Prometna in komunalna ureditev ceste skozi Črno vas in Lipe bo z davkom na dodano vrednost stala kar 36 milijonov evrov. Iz Javnega holdinga Ljubljana, ki je v imenu Mestne občine Ljubljana ter javnih podjetij Voka Snaga in Energetika Ljubljana vodil postopek javnega naročila za izbor izvajalca, so sporočili, da so za izvajalca izbrali družbo CGP s partnerico Prenova-Gradbenik.

Gradbena dela na cesti se bodo začela predvidoma junija. Za izvedbo naročenih del bo imel izvajalec na voljo tri leta. Na občini načrtujejo, da bodo del denarja za prenovo pridobili iz evropskega sklada za regionalni razvoj in državnega proračuna.

»Omenjeni projekt ima Mestna občina Ljubljana v načrtu že več let, saj je cesta precej dotrajana in neprijazna za udeležence v prometu,« priznavajo na občini. Občani pa so ves čas opozarjali, da je cesta tudi nevarna. Gre namreč za zelo ravno cesto, ki je brez pločnika in kolesarskih površin, čeprav gre za priljubljeno kolesarsko pot proti Podpeči.

»Gre za finančno obsežen in zahteven projekt tako z vidika dokumentacije kot tudi gradnje, saj bo ta potekala na težavni podlagi Ljubljanskega barja, kjer bo treba na določenih območjih podlago, z namenom zagotavljanja trdnosti, ustrezno pripraviti z dodatnim materialom, utrjevanjem in posedanjem,« pravijo pri holdingu. Občina bo v okviru projekta zgradila vakuumsko fekalno kanalizacijo, uredila vodovodno omrežje, zgradila pločnike in kolesarske steze ter prenovila cestišče. Tamkajšnji krajani bodo dobili tudi novo javno razsvetljavo, prav tako bodo urejena avtobusna postajališča. Izbrani gradbinec bo uredil še dostop do parcel z mostički in mostovi čez potoke Volar, Zidarjev graben, Capuder in Farjevec.

»Predvidena je rekonstrukcija primarnega vodovoda, ki poteka po severni strani ceste (nov cevovod bo umeščen v pločnik na severni strani ceste), poleg tega pa so ob južni strani ceste na posameznih odsekih predvideni sekundarni vodovodi za navezavo hišnih vodnih priključkov, ki potekajo po tej strani. Skupna dolžina predvidenega primarnega cevovoda je 3752 metrov, dolžina sekundarnih cevovodov pa 2344 metrov,« so pojasnili pri holdingu. Ob tem so še dodali, da bo na območju črnovaške ceste Energetika zgradila plinovodno omrežje. »Prehod na oskrbo z zemeljskim plinom je alternativa obstoječim sistemom kurišč na trda goriva in uporabi kurilnega olja tako na stroškovnem kot tudi na ravni vplivov na okolje,« zagotavljajo pri holdingu.