Ljubljansko javno podjetje Snaga je s prvim februarjem začelo upravljati krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Takrat je začel delati tudi strokovni vodja upravljanja Andrej Verlič. Nad upravljanjem Snage bo bedel poseben organ, in sicer odbor krajinskega parka, ki bo začel delovati predvidoma v drugi polovici letošnjega leta.

V odboru bodo zastopane tudi nevladne organizacije, saj bo eden od članov imenovan na predlog nevladnih organizacij, ki delujejo na področju varovanja narave na območju krajinskega parka. Na občinski poziv k sodelovanju pri upravljanju krajinskega parka sta se odzvali le dve društvi, in sicer Gobarsko mikološko društvo Ljubljana in Herpetološko društvo – Societas herpetologica Slovenica. Ker gobarsko društvo nima statusa nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu ohranjanja narave, in njihova prijava ni bila popolna, je občinska komisija obravnavala le predlog društva, ki izobražuje in ozavešča o dvoživkah in plazilcih. Herpetološko društvo je za člana odbora predlagalo Davida Stankoviča, ki je član nadzornega in znanstvenoraziskovalnega odbora društva. Stankovič bo delo odbornika opravljal do leta 2022.

Poziv za sodelovanje nevladnih organizacij je sicer predvideval, da vsako društvo predlaga enega kandidata, nato pa bi med vsemi predlaganimi prijavljenimi nevladne organizacije volile. V tem primeru je bil predviden tudi žreb za primer, če bi dva kandidata imela enako število glasov. Ta celoten postopek tokrat ni bil potreben, ker je tričlanska komisija sodelovanje dovolila le herpetologom. Herpetološko društvo je Ljubljančanom verjetno najbolj znano po njihovih spomladanskih akcijah, ki jih opravljajo že več let. In sicer na Večni poti pri ograji živalskega vrta pomagajo dvoživkam čez cesto, saj se na tej cesti dogaja množičen pomor dvoživk, ki Večno pot prečkajo na poti od prezimovališč do mrestišč. Da bi čim več dvoživk varno prečkalo nevarno cestno prepreko, člani društva spomladi ob cesti postavijo zaščitno ograjo, nato pa živali prenašajo na drugo stran ceste.

Lastniki zemljišč bodo imeli predstavnika

Koliko članov mora biti v odboru, odlok o krajinskem parku ne določa, predpisuje le, da mora biti članov liho število. Skladno z odlokom bo predsednika odbora in enega člana imenoval župan, preostale člane pa imenujejo ministrstvo, pristojno za ohranjanje narave, zavod za varstvo narave, zavod za gozdove, Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije in nevladne organizacije. Kmetijsko-gozdarska zbornica bo za člana odbora predlagala enega od lastnikov kmetijskih ali gozdnih zemljišč na območju krajinskega parka.

Če posamezna ustanova svojega člana ne bo predlagala v določenem roku in zaradi tega število članov v odboru ne bo liho, dodatnega člana odbora imenuje župan Mestne občine Ljubljana, pravi odlok.

Snagi bodo »gledali pod prste«

In kaj bo naloga odbora? Odlok o krajinskem parku odboru nalaga spremljanje dela upravnika Snage, in sicer bo odbor med drugim obravnaval načrt upravljanja in letne programe dela upravljalca krajinskega parka. Dajal bo tudi mnenja in predloge v zvezi z upravljanjem. Odborniki se bodo srečevali na sejah, na katerih bodo sprejemali tudi odločitve.

Člani odbora bodo na to funkcijo imenovani za obdobje štirih let. Pred potekom mandata lahko posamezen član zahteva razrešitev oziroma je lahko razrešen, če se trikrat zaporedoma ne udeleži seje odbora ali pa se sej ne udeležuje redno, če ne opravlja nalog, če nalog ne opravlja strokovno in skladno s predpisi ali če se ugotovi, da obstaja konflikt med zasebnimi interesi člana odbora in interesi upravljalca krajinskega parka. »V primeru predčasne razrešitve člana odbora se za čas do izteka mandatne dobe imenuje nov član na enak način, kot je bil imenovan razrešeni član,« opredeljuje odlok o krajinskem parku.