Projekt Digitalna Univerza v Ljubljani so začeli pred dobrima dvema letoma, da bi izbrane programe posodobili z uporabo sodobnih tehnologij. To predavateljem omogoča učinkovitejše izvajanje pedagoškega procesa in nazornejšo predstavitev praktičnih primerov. Študentje s pomočjo novih tehnologij usvajajo nove kompetence in so konkurenčnejši na trgu dela. V okviru projekta bodo pridobili tudi enotno vstopno točko v e-študijsko okolje, do katerega bodo lahko dostopali tudi s pametnih naprav.

Do zdaj velike razlike

V začetni fazi projekta so na vseh 26 članicah univerze in devetih študijskih področjih izvedli pregled stanja, s katerim so določili njihove potrebe ter že obstoječo uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT). Rezultati so pokazali, da so vodstva in pedagogi inovativnim oblikam poučevanja naklonjeni, a pogosto zaradi odsotnosti smernic in primerne spodbude prihaja do velikih razlik tako v stopnji razumevanja kot vključenosti teh metod, posledično pa tudi v njihovem doprinosu h kakovosti poučevanja. Koordinator projekta dr. Janez Bešter s Fakultete za elektrotehniko napoveduje, da bodo obstoječe prakse nadgradili z najnovejšimi spoznanji stroke in uspešnimi zgledi iz tujine. Oblikovali naj bi priporočila in smernice ter izvajalce opremili s potrebnimi strokovnimi in tehničnimi znanji.

V pripravi poseben center

Univerza načrtuje ustanovitev centra za uporabo IKT v pedagoškem procesu, ki bo tudi po zaključku projekta septembra 2020 podpiral trajnost sodobnejših oblik učenja ter zagotavljal operativne podporo. Center bo med drugim ponujal individualno svetovanje, produkcijo multimedijskih in e-vsebin, podporo pri uvajanju in uporabi IKT ter aktivno svetovanje študentom, vodstvom fakultet in pedagoškemu kadru.

Prednosti tudi za gospodarstvo

Širše bo center s svojim delovanjem prispeval tudi h konkurenčnosti univerze v mednarodnem prostoru in vključevanju študentov s posebnimi potrebami v študijske programe. Podporne aktivnosti centra pa bodo spodbujale tudi razvoj splošnih in digitalnih kompetenc visokošolskih učiteljev in diplomantov. Bešter upa, da bodo odločevalci prepoznali njegovo dolgoročno vrednost. »Center prinaša številne prednosti za Univerzo v Ljubljani in vse njene študijske programe, z vidika ustreznega odzivanja na nove realnosti in usmerjanje razvoja pa tudi za širše družbeno in gospodarsko okolje,« je sklenil. zm