Kanalizacijski sistem na območju Trebnjega je star že pol stoletja. Cevi so betonske, dotrajane, ponekod na območju mestnega jedra so se začele posedati, medtem ko meteorne vode ob večjih nalivih povzročijo pravo razdejanje. Zato je posodobitev kanalizacijskega sistema nujna. Hkrati pa je treba misliti tudi na reko Temenico, ki delno leži v območju Nature 2000, pravi trebanjski župan Alojz Kastelic. Občina se je zato odločila za širitev in modernizacijo kanalizacijskega sistema, ki ga bodo zgradili ločeno za fekalne in meteorne vode, ter nadgradnjo čistilne naprave s sedanjih 8000 na 12.000 populacijskih enot. Celoten sistem naj bi bil vzpostavljen do leta 2022.

Kot pojasnjuje direktor Komunale Trebnje Stane Tomšič, dosedanji kanalizacijski sistem v Trebnjem nikakor ni bil zgrajen za takšne pretoke meteornih in fekalnih vod, kot nastajajo danes. »Zelo pomembno je, da zadevo rešujemo celovito. Tako je v projekt zajeto mesto Trebnje z okolico in predvideva dograditev čistilne naprave, ki bo zadoščala tudi za predvideni dolgoročni razvoj mesta,« pojasnjuje Tomšič, pri tem pa še posebej izpostavlja Temenico. »Je kraška ponikalnica, občutljiva reka, njeni pretoki so zelo majhni, poleti skorajda nima pretoka, in takrat je še posebej pomembno, da je obremenitev s tujimi vodami čim manjša. Zato je treba vodo, ki se izliva vanjo, čim bolj očistiti. Za Temenico je izjemno pomembno, da bomo zgradili zadrževalnike, ki bodo zajeli prve nalive meteorne vode, ta se bo nato prečrpala na čistilno napravo, torej ne bo šla neposredno v reko.«

Projekt je vreden 3,9 milijona evrov, od tega bo 2,1 milijona evrov zagotovila občina, predvsem za gradbene posege v mestnem jedru, ostalo pa kohezija in državni proračun. V prvem sklopu bo občina gradila fekalno kanalizacijo za naselji Odrga in Dolenje Medvedje selo, prenovila in nadgradila obstoječo kanalizacijo na območju Trebnjega ter nadgradila čistilno napravo na 12.000 populacijskih enot. Druga faza zajema gradnjo novih sekundarnih kanalizacijskih sistemov na območjih naselij Pekel, Gorenje Medvedje selo ter Dolenji Podboršt. Tako naj bi prenovili več kot 20 kilometrov kanalizacijskega sistema.

Po napovedih Kastelica naj bi v letošnjem letu pridobili vso projektno dokumentacijo, gradbena dela naj bi začeli prihodnje leto, končali pa leta 2021. ds