Dars med drugim ni unovčil bančnih garancij za dobro izvedbo del v primerih, ko glavni izvajalci niso plačali svojim podizvajalcem za že izvedena dela. Čeprav je poplačal glavne izvajalce investicij, je moral na podlagi sodb in izvensodnih poravnav v obdobju od leta 2014 do leta 2017 podizvajalcem plačati odškodnino v znesku 8,1 milijona evrov, so v revizijskem poročilu izpostavili na računskem sodišču.

Na zadnji dan leta 2017 je imela družba Dars še 30 odprtih zahtevkov podizvajalcev za plačilo zapadlih terjatev iz podizvajalskih pogodb z glavnimi izvajalci v stečaju v skupnem znesku 13,5 milijona evrov.

Prav tako so revizorji ugotovili, da Dars ni vzpostavil informacijskega sistema, ki bi zagotavljal celovito podporo javnemu naročanju. Za nakup, vzdrževanje in razvoj informacijskega sistema je Dars plačala 36.837 evrov, ki pa zaradi specifičnosti procesa javnega naročanja za Dars ni primeren in ga ne uporablja.

Revizorji so ugotovili tudi, da je Dars s sklenitvijo aneksa k pogodbi za dobavo posipnih materialov podaljšal veljavnost pogodbenega razmerja brez izvedbe kateregakoli postopka oddaje javnega naročila. Realizacija na podlagi aneksa je v letu 2013 znašala 400.000 evrov, leto pozneje pa 502.000 evrov.

Pri pripravi razpisne dokumentacije v postopku oddaje javnega naročila za izvedbo sistema za varnostni pregled tovornih vozil pa je sodelovala oseba, zaposlena pri ponudniku, ki je bil izbran za izvedbo javnega naročila. Med pomanjkljivosti pri izvajanju nabav na Darsu je računsko sodišče izpostavilo tudi, da je izbrani ponudnik Darsu izdal račun po pogodbi za dobavo in vzdrževanje cestno-vremenskih postaj v znesku skoraj 170.000 brez DDV, pri tem so bile storitve zaračunane po višjih vrednostih, kot so bile določene v veljavnem ceniku iz ponudbenega predračuna.

Pomanjkljivosti so ugotovili tudi pri izvedbi del za izgradnjo protihrupnih ograj na avtocestnem odseku Dramlje-Arja vas, in sicer so se nanašale na zahtevano zvočno izolirnost protihrupne ograje. Dars je na izvajalcu za postavitev ograje izplačal 16,8 milijona evrov.

Eden od primerov, ki so jih še izpostavili na računskem sodišču, je sanacija barvnega premaza v predoru Markovec. Kot izhaja iz poročila, so bili postopki in obseg del, ki jih je bilo treba izvesti, določeni šele v izvedbeni fazi javnega naročila. Vrednost dodatnih stroškov je znašala 573.005 evrov, kar je 68,5 odstotka prvotne pogodbene vrednosti.

Računsko sodišče je za odpravo ugotovljenih neučinkovitosti družbi Dars naložilo izvedbo popravljalnih ukrepov ter podalo tudi priporočila za izboljšanje poslovanja.