Projekt CityWalk je zamišljen kot pomoč mestom v podonavski regiji pri zmanjševanju emisij in hrupa, s čimer bodo postala varnejši prostor za življenje. To bodo poskušala doseči z okrepljeno vlogo trajnostnih oblik mobilnosti, zlasti aktivnih oblik transporta, kot sta pešačenje in kolesarjenje. Projektne aktivnosti, ki so usmerjene v ozaveščanje o trajnostnih oblikah mobilnosti in v odpravo morebitnih ovir zanje, bodo služile kot podpora ukrepom Celostne prometne strategije občine Kamnik. Projekt med drugim predvideva tudi vzpostavitev lokalnih skupin deležnikov, ki bodo sooblikovale načrtovanje pešačenja in skrbele za ozaveščanje lokalnega prebivalstva o pomembnosti okolju prijaznih oblik mobilnosti v mestih. Primeri dobrih praks in mednarodne raziskave namreč dokazujejo, da ima prijaznost mest do pešačenja ključno vlogo pri zdravju in zadovoljstvu prebivalstva, čistejšem okolju in cvetočem lokalnem gospodarstvu, poudarjajo na občini.