Šentjurska občina že vrsto let sistematično izvaja ukrepe za večjo poplavno varnost ob Voglajni s pritoki, še posebej na območju gostejše stanovanjske poselitve ter industrijsko-gospodarskih objektov, pa tudi kmetijskih zemljišč. Gre za izrazito poplavno območje, na katerem je v preteklosti nastalo že veliko škode, zato se je občina načrtov lotila proaktivno in v sodelovanju z resornim ministrstvom in službami uspela zagotoviti ustrezna sofinancerska sredstva.

Kot poudarja šentjurski župan mag. Marko Diaci, občina načrtuje vodnogospodarske ukrepe v fazni izvedbi. »Zadovoljni smo, da smo do zdaj že izvedli fazi A in B, posebej zahtevne pa so bile podfaze, skupaj vredne 2,6 milijona evrov, s katerimi smo zgradili protipoplavne zidove in nasipe ob strugi Voglajne ter Kozarice, med obrtno in stanovanjsko cono ter osnovno šolo in vrtcem Hruševec ter širši most. S tem smo že izboljšali poplavno varnost, ki je zaradi vse bolj ekstremnih vremenskih razmer pereče vprašanje,« pravi Diaci, ki dosedanje sodelovanje z ministrstvom ter direkcijo za vode ocenjuje za dobro. V sklop skupnih projektov pa sodijo tudi sanacije plazov, ki jih občina s sofinanciranjem ministrstva za okolje izvaja ves čas.

Dve fazi ukrepov

Ministrica Irena Majcen je ob podpisu pogodbe za izvedbo protipoplavnih ukrepov poudarila, da si po vsej državi prizadevajo za sistematične vodnogospodarske ukrepe, pri čemer je delo veliko lažje ob dobri komunikaciji z občinami in primer tovrstne dobre prakse je prav šentjurska občina. »Popolne poplavne varnosti ni mogoče zagotoviti nikjer, je pa z dobrim načrtovanjem možno narediti veliko, da se zaščiti premoženje ljudi,« je dejala ministrica in napovedala nadaljevanje del v šentjurski občini.

Župan in ministrica sta v ta namen z izbranim izvajalcem del, žalskim podjetjem Nivo Eko že podpisala pogodbo za izvedbo podfaze C3. Gre za območje desnega brega Voglajne, gorvodno od železniškega mostu pri podjetju Ahac v dolžini 250 metrov, do ceste za Šolski center Šentjur, kjer so stanovanjski objekti in dvorišče omenjenega podjetja pogosto poplavljeni, težave pa imajo tudi z odvajanjem meteornih vod. Urejena bo ustrezna infrastruktura z nasipi, zidovi, črpališči in drugimi potrebnimi elementi.

Poplavna varnost se bo dodatno izboljšala še z izgradnjo novega mostu na cesti za Planino in Kozje (pri Zikošek), ki je že v zaključni fazi, ter z inundacijama ob železniškem mostu ter mostu industrijskega tira, ki se že projektira. Pogodbena vrednost del znaša 480.600 evrov, od tega bo 465.000 evrov zagotovila država, preostalo pa občina, ki je že prispevala tudi projektno dokumentacijo in zemljišča. Dela naj bi bila končana oktobra.