V Luki Koper so pojasnili, da so bili čisti prihodki od prodaje iz naslova tržne dejavnosti v višini 203,6 milijona evrov lani glede na 2019 nižji za osem odstotkov. Za načrtom so zaostali za 10 odstotkov, "kar je glede na zaostrene pogoje poslovanja, s katerimi so se soočala tudi druga pristanišča in celotno svetovno gospodarstvo, dober rezultat", so zapisali v luki.

Prihodki iz naslova izvajanja gospodarske javne službe v višini 6,3 milijona evrov so bili medtem v medletni primerjavi manjši za 24 odstotkov.

Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) skupine Luka Koper je lani dosegel 33,5 milijona evrov, kar je 26 odstotkov manj kot v letu 2019. Na nižji EBIT so vplivali predvsem nižji čisti prihodki od prodaje, kar je posledica za 14 odstotkov nižjega ladijskega pretovora.

EBIT je bil sicer za odstotek višji od načrtovanega. Od načrtov je bil za odstotek višji tudi čisti dobiček.

Leto 2020 je zaznamoval izbruh pandemije covida-19, ki je bistveno spremenil pogoje poslovanja in zaostril poslovne razmere, so v sporočilu zapisali v Luki Koper. "Pandemija je prizadela gospodarstvo po celem svetu. Močno je zamajala tudi globalne blagovne tokove ter logistične poti. Vse to je vplivalo na poslovanje skupine Luka Koper," so navedli.

Ocenili so sicer, da je skupina dobro obvladala posledice pandemije, tako z zdravstvenega kot s poslovnega vidika. "Koprsko pristanišče kot strateška infrastruktura je ves čas normalno delovalo in zagotavljalo vse storitve svojim strankam," so podčrtali.

Pretovor dveh strateških blagovnih skupin, kontejnerjev in avtomobilov, je ostal stabilen. Predvsem pretovor kontejnerjev je lani zaostal za pretovorom leta 2019 le za odstotek in minimalno za načrtovanimi količinami.

Na področju vozil je skupina Luka Koper medtem zabeležila 10-odstotni padec pretovora, kar je manjši minus, kot so ga beležila primerljiva sredozemska pristanišča. Zaostanek za letom 2019 se je ob tem v drugi polovici leta postopno zmanjševal.

Na upad pretovora sipkih in razsutih tovorov pa je dodatno vplivala zakonodaja EU oz. težnje v smeri dekarbonizacije, zaradi česar so nekateri uporabniki že v letu 2020 začeli opuščati uporabo premoga za proizvajanje energije, so pojasnili v luki.

Skupina Luka Koper je pandemično leto 2020 izkoristila za nadaljevanje izvajanja naložb v povečevanje pristaniških zmogljivosti. V letu 2020 je za naložbe v nepremičnine, naprave in opremo, naložbene nepremičnine in neopredmetena osnovna sredstva namenila 68,1 milijona evrov, kar je 74 odstotkov več kot v letu 2019.

Zgrajen in predan v uporabo je bil nov ro-ro privez, postavljeni dodatni tiri v zaledju tretjega bazena za potrebe avtomobilskega terminala, nadaljuje se gradnja garažne hiše, pri koncu so dela na novem, tretjem kamionskem vhodu iz bertoške vpadnice, nabavljena je bila prekladalna oprema ter novo gasilsko vozilo.

Najpomembnejša naložba v letu 2020 pa je bil pričetek gradnje podaljška kontejnerske obale, ki skupaj z ostalimi načrtovanimi dodatnimi površinami na čelu prvega pomola predstavlja ključno naložbo za ohranitev konkurenčnega položaja na segmentu kontejnerjev, so še spomnili.