Na prvi izredni seji občinskega sveta občine Kamnik so svetniki sprejeli odlok o uporabi proračunskih rezerv za leto 2020. Vodja oddelka za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance Aleš Škorjanc je dejal, da občina s sprejetjem odloka želi zagotoviti sredstva za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, in sicer za sanacijo plazu pod lokalno cesto Kamnik–Palovče (do 50.000 evrov) in za ureditev vodotoka Oševek (do 50.000 evrov).

Vrednost višja od pol milijona evrov

S skoraj večino glasov je bil potrjen tudi projekt zbirnega centra za ravnanje z odpadki. Kot je spomnil Aleš Škorjanc, je občina Kamnik že junija 2018 prejela sklep Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor, po katerem mora do konca letošnjega leta urediti center za ločeno zbiranje odpadkov. Tako sta občini Kamnik in Komenda v letu 2018 sklenili sporazum o skupnem zbirnem centru, ki bo urejen na območju Centra za ravnanje z odpadki Suhadole. Na območju tako imenovane Suhadolske jame se je že leta 2016 začel komasacijski postopek, ki pa se je zaradi nerešenih težav ene od udeleženk komasacije zavlekel vse do začetka februarja, ko je občina Komenda končno obvestila sosednjo občino, da so postopki, vezani na komasacijo zemljišč, v zaključni fazi. Ker je ocenjena vrednost naložbe višja od pol milijona evrov, so svetniki potrdili dokument identifikacije investicijskega projekta in investicijskega programa.

S sprejemom predlaganega rebalansa, ki je bil tudi na dnevnem redu seje, so svetniki zagotovili sredstva za nakup zemljišč, ki so strateškega pomena za občino. Prav tako je bil sprejet načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Kamnik za leto 2020. Kot je poudarila Maja Sušnik, direktorica občinske uprave, so leta 2019 že sprejeli načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2020, ki je vseboval tudi načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2020. »Za namen pridobivanja nepremičnega premoženja je bilo v sprejetem proračunu za leto 2020 kot tudi v navedenem načrtu pridobivanja za leto 2020 namenjenih 300.000 evrov. Upoštevajoč, da bo letos predvidoma izvedenih še nekaj prodaj zemljišč na območju nekdanje smodnišnice, bi bilo smiselno, da občina Kamnik določene nepremičnine na tem območju kupi,« je povedala Sušnikova in dodala, da bi nakup predmetnih zemljišč pomenil povečanje stavbnega fonda, ki bi omogočal občini, da na to območje umesti različne dejavnosti in parkovno ureditev. vl