Njihova prednosti so je kakovostna storitev, hitra odzivnost, lastno skladišče rezervnih in sestavnih delov ter po 16 letih delovanja v razmeroma mladi dejavnosti tudi poslovna tradicija. Lastnika podjetja sta Sebastjan Čar, ki opravlja funkcijo direktorja, in Alojz Nedižavec, ki kot prokurist skrbi za druge podrobnosti delovanja, večino odločitev, usmeritev in drugih podrobnosti pa sprejemata skupaj.

Ob prelomu stoletja so v Sloveniji v različnih poslovno-industrijskih ter hotelskih objektih na trgu obstajali številni klimatsko-prezračevalni sistemi. Uporabniki so se zaradi nepoznavanja delovanja sistema in težav s servisiranjem znašli pred številnimi problemi. Zaradi različnih komponent so morali klicati različne serviserje, prihajalo je do težav s servisi in njihovimi odzivnimi časi, zaradi delovnega procesa v nekem podjetju ali hotelu pa je prihajalo do večjih težav in posledic. Astech je tukaj našel tržno nišo in strankam ponudil vzdrževanje celotnega klimatsko-prezračevalnega sistema od najmanjših do največjih enot. S tem je odgovornost za delovanje celega sistema prešla na eno podjetje. To je za uporabnike gotovo prednost, saj so se pred tem različni serviserji lahko izgovarjali drug na drugega, uporabniki pa so nemalokrat hodili od Poncija do Pilata.

Tudi zato ne preseneča, da so med največjimi njihovimi strankami podjetja, kot so Alpina, DARS, Domel, ELES, Elektro Ljubljana, Elektro Primorska, Grand hotel Union, Helios, Luka Koper, Slovenske železnice, Ilirija, Kontrola zračnega prometa Slovenije, Lek, Petrol, Pošta Slovenije, Slorest, SiQ, SPAR Slovenija, Zavarovalnica Triglav in še številni drugi. O dejavnosti podjetja smo spregovorili s prokuristom Alojzem Nedižavcem.

Ste prvo podjetje v Sloveniji, ki se je specializiralo samo za področje servisiranja. Na trgu oziroma v uporabi pa so različni sistemi in proizvajalci. V EU sicer velja zakon o preprečevanju in omejevanju konkurence, ki omogoča servisiranje vsem podjetjem, tako da verjetno nimate težav s pooblastili, kaj pa pomeni za obvladovanje servisiranja širok aspekt različnih proizvajalcev?

Vsakemu proizvajalcu ali trgovcu je v interesu, da je končni uporabnik zadovoljen z njegovo opremo. Da naprave ustrezno delujejo, je ključen tudi ustrezen servis, s tem, da moramo pod to besedo razumeti tudi vzdrževanja in ne le morebitna popravila. Zato so nam proizvajalci in trgovci naklonjeni. Če ima končni uporabnik ustrezno servisno podporo, je posledično zadovoljen tudi z opremo in napravami. Res je sicer, da nemalokrat velja, da so različni izvajalci in tudi serviserji v nekaterih primerih zelo dobri komercialisti, mi pa smo prepričani, da je najpomembnejši zadovoljen uporabnik. In če bo neka naprava proizvajalca x dobro delovala, za kar moramo poskrbeti tudi mi, se bo lastnik vedno odločal za tega proizvajalca. In posledično imamo tudi zato tako dobre odnose s trgovci in proizvajalci ali zastopniki.

Osnovni dejavnosti, servisu klimatov, hladilnih agregatov, ventilatorskih konvektorjev in požarnih loput, ste zadnji dve leti dodali še servis toplotnih postaj ter regulacije ogrevalnih naprav. V bistvu ste v vzdrževanje in servisiranje združili celoten sistem prezračevanja in ogrevanja. Regulacija je eden od temeljev, ki skrbijo tudi tudi za usklajevanje prezračevalnih in ogrevalnih naprav. To združevanje je uporabniku prineslo velike prednosti, za vas pa verjetno nov velik.

Ponujanje celovitih storitev pomeni dodatno konkurenčno prednost. Da smo bili zmožni ponuditi in izvajati celovito storitev, se je bilo treba kadrovsko okrepiti s strokovnjaki tudi s tega področja. Sedaj smo za končnega uporabnika še bolj zanimivi.

Eden vaših najpomembnejših procesov je vzdrževanje klimatskih naprav sistemskih prostorov oziroma hlajenje delovnega procesa. Pri teh sistemih je še kako pomembno takojšne in pravočasno reagiranje ob okvari.

Če je delovanje naprav za hlajenje in ogrevanje bivalnih ali poslovnih prostorov vezano na letni čas, so naprave, ki hladijo sistemske prostore ali delovne procese, v delovanju skozi vse leto. Glede na specifiko in pomembnost prostorov je obseg rednih servisov za zagotavljanje ustreznosti delovanja številnejši. Ob morebitnih izpadih, okvarah v delovanju, je potreben odzivni čas zelo kratek, saj lahko ob nedelovanju podhlajevanja pride do izpada celotnega sistema.

