Nepovratna finančna spodbuda bo lahko dodeljena za naprave, ki imajo nazivno električno moč do največ 11 kVA. Nova naložba je po zahtevah Eko sklada naložba, ki se jo bo začelo izvajati po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu. Naprava za samooskrbo z električno energijo mora biti načeloma nameščena na stavbi, ki je zgrajena na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja oziroma ima uporabno dovoljenje. Lahko pa je nameščena tudi na pomožnem, enostavnem ali nezahtevnem objektu, ki stoji ob stavbi in je zgrajen v skladu z veljavnimi predpisi s področja graditve objektov. Naprava mora biti skladna z zahtevami iz soglasja za priključitev, izdanega na podlagi 147. člena EZ-1 in Pravilnika o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 1/16).

Največ 20 odstotkov vrednosti naložbe

Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud v ta namen bodo zagotovljena s prispevkom na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti, ki bremeni daljinsko toploto, električno energijo ter trdna, tekoča in plinasta goriva. Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša tri milijone evrov. Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 odstotkov priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 180 evrov za 1 kVA instalirane nazivne električne moči, vendar za največ 11 kVA nazivne električne moči naprave, kar pomeni največ 1980 evrov. Priznani stroški naložbe (vključno z DDV) so stroški nakupa in montaže naprave s pripadajočimi električnimi inštalacijami in vso za to potrebno opremo.

Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična oseba (občan), ki je investitor in: - lastnik ali solastnik nepremičnine oziroma stavbe, kjer bo izvedena naložba, ki je predmet javnega poziva, s pisnim soglasjem ostalih solastnikov nepremičnine (v nadaljnjem besedilu: lastnik);

- imetnik stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo izvedena naložba, ki je predmet javnega poziva;

- družinski član (zakonec, zunajzakonski partner, otrok oziroma posvojenec, starš, posvojitelj, pastorek, vnuk, brat, sestra) lastnika nepremičnine oziroma stavbe, kjer bo izvedena naložba, ki je predmet javnega poziva, z njegovim pisnim soglasjem;

- najemnik nepremičnine oziroma stavbe, kjer bo izvedena naložba, ki je predmet javnega poziva, s pisnim soglasjem lastnika.

Kot fizična oseba po tem javnem pozivu se ne šteje samostojni podjetnik (s.p.) ali fizična oseba, ki samostojno opravlja dejavnost kot poklic, oziroma je registrirana za opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona.

Pravočasno oddana in popolna vloga

Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga. Vloga je pravočasna, če je oddana v času veljavnosti tega javnega poziva. Vloga mora biti oddana pred začetkom del in je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga 49SUB-SOOB17 in zahtevane obvezne priloge, ki so:

- predračun oziroma ponudbo za nakup in montažo naprave za samooskrbo z električno energijo;

- podatki proizvajalca o napravi za samooskrbo z električno energijo, iz katerih so jasno razvidni podatki o napravi (znamka, komercialna oznaka, tip, nazivna električna moč), ki so lahko vključeni v predračun ali podani ločeno v specifikaciji naprave;

- soglasje lastnika ali solastnika nepremičnine oziroma stavbe, kjer bo izvedena naložba, če vlagatelj ni lastnik oziroma je solastnik nepremičnine oziroma stavbe, kjer bo izvedena naložba, na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije;

- fotografija dela stavbe, kamor bo nameščena naprava, z označeno lokacijo namestitve naprave. Eko sklad lahko zahteva, da vlagatelj za vsa dokazila in listine, ki so sestavljene v tujem jeziku, predloži overjen prevod.

Pomembna podrobnost iz razpisa pravi, da nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena za naložbo, ki vključuje dobavo in vgradnjo prototipne ali rabljene opreme in naprav. Naložba tudi mora biti izvedena s strani usposobljenega izvajalca z registrirano dejavnostjo. Stavba, na katero bo nameščena naprava, mora biti zgrajena skladno z vsemi veljavnimi predpisi s področja graditve objektov. Če je stavba, na katero bo nameščena naprava, kulturnovarstveno zaščitena, ali pa se stavba nahaja na kulturnovarstveno zaščitenem območju, mora vlagatelj pri izvedbi naložbe upoštevati pogoje zaščite, ki veljajo za ta kulturnovarstveni režim.

