Starši vrtčevskih otrok, ki so družinski stanovanjski problem reševali s stanovanjskim posojilom, so imeli v jeseniški občini že doslej možnost, da ob izpolnjevanju drugih pogojev plačujejo manj za predšolsko varstvo svojih otrok. Vendar pa so za to obstajale starostne omejitve za starše. To ugodnost so imeli zgolj starši, stari do 30 let, ne glede na starost drugih otrok v družini, in starši, stari do vključno 35 let, če nobeden od otrok v družini ni bil šoloobvezen.

»Od 1. januarja 2020 bodo lahko pravico do dodatnega znižanja plačila vrtca zaradi najetega stanovanjskega kredita še naprej uveljavljali starši, stari do 30 let, ne glede na starost drugih otrok v družini. Starši, ki so starejši od 30 let, torej brez starostne omejitve 35 let, pa to pravico lahko uveljavljajo ob pogoju, da nobeden od otrok v družini ni starejši od 10 let. Za starše, stare 30 let, oziroma otroka, starega 10 let, se štejejo vsi, ki dopolnijo to starost v letu, ko se uveljavlja pravica do dodatnega znižanja plačila vrtca,« so zapisali na jeseniški občini.

Starši pravico do dodatnega znižanja plačila vrtca zaradi najetega stanovanjskega posojila po izkušnjah občine praviloma uveljavljajo hkrati s pravico do znižanega plačila vrtca, in sicer z vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Pristojni center za socialno delo na podlagi vloge izda odločbo, s katero odloči tudi o dodatnem znižanju plačila vrtca. Pri tem na občini poudarjajo, da center za socialno delo lahko veljavno odločbo spremeni oziroma nadomesti z novo, če nastopijo spremembe, ki po zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev predstavljajo razlog, da center za socialno delo na novo odloči o posamezni pravici. Med te spremembe sodijo na primer sprememba števila oseb ali upravičencev, sprememba ali vključitev v vzgojno-izobraževalni oziroma visokošolski zavod, sprememba statusa učenca, dijaka ali študenta in sprememba vrste periodičnega dohodka. Zato lahko starši, ki že imajo veljavno odločbo, pravico do dodatnega znižanja plačila vrtca uveljavljajo šele ob prenehanju veljavnosti odločbe ali kadar nastopijo zgoraj omenjene spremembe, še opozarjajo na občini. pe