Med pogoste vzroke za posedanje temeljev in nastanek razpok na stenah sodijo tudi neustrezno utrjeni nasipi, nestrokovno izvedeni prizidki, izkopi v bližini objekta, vibracije, dodatne obremenitve in različne konstrukcijske napake. V novejšem času smo priča vremenskim pojavom, ki imajo izrazito negativne vplive na stabilnost stavb. Po daljših sušnih obdobjih nastopijo neurja in močni nalivi. Tako temeljna tla stavb najprej prizadene suša, nato pa še izpiranje zemljine. Omenjene težave s posedanjem temeljev uspešno rešujemo s tehnologijo globinskega injektiranja Uretek, ki omogoča izvedbo sanacije temeljnih tal brez razkopavanja. Uretek je specialist za stabiliziranje posedenih temeljev in konstrukcij.

Stabiliziranje temeljev z globinskim injektiranjem

Posedeni temelji povzročajo na stavbah izrazite poškodbe, ki se kažejo v obliki razpok na stenah in tlaku ali stropu objekta, največkrat ob oknih in vratih ter na vogalih. Na začetku so drobne razpoke moteče le v estetskem smislu. Ob večjih posedanjih objekta pa lahko pride do trajnih poškodb nosilne konstrukcije. Težave z diferenčnim posedanjem temeljev zelo uspešno in učinkovito odpravimo s tehnologijo globinskega injektiranja Uretek. V teren pod temelji vgradimo ekspanzijsko smolo Geoplus, ki je lahka, izredno čvrsta in trajna. Poseg izvedemo v treh korakih: Skozi temelj najprej naredimo vrtine premera 2,5 cm; vrtine so po navadi med seboj oddaljene en meter. V vrtine vgradimo posebne cevi, skozi katere v naslednjem koraku injektiramo raztezno smolo Geoplus. Smolo vgradimo v treh ravneh: prva raven zajema utrjevanje terena neposredno pod temelji, druga in tretja raven pa zajameta sloj zemljine do globine treh metrov pod temelji. Po potrebi se injektiranje izvaja tudi na večjih globinah.

Utrditev temeljnih tal

Smola se v terenu porazdeli, zapolni rahle sloje zemljine in praznine ter s pomočjo ekspanzijske sile z velikim pritiskom utrdi teren. Na ta način obdelana zemljina pridobi večjo gostoto. Rezultat posega je povečana nosilnost temeljnih tal, kar lahko preverimo in potrdimo z različnimi geotehničnimi meritvami. Že pri osnovnem posegu izvedemo tudi minimalen dvig konstrukcije (po navadi do dva milimetra), kar je dodatna potrditev povečane nosilnosti temeljnih tal in uspešnosti posega. Dodatna prednost globinskih injekcij Uretek je tudi, da zmanjšujejo izpiranje zemljine.

Nadzorovan dvig posedene konstrukcije

Temelje, temeljne plošče, večje terase, tlake ali celotne konstrukcije, ki so utrpeli večje posedke, lahko dvignemo za več centimetrov. Gre za nadzorovan dvig, ki ga lahko kadar koli ustavimo; po potrebi z dvigovanjem nadaljujemo do želenega nivoja. Celoten postopek dvigovanja sproti nadzorujemo z laserskimi merilniki. Dvigovanje temeljev izvajamo zlasti v primerih, kadar so na stenah prisotne večje razpoke, ki jih lahko z dvigom delno ali v celoti zapremo. Dvigovanje celotnih konstrukcij pa izvajamo predvsem v primerih, ko je treba objekt ponovno postaviti v želeni, običajno vodoravni položaj.

Trajnost in vsestranska uporabnost

Več kot 30-letne strokovne izkušnje so pokazale, da globinsko utrjevanje temeljnih tal z Uretekom zagotavlja stabilnost temeljev in konstrukcij na dolgi rok. Geotehnična smola Geoplus je lahka in hkrati zelo čvrsta ter ima izredno dolgo življenjsko dobo, zato sanacije s tehnologijo Uretek veljajo za trajne. Metoda Uretek je primerna za različne tipe zemljine in vse vrste temeljenja. Posege najpogosteje izvajamo na stanovanjskih hišah in blokih, stavbah javnega značaja (vrtci, šole, upravne stavbe) ter na poslovnih in industrijskih objektih. Rešitve, ki jih ponuja Uretek, so zaradi svoje neinvazivnosti še posebno praktične za zgodovinske in spomeniško zaščitene stavbe. Tehnološka dovršenost, učinkovitost, izvedba brez razkopavanja in ekološka neoporečnost so glavne odlike sistema Uretek.