Na voljo tudi kredit

Prejemnik nepovratne finančne spodbude ne sme odtujiti naprave za samooskrbo z električno energijo prej kot po treh letih po izplačilu nepovratne finančne spodbude. Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena, če je bila za to naložbo že dodeljena spodbuda s strani dobaviteljev električne energije, toplote, plina ter tekočih in trdnih goriv končnim odjemalcem.

Vlagatelj lahko poleg obravnavane nepovratne finančne spodbude pridobiti tudi kredit Eko sklada po javnem pozivu za kreditiranje okoljskih naložb občanov. Pri tem mora naložba izpolnjevati pogoje tega javnega poziva in javnega poziva za kreditiranje. Vlagatelj mora za pridobitev kredita izpolniti in predložiti ustrezne obrazce. Vsota nepovratne finančne spodbude in kredita ne sme presegati priznanih stroškov kreditirane naložbe, razen v primeru, če se dodeljena nepovratna finančna spodbuda izplača izključno za delno poplačilo odobrenega kredita Eko sklada.

Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci sta na voljo na spletni strani www.ekosklad.si. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo vlagatelji natisnejo sami, je enakovredna tiskanim obrazcem. Javni poziv in obrazce lahko vlagatelji naročijo pri Eko skladu in jih brezplačno prejmejo po pošti. Pisni zahtevek pošljite na naslov: Eko sklad, j. s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: ekosklad@ekosklad.si. Informacije o javnem pozivu lahko vlagatelji pridobijo po telefonu na številki 01/241 48 20 vsak ponedeljek, sredo in petek med 13.00 in 14.30. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Izplačilo

Nepovratna finančna spodbuda bo izplačana na podlagi sklenjene pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude in skladno z izdano dokončno odločbo, s katero je bila vlagatelju dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude. Rok za zaključek naložbe je 15 mesecev od izročitve odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude. Odločba postane dokončna z njeno vročitvijo vlagatelju. V primeru objektivnih razlogov se rok za zaključek naložbe lahko podaljša. V primeru zamude roka za zaključek naložbe pogoji za izplačilo nepovratne finančne spodbude niso izpolnjeni. Datum izdaje računa, iz katerega nedvoumno izhaja, da je naložba v celoti izvedena, se šteje za datum zaključka naložbe.

Dokumentacijo o zaključku naložbe mora vlagatelj predložiti najpozneje v dveh mesecih po izteku roka za zaključek naložbe. Dokumentacija o zaključku naložbe mora vsebovati:

- pogodbo o izplačilu nepovratne finančne spodbude, podpisano s strani prejemnika nepovratne finančne spodbude;

- račun izvajalca naložbe s popisom izvedenih del, naprav in opreme za celoten obseg naložbe;

- dokazilo o plačilu celotnega računa (bančni izpisek, plačilni nalog …) ali kopijo sklenjene pogodbe o financiranju med vlagateljem in izvajalcem naložbe v primeru plačila naložbe na obroke ali v primeru potrošniškega kreditiranja naložbe ipd.;

- kopijo Soglasja za priključitev;

- kopijo Pogodbe o uporabi sistema in

- fotografijo vgrajene naprave za samooskrbo z električno energijo.

Nepovratno finančno spodbudo se izplača ob razpoložljivih sredstvih predvidoma v 60 dneh po prejemu in preveritvi vseh zahtevanih dokazil o zaključku naložbe na osebni bančni račun vlagatelja, razen v primeru, ko se dodeljeno nepovratno finančno spodbudo izplača za delno poplačilo odobrenega kredita Eko sklada. Znesek izplačila se uskladi s predloženimi računi ob upoštevanju pogojev javnega poziva.

Nadzor

Eko sklad ima pravico kadar koli, v obdobju od izdaje odločbe o dodelitvi nepovratne finančne spodbude do treh let po izplačilu nepovratne finančne spodbude z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo nepovratnih sredstev, skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe z določili javnega poziva in veljavnimi predpisi ter spoštovanje prepovedi odtujitve predmeta nepovratne finančne spodbude. V primeru ugotovljenih kršitev določil javnega poziva, nenamenske porabe sredstev, kršitve predpisov ali določil pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude je prejemnik nepovratne finančne spodbude dolžan Eko skladu vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi za obdobje od prejema do vračila neupravičeno pridobljene nepovratne finančne spodbude. (ktm)