajalec lahko zaposli le do 30. junija, če je to skladno z razlogi, ki upravičujejo takšno zaposlitev za določen čas, katere trajanje mora biti določeno tudi v pogodbi o zaposlitvi. Če takšen datum v sklenjeni pogodbi za določen čas ni naveden, potem lahko delodajalec predčasno odpove pogodbo le iz rednih ali izrednih razlogov, določenih z zakonom, ali če se tako sporazume z vami. Pri tem pa pogodba o zaposlitvi, sklenjena za določen čas, oziroma morebitne tovrstne pogodbe, sklenjene z istim delavcem za isto delo, načeloma ne smejo preseči časovne omejitve dveh let. Za presojanje slednjega pa je iz vprašanja razvidno premalo podatkov. Se pa lahko v zvezi s tem obrnete na inšpektorat za delo, kjer vam bodo ustrezno svetovali in po potrebi tudi posredovali.

Premalo počitka za voznike

Kaj storiti, če delodajalec, po domače povedano, sili svoje voznike, da vozijo z magnetom, in imajo ti tako premalo počitka?

Opisano ravnanje delodajalca predstavlja prekršek, v zvezi s katerim lahko posreduje tudi inšpektor tiste območne enote, kjer ima vaš delodajalec sedež. V teh primerih inšpektor lahko izreče tudi globo. Če inšpektor s posredovanjem ne bo uspešen, pa se boste morali obrniti na odvetnika. Pravica do počitka je namreč zakonsko zagotovljena pravica delavca, tako med dvema zaporednima delovnima dnevoma kot tudi tedensko.

Andreja Mrak, univ. dipl. prav.