Odgovor: Sprememba namembnosti pomeni spremembo namena objekta ali njegovega dela, ki se jo izvede samostojno ali hkrati z vzdrževanjem, rekonstrukcijo ali prizidavo. Za spremembo namembnosti pa ne šteje, če se namembnost spreminja v okviru podrazreda v skladu s predpisom, ki ureja uvedbo in uporabo enotne klasifikacije objektov. Gradbeni zakon določa, da je za spremembo namembnosti potrebno gradbeno dovoljenje, ni pa potrebna prijava začetka gradnje upravni enoti. Za spremembo namembnosti je potrebno tudi uporabno dovoljenje, zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja za spremembo namembnosti pa se priloži samo izjavo nadzornika, da je sprememba namembnosti izvedena skladno z gradbenim dovoljenjem in da so izpolnjene bistvene zahteve.

Vprašanje: Moji starši in stari starši so si hišo zgradili sami z lastnimi rokami. Tudi sam si tega želim in menim, da imam za to dovolj znanja, poleg tega pa ocenjujem, da bi prihranil kar nekaj denarja. Ali je to še dovoljeno?

Odgovor: Da, to je še vedno dovoljeno. Gradbeni zakon sicer nima izrecne določbe o gradnji v lastni režiji, temveč je to razvidno iz nove definicije investitorja, ki določa, da je investitor udeleženec pri graditvi objektov, ki vloži zahtevo za pridobitev gradbenega dovoljenja ali prijavi gradnjo, jo naroči ali jo za lastne potrebe izvaja sam. To velja ne glede na to, ali je za objekt potrebno gradbeno dovoljenje ali ne. V primeru, da boste svojo hišo gradili sami, boste torej nastopali kot investitor in izvajalec gradnje hkrati.

Ob tem je treba opozoriti, da bodo za vas veljale povsem enake obveznosti kot za vse druge izvajalce gradenj, ki opravljajo dejavnost gradbeništva, torej kvalificirane izvajalce. Za primer naj navedem zagotavljanje kakovosti izvedbe na najmanj taki ravni, kot je predpisana s tem zakonom, vodenje gradbenega dnevnika, zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev, preprečevanje čezmerne obremenitve okolja, zagotavljanje varnosti objekta, življenja in zdravja ljudi, mimoidočih, prometa, sosednjih objektov in okolice ter še druge obveznosti. Investitor pa ne more hkrati biti tudi nadzornik gradnje, zato boste morali imenovati nadzornika in z njim skleniti pisno pogodbo.

Mag. Boštjan J. Turk