Zainteresirani so vabljeni, da do 20. septembra posredujejo svoje predloge za skupinske nastope na sejmih v prihodnjem letu. Programski odbor bo upošteval le predloge za nastope na tistih sejmih, ki imajo mednarodni ali vsaj širši regionalni pomen. Program sejmov bo pripravljen tako, da bo zagotovljena heterogena zastopanost gospodarskih panog. Na podlagi zbranega interesa ter v okviru finančnih možnosti bo Spirit pripravil program predstavitev. Elektronski obrazec za posredovanje interesa je dostopen na naslednji povezavi.

Kdo lahko posreduje predloge

Predlog lahko posredujejo posamezna podjetja iz panoge, ki se predstavlja na določenem sejmu, podjetje, ki zastopa skupino vsaj petih podjetij iz panoge, ki se predstavlja na določenem sejmu ter panožna združenja, sekcije, grozdi oziroma druga interesna gospodarska združenja, ki zastopajo skupino vsaj petih podjetij iz panoge, ki se predstavlja na določenem sejmu. Posamezni predlagatelj lahko sodeluje z več predlogi za sejme. Če predlog posreduje podjetje, panožno združenje, sekcija, grozd ali drugo interesno gospodarsko združenje, ki zastopa skupino podjetij, mora predlog posredovati tudi vsako od podjetij, ki je vključeno v skupino.

Kaj krije Spirit Slovenija

Spirit Slovenija v okviru skupinskih predstavitev slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini krije stroške najema neopremljenega razstavnega prostora, tehničnih priključkov za potrebe delovanja skupinske stojnice in vpis razstavljavcev v sejemski katalog. Stroške elementov sejemske konstrukcije, postavitve razstavnega prostora, prevoza eksponatov in druge stroške sejemske predstavitve krijejo podjetja sama. Skupinska stojnica je konstrukcijsko in grafično poenotena, postavi pa jo skupni izvajalec.

V pomoč tudi vavčer

Podjetjem, ki se udeležujejo sejmov, je na voljo dodaten instrument podpore – vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini pod okriljem Slovenskega podjetniškega sklada.