Kot sta danes na spletni strani Ljubljanske borze objavila uprava in nadzorni svet Petrola, je bil razlog za predčasno prenehanje mandata predsednika in dveh članov uprave družbe v razhajanju glede izvajanja strategije družbe, kar so povedali že v izjavah po sklenitvi sporazumov.

"Podrobnejših pojasnil o razlogih in vzrokih, ki so nadzorni svet vodili k sprejetju odločitve za sklenitev sporazuma za predčasno prenehanje mandatov, nadzorni svet v tem trenutku žal ne more podati, saj je s sporazumi določena tudi vsebina t. i. izjav za javnost, ki, vsaj v tej fazi, vključuje tudi delničarje. Kot je bilo že pojasnjeno, je bila odločitev za predčasno prenehanje mandatov potrebna zaradi varovanja interesov družbe in skladna z določili ZGD-1," so zapisali.

S sporazumi je tudi določeno, da predstavljajo poslovno skrivnost, z izjemo tistega dela, v katerem je bila dogovorjena omenjena vsebina izjav, ki jih dogovor o poslovni skrivnosti ne obsega. Nadzorni svet družbe je od nekdanjega predsednika in članov uprave poskušal pridobiti soglasje za podajo obširnejših pojasnil o razlogih, ki so bili nekdanji upravi predstavljeni pred sklenitvijo sporazumov in so nadzorni svet vodili k sprejetju soglasne odločitve, da se mandati predčasno zaključijo.

"Nadzorni svet je prejel zgolj soglasje o razkritju sporazumov, pri čemer pa bivši člani uprave niso podali soglasja o hkratnemu razkritju okoliščin, v katerih so bili sporazumi podpisani. Nadzorni svet ocenjuje, da zgolj z razkritjem besedila sporazumov, brez hkratne pojasnitve dogajanja na sami seji nadzornega sveta in okoliščin, ki so pripeljale do podpisa sporazumov, zainteresirana javnost ne bi dobila jasne slike o razlogih za njegovo ravnanje," so zapisali.

Dodali so, da kljub legitimnemu interesu delničarjev po prejemu dodatnih informacij nadzorni svet meni, da je pomembno tudi spoštovanje sklenjenega dogovora, ki je pravno zavezujoč. "Morebitno razkritje dodatnih razlogov bi predstavljalo kršitev prevzetih obveznosti. Čeprav bi bilo morda v danem trenutku za nadzorni svet bolj 'smotrno' da bi podali obsežnejša pojasnila, ocenjujemo, da je pomembno, da prevzetih obveznosti nadzorni svet ne krši," so navedli.

Člani nadzornega sveta ravnali, kot določa zakon

Poudarili so, da so člani nadzornega sveta ravnali s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika, kot to določa zakon o gospodarskih družbah, ki v istem členu, v katerem določa navedeno dolžnost, hkrati določa, da so člani organov vodenja in nadzora dolžni varovati poslovno skrivnost družbe.

"Glede na to, da je v sporazumu izrecno določeno, da predstavlja poslovno skrivnost, nadzorni svet meni, da je potrebno navedeni dogovor spoštovati, vse dokler ne bo pridobljeno soglasje nekdanjega predsednika oz. članov uprave, da se lahko razkrijejo tudi dodatne okoliščine v katerih so bili sporazumi podpisani, oziroma dokler ne bodo izpolnjeni zakonski in statutarni pogoji, ki bodo omogočali obravnavo navedenih razlogov na skupščini družbe," so navedli.

Nadzorniki menijo, da je dejstvo, da so se tudi nekdanji predsednik in oba člana uprave strinjali s sporazumnim predčasnim prenehanjem mandatov, "samo po sebi relevantno za presojo odločitve, ki je bila sprejeta".

Nadzorni svet še pravi, da si bo še naprej prizadeval, da bi pridobil soglasje za razkritje dodatnih razlogov, ki so vodili k predčasnemu sporazumnemu prenehanju mandatov. Dodaja pa, da lahko delničarji dodatne informacije o odločitvi nadzornega sveta in razlogih, ki so privedli do sporazumnega predčasnega prenehanja mandatov, pridobijo prek izvrševanja svojih delničarskih upravičenj na skupščini družbe.

V SDH so se z objavo Petrola seznanili

Današnja objava na spletni strani Ljubljanske borze je obenem odgovor Slovenskemu državnemu holdingu (SDH) na prošnjo po podrobnejših pojasnilih dogodkov ob menjavi uprave minuli teden.

Iz SDH so sporočili, da so se z objavo Petrola seznanili. "Informacije iz pojasnila bo SDH preučil in v roku o tem obvestil vlado," so še zapisali. Vlada odgovor SDH na zaprosilo po dodatnih informacijah pričakuje do ponedeljka.

Nadzorni svet Petrola pod vodstvom Nade Drobne Popović je minuli četrtek s predsednikom uprave Tomažem Berločnikom ter članoma uprave Rokom Vodnikom in Igorjem Stebrnakom namreč dosegel dogovor o sporazumnem prenehanju mandata. Vodenje uprave je do imenovanja nove uprave prevzela Drobne Popovićeva (ki v tem času ne bo opravljala funkcije nadzornice), v upravo so imenovali tudi direktorico za strateško obvladovanje stroškov na Petrolu Danijelo Ribarič Selaković. V upravi ostaja delavska direktorica Ika Krevzel Panić.

Uprava je takoj po imenovanju minuli četrtek "začela z nadaljevanjem vseh ključnih začetih poslovnih aktivnosti, s poudarkom na pripravi poslovnega načrta družbe za leto 2020 in nadaljevanjem vseh potrebnih postopkov na odprtih projektih družbe, z namenom uspešnega zaključka poslovnega leta 2019".

"Poslovanje Skupine Petrol poteka nemoteno in skladno s potrjeno strategijo in letnim planom," so zagotovili.

Nadzorni svet je že sklical tudi sejo kadrovske komisije nadzornega sveta z namenom, da se čim prej imenuje uprava s polnim mandatom, so zapisali.

Strategija za obdobje 2018-2022 med drugim predvideva, da bo Petrol na ravni skupine do leta 2022 ustvaril 5,3 milijarde evrov prihodkov od prodaje, 233 milijonov evrov bruto dobička iz poslovanja (EBITDA) in 116 milijonov evrov čistega dobička. V obdobju je predvidenih za 521 milijonov evrov naložb.