Veliko prahu so v Celju dvignila zemeljska dela, ki se jih je na območju stare cinkarne lotilo podjetje VOC Ekologija. Slednje je od celjske občine zakupilo približno 17.000 kvadratnih metrov veliko zemljišče, ki so ga pred kakšnim mesecem nameravali izravnati, da bi bilo primerno za parkirišče. Pri urejanju pa so z delovnimi stroji dregnili tudi v jame s katranom in smrad je občane, ki so pozorni na vse posege v tem delu Celja, neprijetno presenetil. O nameravanih posegih je vodstvo družbe VOC Ekologija obvestilo občino.

Čakajo na strokovne podlage

Kot pravijo na občini, so za dela vedeli, niso pa mogli vedeti, da so izvajalci posegli tudi na zemljišče, ki je še vedno degradirano, delno pa je bilo pred časom že sanirano. Zato so na ogled nemudoma napotili ustrezne strokovne službe. Ugotovili so, da so izvajalci res posegli tudi na območje tako imenovanega vzhodnega kanala.

»Na južnem delu vzhodnega kanala je izolacijska plast razkrita do kompozita, na severnem delu pa je debelina izolacijske plasti zmanjšana. O tem, da nameravajo poseči tudi na to območje, nismo bili obveščeni. Smo jih pa po ogledu pozvali, da zemljišče vrnejo v prvotno stanje,« pojasnjuje Mojca Grušovnik iz službe za stike z javnostjo na celjski občini.

Grušovnikova dodaja, da bo družba VOC Ekologija, ki je zakupila zemljišče, dela začela takoj, ko bodo izdelane strokovne podlage, te pa morajo biti poprej usklajene tudi z zavodom za gradbeništvo ali pooblaščenim inštitutom. »Nad delom bodo bedeli gradbeni strokovnjaki, stroške pa bo moral plačati zakupnik,« pove Grušovnikova.

Občina ne namerava razdreti zakupne pogodbe

Na vprašanje, zakaj je občina zemljišče, ki še vedno velja za degradirano, sploh dala v zakup, je župan Bojan Šrot nedavno odgovoril: »Občina mora s svojim premoženjem ravnati kot dober gospodar. Najemnino običajno izračunajo cenilci, višina pa je tolikšna kot za druga podobna zemljišča.«

Kot so še pojasnili na občini, so družbo VOC Ekologija natančno poučili, da leži zemljišče na območju stare cinkarne, za katero izvedbeni prostorski akt še ni sprejet. Približno polovica zemljišča je bila zaraščenega, na njem pa je bil odložen odpadni material. V pogodbi tudi piše, da lahko zemljina na območju, vključno z odloženim odpadnim materialom, v primeru morebitnih zemeljskih del (izkopov) vsebuje visoke koncentracije potencialno nevarnih snovi.

V družbi VOC Ekologija so se s pogodbo zavezali, da bodo pri izvedbi kakršnih koli del na zemljišču delali v skladu z vsemi veljavnimi tehničnimi in okoljevarstvenimi predpisi ter standardi gradbene stroke in da bodo preprečevali onesnaženje ali kakšno drugačno degradiranje. Občina lahko v primeru nespoštovanja katere od zavez zakupno pogodbo sicer tudi odpove, a na občini pravijo, da se to zagotovo ne bo zgodilo. Od zakupnika zahtevajo le, da zemljišče na svoje stroške vrne v prvotno stanje.