Tehnologija se razvija eksponentno hitro, temu sledi dinamičen razvoj novih poslovnih modelov. Pomembna je postala hitrost: ni več razlike med malimi in velikimi podjetji, temveč le še med hitrimi in počasnimi. Če so v prejšnjem stoletju podjetja imela vsaj desetletje časa za preobrazbo, dinamika sprememb danes zahteva preobrazbo že na pičla tri leta. Zato podjetja spreminjajo organizacijske oblike in procese, spreminjajo se odnosi in vrednote. Igro narekujejo novo znanje, veščine in predvsem miselnost, spreminjati se moramo tako vodje kot zaposleni pa tudi organizacije. Vzpostavljanje novih želenih vzorcev delovanja zahteva od podjetij aktivno naslavljanje elementov sodobne, inovativne organizacijske kulture, ta pa razumevanje pomena odnosov za rast.

V okolju, kjer dodano vrednost porajata ustvarjalnost in inovativnost, organiziranost ne temelji več na funkcijah in procesih, temveč na odnosih, model evolucije poslovnih sistemov opisuje slovenska inovatorka mag. Violeta Bulc. Pri prehodu iz faze učečih v misleča okolja prestopamo iz upravljanja operativnih procesov v upravljanje mislečih; ključni poudarek ni več na sosledju korakov, temveč na ustvarjanju okolja in pravil igre za zagotavljanje prostega pretoka misli, idej, pobud, inovacij, preobrazbo vodenja in vzpostavljanje nove vrste odnosov.

Prav model evolucije poslovnih sistemov in razumevanja vzvodov uspešnosti v posameznih fazah je bil vitalen za razvoj izvirne metodologije merjenja kakovosti odnosov med organizacijo in zaposlenimi. Raziskava Zlata nit, razvita z razumevanjem pomena odnosov za ustvarjalnost in inovativnost, postavlja v središče merjenja odnos: med zaposlenim in organizacijo.

Vprašalnik Zlate niti

Vprašalnik za zaposlene je razvit na podlagi poglobljenega raziskovalnega dela in s pomočjo skupine zaposlenih, ki so leta 2007 prispevali k opredeljevanju karakteristik »podjetja 21. stoletja«. V preverjanje in izboljševanje vprašalnika so bili v začetku in nadaljnjem razvoju vključeni predstavniki akademske javnosti. Koncepte motivacije, notranje menjave in oblikovanja dela delovnih okoljih (kjer je v središču prizadevanj produktivnost) je vprašalnik Zlata nit nadgradil s spoznanji, ki veljajo za učeča in inovativna okolja in izhajajo iz obsežne Gallupove raziskave o upravljanju talentov in sodobnega koncepta Motivacije 3.0.

Vprašalnik sestavlja pravzaprav 45 trditev, urejenih v sedem tematskih sklopov: temeljni odnos med podjetjem in zaposlenim, vloga in kakovost dela posameznika v podjetju, značilnosti organizacijske kulture, klime in medsebojnih odnosov, podjetnost in inovativnost, kakovost delovnega okolja, osebna rast in razvoj ter čustvena pripadnost zaposlenih.

Poglobljena poročila kot rentgen odnosov

Na podlagi odgovorov zaposlenih prejme podjetje poročilo in podrobnejšo analizo. Po informacijah podjetij so ta poglobljena poročila kot rentgen odnosov in v številkah osvetlijo veliko dejavnikov, ki jih podjetje zaznava, a jim številke ponudijo orodje za izvedbo potrebnih ukrepov ali akcij, ki dajo pospešek spremembam ter razvoju in zavzetosti ljudi. Analiza osvetli podjetje v primerjavi s podjetji sorodne velikosti (benchmarking), predstavi pa tudi morebitne razlike med posameznimi skupinami zaposlenih (starejši, mlajši; vodstvo, zaposleni).

Podjetja, ki merijo kakovost odnosov in sodelujejo v raziskavi Zlata nit, se imajo možnost uvrstiti v sedmerico finalistov izbora najboljšega zaposlovalca v treh kategorijah: majhnih, srednje velikih in velikih podjetij. Na uvrstitev vpliva tehtano povprečje rezultatov iz vprašalnika med zaposlenimi (80 odstotkov) in uravnoteženih kazalnikov uspeha (20 odstotkov).

S finalisti raziskovalna ekipa nato opravi intervjuje o voditeljstvu in organizacijski kulturi, razprava izborne komisije pa prinese končno odločitev, katero podjetje si je v svoji kategoriji prislužilo naziv zaposlovalca leta.