Pri mivki je bila večina preskušanih parametrov pod mejo določanja analizne metode, zaznali so le zelo nizke vsebnosti nekaterih polibromiranih difeniletrov, ki so tudi sicer (vse)prisotni v okolju. »Na podlagi hitre ocene tveganja zaključujemo, da njihova prisotnost ne predstavlja tveganja za zdravje otrok pri kratkotrajni (akutni) ali dolgotrajni (kronični) izpostavljenosti,« je navedel NIJZ.

Glede vrtnin in sadja ponovno poudarjajo, da je treba pridelke, ki so vidno onesnaženi s sajami, zavreči, saj je pričakovati prisotnost zdravju nevarnih snovi. NIJZ je analiziral vzorce solate, ki sicer ni bila vidno onesnažena. Zaradi velike površine listov je solata po navedbah inštituta primerna rastlina za oceno usedanja onesnažil na vrtnine.

Večina parametrov je bila pod mejo določanja analizne metode in bi v primeru ocenjevanja varnosti ugotovili skladnost z obstoječimi zakonskimi mejnimi vrednostmi. V vzorcu, odvzetem bližje izvora požara, je bila zaznana prisotnost dioksinov in dioksinom podobnih polikloriranih bifenilov (PCB), pri obeh pa prisotnost polibromiranih difeniletrov. Ugotovljene vsebnosti so nizke, v primeru dioksinov in dioksinom podobnih PCB manjše od mejnih vrednosti, ki veljajo za otroško hrano, oziroma v primeru bromiranih difeniletrov je izračunana morebitna izpostavljenost nižja od referenčnih varnih odmerkov. »Rezultati analiz ne kažejo, da je požar povzročil onesnaženje, ki bi lahko predstavljalo povečano tveganje za zdravje zaradi uživanja zelenjave,« je sporočil NIJZ.

Požar je v obratu proizvajalca izolacijskih materialov in embalaže Fragmat v industrijski coni Podskrajnik pri Cerknici izbruhnil 13. junija zvečer. Zagorelo je na mlinu za repromaterial, požar pa je izbruhnil na glavnem stroju, ki proizvaja izolacijske plošče stirodur. Posredovalo je več kot 300 gasilcev, požar pa je praktično v celoti uničil objekt.

Občina Cerknica je dan po požaru preventivno zaprla vzgojno-izobraževalne ustanove, prebivalce pa so pozvali, naj ne odpirajo oken ter ne uživajo zelenjave z vrtov oz. jo pred zaužitjem temeljito operejo. Za širšo okolico je bilo oklicano tudi preventivno prekuhavanje vode, omejili so pašo in košnjo trave na širšem območju požara. Kasneje je analiza vode pokazala, da nevarnosti ni, prav tako ni bilo zaznanih nevarnih snovi v zraku.