Stanovalci Delavske ulice v Celju, ki zadnjih osem let, odkar so v Emu Orodjarni precej okrepili proizvodne procese, tožijo zaradi vse hujšega hrupa in tresljajev, so vse bolj zaskrbljeni zaradi novega občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN), ki ga pripravljajo na celjski občini. Ker bo to območje uvrščeno v gospodarsko cono, pa se bojijo, da bo občina ob morebitni spremembi namembnosti ter novih potrebah gospodarstva njihove stavbe celo porušila.

Strah stanovalcev je odveč

A na občini poudarjajo, da je skrb stanovalcev odveč. »Tega ne bi mogli storiti, ker nismo lastniki ne zemljišča in tudi ne objektov na Delavski 16 in 18, ki sta celo razglašena za profano stavbno dediščino. Res pa je obravnavano območje že po trenutno veljavnem prostorskem aktu opredeljeno kot območje proizvodnih, servisnih in gospodarskih dejavnosti. Na pobudo investitorja Ema Orodjarne pa smo leta 2016 res pristopili k pripravi novega OPPN, da bi lahko določili prostorske izvedbene pogoje za gradnjo novih objektov za proizvodnjo na vzhodnem delu, ki pa jih je mogoče določiti le znotraj kareja 3, ki zajema območje med Delavsko in Kidričevo cesto ter Hudinjo,« pojasnjuje Mojca Grušovnik iz službe za odnose z javnostmi na celjski občini in dodaja, da je objektoma na Delavski 16 in 18 že s trenutno veljavnim prostorskim izvedbenim aktom mogoče spremeniti namembnost iz stanovanjske v poslovno. Pred tem pa je treba urediti lastniška vprašanja in stanovanja odkupiti. »Strah stanovalcev, da se bodo objekti rušili in je zato tudi njihova socialna varnost ogrožena, pa je odveč,« zatrjujejo na občini.

Junija bo znano, kaj bodo pokazale meritve

Na občini ob tem poudarjajo, da bi bila najboljša rešitev, da bi stanovalci oziroma etažni lastniki z vodstvom Ema Orodjarne našli skupni jezik glede odkupa njihovih stanovanj. Nekateri naj bi se o tem tudi že pogovarjali, a na občini ne vedo, kakšen je bil epilog pogajanj. »Se pa zavedamo, da so stiki gospodarskih dejavnosti in stanovanjskih območij izredno občutljivi v smislu zagotavljanja sprejemljivih bivalnih pogojev. Zato v osnutku prostorskega akta sledimo tudi strokovni oceni obremenitve okolja s hrupom in osončenja, ki je bila izdelana novembra 2015,« so poudarili na občini.

Kot pravi Štefan Plavčak, edini, ki se v imenu stanovalcev izpostavlja v javnosti, so se po pomoč obrnili tudi na poslanca Vinka Gorenaka, ki je od ministrstva za okolje prav tako terjal odgovore v zvezi s prekomernim hrupom. Kot je zapisala ministrica Irena Majcen, je inšpekcija za okolje in naravo v Emu Orodjarni na osnovi prijave letos že opravila izredni inšpekcijski pregled, a ta še ni končan. »Z inšpekcijsko odločbo je bila naložena izvedba prvega ocenjevanja hrupa, ki ga je potrebno zagotoviti po prvem zagonu vsakega novega vira hrupa oziroma po znatni spremembi obratovanja ali rekonstrukciji obratujočega vira hrupa. To pa je mogoče šele po vzpostavitvi stabilnih obratovalnih razmer oziroma pod dejanskimi obratovalnimi pogoji. Rok za izvršitev odločbe je tako določen v mesecu juniju,« so pojasnili na ministrstvu.