Ste tudi zaradi tega področja razvili lastno mobilno aplikacijo HelpAS za naročanje urgentnih servisnih posegov in ob tem še aplikacijo za vodenje evidenc servisnih posegov ter za upravljanje klimatsko-prezračevalnih sistemov na daljavo in samodejno alarmiranje v primeru okvar?

Aplikacija za urgentno naročanje posegov je poenostavila, avtomatizirala in predvsem povečala zanesljivost, da ustrezna informacija od uporabnika oziroma naročnika pride do servisne ekipe. Včasih je bilo treba telefonirati, iskati odgovorne, lahko bi rekli posredovati naročila od enega do drugega, danes pa to poteka poenostavljeno in z večjo zanesljivostjo. Glede na zahteve Evropske in Slovenske uredbe, ki zahteva vzpostavitev in vodenje evidence servisnih posegov, smo pripravili spletni portal, kjer se evidence vodi in so ažurno dostopne na način, ki je zahtevan po uredbi.

Če prav razumem, gre za to, da ima lastnik ali upravnik nekega sistema stalni vpogled v podatke, prav tako pa verjetno tudi on lahko vnaša svoja opažanja ali manjše vzdrževalne posege.

In je na ta način vedno vse zapisano in vedno dostopno.

V področju vašega dela je tudi vzdrževanje požarnih loput oziroma celotnih sistemov za požarno varnost, ki v primeru požara ljudem omogočajo varen umik. Gre za zelo pomembne sisteme, še posebno v velikih objektih, trgovinskih in tudi stanovanjskih. Ali so ti sistemi že dovolj razširjeni in kje se še pojavljajo težave?

Družba Astech vzdržuje sisteme aktivne požarne zaščite, se pravi požarne in dimoodvodne lopute, sisteme za nadtlak v prostoru in dimoodvodne ventilatorje. Največja težava na tem področju je, da uporabniki spregledajo zakonske zahteve, ki jih imajo pri zagotavljanju delovanja in pridobivanju uradnih listin o stanju in delovanju sistemov aktivne požarne zaščite. Vseeno pa moram reči, da smo na področju uporabe teh sistemov požarne zaščite v Sloveniji med bolj naprednimi v EU, težavo, ki sem jo omenil, pa bodo uporabniki presegli tudi z našo pomočjo.

Verjetno se nemalokrat srečate s težavami, ki presegajo servisne in vzdrževalne posege, ker gre za večje projektne napake ali napake pri montaži in je to to pri različnih objektih, predvsem javnih, relativno pogosto. Kako rešujete to?

Družba Astech raste tako poslovno po prihodkih kakor tudi organsko glede na različne dejavnosti.

Ko se znotraj podjetja pojavi dejavnost, ki odstopa od osnovne servisno-vzdrževalne dejavnosti in ima tržni potencial, potem tako dejavnost prenesemo na novoustanovljeno gospodarsko družbo.

Enako bomo naredili z dejavnostjo, ki presega servisno storitev. Trenutno smo v ustanavljanju podjetja Astech inženiring, ki bo izvajal vse storitve, ki presegajo servisno-vzdrževalne storitve. Tako bomo stranki ponudili storitev, ki bo obsegala projektiranje in izvedbo z montažo ter zagonom sistema. To bo korak naprej, omogočal pa bo sanacijo ali povsem novo izvedbo sistema z večjo ali manjšo uporabo obstoječih delov starega.

Pri različnih sistemih so potrebne različne hitrosti servisnega ukrepanja. Kako imate to razdeljeno? Verjetno imate različna podjetja oziroma sisteme rangirane po tehnični in procesni pomembnosti ter verjetno tudi strankini želji in zahtevi?

V družbi imamo vpeljan sistem, ki nam omogoča kratke odzivne čase za urgentne posege. Z odpravo okvare lahko začnemo nekaj ur po prejeti zahtevi v katerem koli kraju v državi. Posebno smo pozorni na izpade hlajenja na napravah, ki hladijo sistemske prostore ali procese. V primeru, da odpovejo taki sistemi, se lahko ustavijo vlaki, zaprejo odseki avtoceste, ustavi delovanje plačilnega prometa, pojavijo se motnje v delovanju letalskega prometa …

Redno vzdrževanje je dobra naložba, saj znižuje stroške, ki bi se pojavili ob morebitnih okvarah ali ob slabem delovanju. Koliko je to prešlo v zavest uporabnikov?

Uporabniki se zavedajo, in to zavedanje je vse močnejše, da je redno servisiranje ključno za ustrezno in pravilno delovanje.

Vse bolj pa tudi, da morajo vzdrževanje zaupati strokovnemu izvajalcu. V družbi je polovica zaposlenih z višjo ali visoko strokovno izobrazbo. Poleg formalne izobrazbe skrbimo za stalno dodatno usposabljanje kadra ter pridobivanje potrebnih uradnih licenc in pooblastil, ki so za izvajanje različnih servisnih del vsaj na nekaterih sistemih zakonsko obvezna. (ak)