Zlata nit, ki jo odlikuje izvirna in napredna metodologija merjenja kakovosti odnosov med organizacijo in zaposlenimi, je največja in po številu vključenih najbolj reprezentativna raziskava rasti in razvoja zaposlenih v Sloveniji. V trinajstih letih je v njej sodelovalo več kot 93.000 ljudi.

Prvi v merjenju odnosov

V času in okolju, kjer dodano vrednost porajajo ustvarjalnost, podjetnost in inovativnost, organiziranost ne temelji več na funkcijah in procesih, temveč na odnosih. Raziskava Zlata nit, razvita v Sloveniji s pionirskim razumevanjem pomena upravljanja odnosov, v središče merjenja postavlja prav odnos med zaposlenim in organizacijo. Ob tem pa tudi različnost vlog, potreb in pričakovanj v organizaciji: generacijsko (starost), po spolu, zvrsti delovnega mesta (zaposleni ali vodja) in trajanju zaposlitve.

Vprašalnik Zlata nit sestavlja 44 trditev, urejenih v sedem tematskih sklopov, ki so: temeljni odnos med podjetjem in zaposlenim, vloga in kakovost dela posameznika v podjetju, vodenje, komuniciranje in sodelovanje, podjetnost in inovativnost, delovna obremenitev, osebna rast in razvoj ter čustvena pripadnost zaposlenih. Vprašalnik je razvit na podlagi poglobljenega interdisciplinarnega raziskovalnega dela široke skupine strokovnjakov iz prakse in akademskega okolja. Koncepte motivacije, notranje menjave in oblikovanja dela delovnih okoljih (kjer je v središču prizadevanj produktivnost) je nadgradil s spoznanji, ki veljajo za učeča se in inovativna okolja. Upoštevani so izsledki obsežne Gallupove raziskave o upravljanju talentov in sodobnega koncepta motivacije 3.0.

Sodelujoče podjetje v Zlati niti na podlagi odgovorov zaposlenih prejme osnovno poročilo. Dodatno je na voljo tudi podjetju prilagojeno poglobljeno poročilo. Po informacijah podjetij so ta poročila nekakšen »rentgen« odnosov. V številkah osvetlijo veliko dejavnikov, ki jih podjetje zaznava, a jim številke ponudijo orodje za izvedbo potrebnih ukrepov ali akcij, ki dajo pospešek spremembam ter razvoju in zavzetosti ljudi. Analiza podjetje osvetli v primerjavi s podjetji sorodne velikosti (angl. benchmarking), predstavi pa tudi morebitne razlike med posameznimi skupinami zaposlenih (starejši, mlajši, vodstvo, zaposleni). Raziskava Zlata nit podjetjem koristi tudi kot eno od orodij samoocenjevanja pri razvoju poslovne odličnosti.

Zaposleni ne želijo ugasniti, temveč rasti

Skladno s sodobnim pristopom, tako imenovanim design thinking, je k oblikovanju vprašalnika v samem začetku pomembno prispevala skupina predstavnikov zaposlenih. Ti so že v prvih fazah razvoja Zlate niti opredelili značilnosti »podjetja 21. stoletja«, v katerem bi želeli biti zaposleni. Prav zaposleni s svojimi ocenami skozi leta omogočajo spremljanje napredka in zanimive raziskovalne ugotovitve. Odmevnejša med njimi je, da osebna rast in razvoj zaposlenih v Sloveniji padeta pod povprečje že pri 41 letih. Ob tem raziskovalno delo dr. Sergeje Slapničar z ljubljanske ekonomske fakultete razkriva, da imata največji posamezni vpliv na podjetnost in inovativnost zaposlenih prav organizacijska kultura ter možnost osebnega razvoja in rasti zaposlenih.

Od leta 2018 tako Zlata nit v sodelovanju s projektom ASI, Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile, ki ga izvaja Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, spodbuja delodajalce, da bi bolje prepoznali tudi potencial starejših zaposlenih. Središče natečaja Z leti še vedno zavzeti na podlagi raziskovalnih ugotovitev predstavlja odnos do starejših sodelavcev in njihovega prispevka k rasti in razvoju podjetja. Za pridobitev priznanja mora podjetje izpolniti štiri pogoje: podjetje ima zaposlenih vsaj 15 odstotkov sodelavcev, starejših od 45 let, izvaja ukrepe upravljanja starejših zaposlenih, pri osebni rasti in razvoju starejših zaposlenih po samooceni zaposlenih ne izkazuje bistvenih odstopanj od drugih starostnih skupin ali je razviden napredek skozi leta ter izkazuje poslovno uspešnost (merjeno s celovitim Bisnodovim indeksom BSX). Odločitev o dodelitvi priznanj in posebnih priznanj sprejme strokovna komisija, ki jo sestavljajo predstavniki strokovne javnosti in pomembnih deležnikov na področju razvoja zaposlenih in upravljanja starejših zaposlenih.

Priznanja in predstavitev zgledov

Podjetja, ki merijo kakovost odnosov in sodelujejo v raziskavi Zlata nit, se lahko potegujejo za naziv najboljšega zaposlovalca v treh kategorijah: mala, srednje velika in velika podjetja. Na uvrstitev med sedem finalistov vpliva tehtano povprečje rezultatov iz vprašalnika med zaposlenimi (80 odstotkov) in uspešnosti (20 odstotkov), merjene z indeksom uspešnosti BSX. S finalisti raziskovalna ekipa nato opravi intervjuje o voditeljstvu in organizacijski kulturi, oblikovane v sodelovanju z OK Consulting. Sodelujoče podjetje izpolni tudi vprašalnik o sodobnem voditeljstvu Združenja Manager. Razprava izborne komisije prinese končno odločitev, katero podjetje si je v svoji kategoriji prislužilo naziv zaposlovalca leta. Poleg navedenih priznanj Dnevnik vsako leto razglasi tudi prejemnika priznanja zlata praksa.