Poleg nalog, ki so jih že izvajali, bo skupna občinska uprava po novem izvajala tudi naloge občinskega odvetništva, pravne službe, proračunskega računovodstva, varstva okolja, urejanja prostora, civilne zaščite, požarnega varstva in urejanja prometa, so povedali na velenjski občini.

V novo skupno občinsko upravo Saša regije so vključene občine Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Solčava, Šmartno ob Paki, Šoštanj in Mestna občina Velenje, v kateri je tudi sedež uprave.

V skupno občinsko upravo vključenih 10 občin

Na velenjski občini koristi od nove skupne občinske uprave vidijo predvsem v povezovanja občin, večji učinkovitosti in strokovnosti. Prav tako pričakujejo prihranek določenih stroškov glede morebitnih zaposlitev ali najemanja zunanjih sodelavcev pri določenih nalogah.

Po navedbah velenjske občine so bile že od leta 2004 občine Zgornjesavinjske in Šaleške doline ter pozneje občine Spodnjesavinjske vključene v dva skupna občinska organa. S spremembo zakona o financiranju občin in spremenjenih pogojih financiranja skupnih občinskih uprav je prišlo do združitve dveh skupnih občinskih organov in tako je zdaj v skupno občinsko upravo Saša regije vključenih 10 občin.

Povezovanje prinaša večjo učinkovitost in ekonomičnost občin

Z ustanovitvijo in delovanjem skupne občinske uprave gre tudi za povezovanje občin na tistih področjih, kjer je povezovanje smiselno in potrebno. Tako so občine bolj učinkovite in ekonomične pri opravljanju določenih nalog, so ocenili na velenjski občini.

Skupna občinska uprava ima tudi dva prekrškovna organa, in sicer medobčinsko inšpekcijo in medobčinsko redarstvo.

Letos bodo občine ustanoviteljice prejele denarna sredstva za preteklo leto še po prejšnjem načinu sofinanciranju. Kar pomeni 50 odstotkov sofinanciranih odhodkov za plače in druge izdatke delodajalca zaposlenim v skupni občinski upravi ter odhodkov za prispevke delodajalca zaposlenim v skupni upravi. V prihodnjem letu pa pričakujejo 55-odstotno sofinanciranje.

V skupni občinski upravi Saša regije je zaposlenih 33 ljudi. Zaenkrat ne načrtujejo novih zaposlitev.