Z nerevidiranimi podatki o poslovanju Javnega holdinga Ljubljana in družb v skupini v lanskem letu so se danes na seji skupščine seznanili družbeniki Javnega holdinga Ljubljana, so sporočili z Mestne občine Ljubljana. »Kljub izzivom, ki jih je prinesla epidemija koronavirusa v obliki povečanih odsotnosti, zaradi karanten in izolacij, so podjetja nemoteno in kakovostno izvajala svoje storitve tudi v preteklem letu,« so poudarili.

Leto 2021 je od družb v skupini z dobičkom končala Voka Snaga, Energetika Ljubljana in LPP pa izgubo. Ker je Javni holding Ljubljana odvisnim družbam pokril izgubo, je leto sam končal pod črto. Holding je imel pred pokrivanjem izgub 1,1 milijona evrov dobička.

Skupščina je direktorju Voke Snaga Krištofu Mlakarju na podlagi dobrih rezultatov dela v tekočem mandatu, ki se izteče julija, podelila nov mandat za vodenje družbe za nadaljnjih pet let.

S 1. marcem višje cene

Skupščini družbenikov je sledila seja sveta ustanoviteljev, na kateri so potrdili spremenjene cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, storitev gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana ter cene storitev gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov.

Višje cene se bodo začele uporabljati 1. marca. Stroški za oskrbo s pitno vodo in ravnanjem z odpadno vodo se bodo zvišali med 2,5 do 7,5 odstotka. Skupni učinek vseh postavk na položnici se bo za uporabnike, ki živijo v enostanovanjskem objektu, priključenem na kanalizacijo, in uporabnike, živeče v enoti večstanovanjskega objekta, zvišal med 46 in 63 centi na mesec (s sedanjih 16,98 na 17,44 evra oziroma s 25,45 na 26,08 evra), za uporabnike z malimi komunalnimi čistilnimi napravami in greznicami pa se bo skupni znesek na mesečni položnici zvišal za 1,46 evra.

Cene odpadkov višje za skoraj 10 odstotkov

Cene storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana se bodo za občane občin družbenic in občin, kjer Voka Snaga izvaja tudi storitev zbiranja komunalnih odpadkov (Ig, Velike Lašče, Cerklje na Gorenjskem, Vodice), zvišale za 9,5 odstotka. Položnice bodo v povprečju na mesec višje za 1,03 evra (s sedanjih 10,83 na 11,86 evra) oziroma za 51 centov na osebo. Voka Snaga v RCERO Ljubljana sicer obdeluje mešane komunalne odpadke z območij 58 občin in ločeno zbrane biorazgradljive odpadke z območij 18 občin.

Člani sveta ustanoviteljev so podali tudi soglasje h kratkoročnim in dolgoročnim zadolžitvam Voka Snaga, Energetika Ljubljana in LPP v letu 2022 ter k besedilu pogodbe o pristopu občine Tržič k skupnemu ravnanju z odpadki v RCERO Ljubljana in pooblastil ljubljanskega župana za podpis pogodbe.

Soglašali so tudi z obvestilom Voka Snaga o zagotovitvi finančnega jamstva za izvedbo ukrepov, določenih v okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje odlagališča nenevarnih odpadkov Barje. Voka Snaga bo za letos finančno jamstvo zagotovila v obliki bančne garancije ali zavarovalne police v višini 12,9 milijona evrov v korist ministrstva za okolje in prostor oz. agencije za okolje.