Še pred kratkim so bila izobraževanja zaposlenih, četudi so bila zastonj, mnogim delavcem bolj v breme kot priložnost za pridobitev koristnega znanja. »Dandanes zaposleni vedno bolj cenijo dodatna izobraževanja,« se strinjajo vodilni v Luki Koper, Pomgradu in Addiko bank, finalistih v kategoriji velika podjetja Dnevnikovega izbora najboljšega zaposlovalca Zlata nit.

Predvsem velika podjetja, torej tista z več kot 250 zaposlenimi, se morajo zavedati, da so zaposleni njihov največji kapital. Kajti ob najnižji brezposelnosti v naši državi je težko najti ustrezen kader, še težje pa ga je obdržati. V Luki Koper je zaposlenih nekaj več kot 1500 ljudi, lani so zaposlili kar 475 ljudi in najeli 305 agencijskih delavcev. Njihova kadrovska politika mora biti zelo fleksibilna in zagotavljati spodbudno in varno delovno okolje.

Zelo nizka fluktuacija v logistiki

Tako uvrstitev med finaliste Zlate niti kot tudi doseženi visoki rezultati rednega internega merjenja organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih po vprašalnikih OCS (Organization Clime  Survay) so dosežki Luke Koper, ki so precej nad slovenskim povprečjem. »Tudi merjenje zavzetosti zaposlenih po standardnem Gallupovem vprašalniku kaže visok delež zavzetih zaposlenih, kar 57 odstotkov. Zavedamo se, da je zaposleni uspešen in učinkovit le takrat, ko ve, kaj se od njega pričakuje in kako to doseči. Zato izvajamo letne razgovore z vsemi zaposlenimi, v katerih načrtujemo delovne cilje in ocenjujemo kompetence,« je pojasnil predsednik uprave Luke Koper Dimitrij Zadel. Omenjene prakse v podjetju vodijo k nizki stopnji fluktuacije (1,5), ta je bistveno nižja od fluktuacije, značilne za logistiko (20). Zadel dodaja, da tudi izredno visoko število prispelih vlog na objavljena prosta delovna mesta dokazuje, da je Luka Koper podjetje s karakteristikami privlačnega delodajalca.

Gradbeno podjetje, ki izstopa

»Naši zaposleni in ocenjevalci so nas prepoznali kot veliko gradbeno firmo, ki izstopa od povprečja tako v odnosu z zunanjimi deležniki kakor tudi v odnosu s svojimi zaposlenimi. Izobrazbena struktura in sistematizacija naših delovnih mest sta izjemno raznoliki, vendar so prav vsi naši zaposleni pomemben člen, ki s svojim delom in prisotnostjo pomembno vpliva na naš uspeh. Pomgrad na svoje lokalno okolje vpliva na več načinov: ponuja delovna mesta, plačuje davke, vlaga v razvoj lokalne skupnosti, torej finančno podpira organizacije na področjih športa, kulture, šolstva, izobraževanja. Notranja razsežnost družbene odgovornosti družbe zajema predvsem odnos do zaposlenih oziroma vlaganje v človeški kapital, zdravje in varstvo pri delu, prilaganje spremembam, prizadevanje za vzpodbujanje izobraževanja zaposlenih, izboljšanje pogojev dela na delovnih mestih in odnos do okoljevarstva,« je na vprašanje, zakaj meni, da je podjetje Pomgrad z okoli 400 zaposlenimi med finalisti Zlate niti, odgovoril predsednik uprave Iztok Polanič. Družba Pomgrad je bila razglašena tudi za naj zaposlovalca 2018 v pomurski regiji.

Drugačna bančna organizacijska kultura

V Addiko bank, ki je imela leta 2018 enega najnižjih odstotkov slabih posojil v Sloveniji, je zaposlenih približno 350 ljudi. Verjamejo, da se je banka uvrstila med finaliste predvsem zaradi svoje organizacijske kulture. »Blagovno znamko Addiko smo predstavili trgu pred tremi leti in takrat smo si kot enega od ciljev zastavili tudi spremembo korporativne kulture, ki temelji na jasnih vrednotah, in sicer: komuniciramo enostavno, zagotavljamo učinkovitost, povezujemo šest držav v eno zmagovalno ekipo. Vse procese v podjetju smo osredotočili na omenjene vrednote, kar se kaže tudi v spremembi delovanja vsakega zaposlenega. Ponosni smo, da med bankami, ki sicer veljajo za tradicionalne in nekoliko bolj rigidne strukture, dosegamo učinkovitost, proaktivnost ter zavzetost zaposlenih. Ustvarjamo okolje, ki ni zgolj družini prijazno s fleksibilnimi urniki in številnimi drugimi ugodnostmi za zaposlene, temveč je pomembno tudi za napredek zaposlenih,« je povedala članica uprave Addiko bank Anja Božac.

Vedno več izobraževanja in usposabljanja

V Luki Koper je bilo lani v usposabljanje vključenih kar 83 odstotkov zaposlenih s povprečno 20,4 ure usposabljanja na zaposlenega. »To je posebno pomembno za usposobitev upravljalcev dvigal, ki jih na trgu delovne sile ni in jih mora podjetje z lastnimi kadrovskimi in tehničnimi resursi usposobiti za delo,« pravi Zadel. Dodal je, da uvajajo informacijsko podporo izvajanja letnih razgovorov za vse zaposlene, ki nikakor ne nadomešča neposredne komunikacije med zaposlenim in njegovim neposrednim vodjem, temveč jo bolj sistematično ureja. Dostop do aplikacije za letne razgovore je možen tudi prek mobilnih naprav, saj večina zaposlenih na delovnem mestu nima dostopa do računalnika, zato so bili v vseh enotah nameščeni tudi skupni računalniki.

Tudi štipendije za mlade

»V letošnjem letu smo se odločili pridobiti standard družbeno odgovorno podjetje, katerega sestavni ključni del je tudi odgovornost do zaposlenih. Sicer je bilo po obdobju krize področje gradbeništva – tako od nižje kvalificiranih kot do visoko kvalificiranih profilov – na velikem udaru. Poklici v gradbeništvu so bili stigmatizirani, zanimanje zanje pa je med mladimi zelo upadlo, zato podeljujemo tudi štipendije v višini 400 evrov na mesec« je povedal Polanič. V zadnjih letih je dala družba Pomgrad izobraževanju še večji poudarek. V triletnem obdobju je bilo tako organiziranih več kot 170 vrst različnih izobraževanj.

Tri kategorije, devet vodstvenih kompetenc

Poleg že ustaljenih praks v zadnjem obdobju v Addiko bank veliko vlagajo v razvoj direktorjev oziroma vodij področij. »Tu strukturirano gradimo devet vodstvenih kompetenc, ki smo jih definirali kot ključne in jih razdelili v tri kategorije: vodenje samega sebe, kamor med drugim uvrščamo pogum, zaupanje, v timsko vodenje uvrščamo navduševanje, motiviranje, sodelovanje, razvoj in podpora sodelavcev ter razvijanje in grajenje odnosov. K usmeritvi k rezultatom in drznemu, verodostojnemu vodenju pa seveda spadata strateško razmišljanje in usmeritev k rezultatom,« je razložila novosti v njihovi kadrovski praksi Božaceva iz Addiko bank, kjer ne prisegajo na hierarhične strukture. Za primer, v Avstriji celotna uprava banke sedi v delovnem prostoru z drugimi zaposlenimi, ki je urejen po principih odprtega prostora.