Pri pregledu učinkovitosti ureditve pravnega statusa članic javnih univerz v obdobju od 1. januarja 2020 do izdaje osnutka revizijskega poročila 5. maja letos, so revizorji ugotovili, da ureditev pravnega statusa članic javnih univerz ni jasna, saj zakonska ureditev dopušča različno interpretacijo določbe 10. člena zakona o visokem šolstvu in s tem različno dejansko ureditev pravnega statusa članic javnih univerz, hkrati pa ne določa, kako naj se urejajo morebitne posebnosti, povezane z delovanjem članic univerze, ki izhajajo iz njihovega pravnega statusa.

Zakonska ureditev pravnega statusa članic javnih univerz zato ne zagotavlja jasne podlage za predvidljivo ravnanje javnih univerz in njihovih članic ter drugih pristojnih institucij pri vpisih članic univerze v poslovni, sodni in davčni register ter register proračunskih uporabnikov ter pri pripravi in predložitvi letnih programov dela in letnih poročil pristojnim organom oziroma institucijam, izhaja iz povzetka revizijskega poročila, ki ga je danes objavilo računsko sodišče.

Nejasna ureditev pravnega statusa

Računsko sodišče je ugotovilo, da so članice Univerze v Ljubljani, kljub temu da za to ne obstaja jasna pravna podlaga, za razliko od ostalih dveh univerz, vpisane v poslovni in sodni register kot samostojni subjekti in imajo status posrednega proračunskega uporabnika, čemur pa niso prilagojeni predpisi, ki urejajo pripravo letnih programov dela in letnih poročil, med drugim zlasti v povezavi z izkazovanjem premoženja. Po opravljeni registraciji pa jih je Statistični urad Republike Slovenije vpisal v poslovni register kot pravne osebe, vpisane so tudi v davčni register in imajo lastno davčno številko.

Članice Univerze v Mariboru in Univerze na Primorskem so v poslovni in sodni register vpisane kot deli univerze, niso pa vpisane v davčni register in nimajo svoje davčne številke.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ki je bilo na omenjeno problematiko opozorjeno, pa kljub odločitvam ustavnega sodišča o neustavnosti nejasne ureditve pravnega statusa članic javnih univerz po navedbah računskega sodišča ni pripravilo predloga potrebnih sprememb zakona o visokem šolstvu, ki bi ga predložilo v obravnavo vladi.

Računsko sodišče je zato od ministrstva za izobraževanje zahtevalo predložitev odzivnega poročila.