Uredba določa, da je največja dovoljena nazivna moč naprave za samooskrbo, priključene na notranjo nizkonapetostno električno inštalacijo objekta, 11 kVA in ne sme presegati priključne moči iz soglasja za priključitev. Odjemalcem, ki si želijo zagotoviti energetsko neodvisnost, je torej pot do tega zdaj odprta. Vse postopke na tej poti zainteresiranim pomagajo s svojo razlago razumeti strokovnjaki družbe Gen-I, ki ponuja storitev Gen-I Sonce, kajti pozorni moramo biti na vrsto pravil pred in po gradnji domače sončne elektrarne za samooskrbo. Tako na tista, ki jih določa uredba, kot na tista, ki jih pogojujejo posamične tehnične možnosti.

V prvi vrsti je treba upoštevati dejstvo, da uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov z gradnjo sončne elektrarne določa, da je lahko lastnik naprave za samooskrbo oseba, ki je hkrati tudi lastnik merilnega mesta v stavbi, ki se samooskrbuje z električno energijo. Ne glede na to, da je v praksi denimo lastnik podjetja in lastnik hiše isti, gre za dve različni osebi z različnima pravnima statusoma, ki se izključujeta.

Dimenzioniranje

Ker z domačo mikro sončno elektrarno proizvajamo električno energijo za pokrivanje lastne porabe električne energije, je ključno dimenzioniranje ustrezne velikosti sončne elektrarne, ki bo na letni ravni proizvedla toliko električne energije, kot znaša letna poraba odjemalca. Pri tem je kot izhodiščni podatek pri dimenzioniranju velikosti treba upoštevati letno porabo električne energije odjemalca in njegove potrebe po električni energiji v prihodnosti. Odjemalec oceno svoje letne porabe najlažje ugotovi s seštevkom količin električne energije (kWh) zadnjih 12 mesečnih računov. Če mesečnih računov nima, lahko podatek o letni porabi pridobi pri svojem dobavitelju električne energije ali pristojnem elektrodistribucijskem podjetju.

Če v bližnji prihodnosti načrtujemo povečanje porabe električne energije – zaradi prenove ogrevalnega sistema z vgradnjo toplotne črpalke, nakupa električnega avtomobila ali nakupa drugega večjega porabnika električne energije, je priporočljivo, da se to povečanje upošteva že pri izračunu ustrezne velikosti sončne elektrarne. Zavedati se moramo, da je poraba električne energije spremenljivka, ki jo je včasih težje napovedati in se v 30 in več letih, kolikor traja življenjska doba sončne elektrarne, lahko spremeni. Zato v Gen-I zainteresiranim priporočajo gradnjo take sončne elektrarne, ki zaradi izbire vrhunskih komponent odjemalcu omogoča lažjo nadgradnjo sistema, fleksibilnost v primerih spremembe porabe električne energije in s tem dolgoročno energetsko neodvisnost brez skrbi.

Osončenje

Slovenija je enakomerno osončena država z velikim potencialom za izkoriščanje sončne energije, saj je večina države primerna za postavitev domače sončne elektrarne. Razlike med najbolj in najmanj osončenimi pokrajinami so sorazmerno majhne in znašajo le devet odstotkov glede na desetletno povprečje, kar pomeni, da 1 kW nazivne moči sončne elektrarne, postavljene pod optimalnimi pogoji, v Sloveniji v povprečju na leto proizvede 1100 kWh električne energije. Ker je bistvo samooskrbe s sončno energijo pretvorba sončnega sevanja v električno energijo, si najoptimalnejše delovanje naše sončne elektrarne zagotovimo s postavitvijo, ki omogoča, da so fotovoltaični moduli, iz katerih je sestavljena sončna elektrarna, karseda osončeni. Na velikost sončne elektrarne in posledično ceno investicije poleg letne porabe električne energije vpliva več dejavnikov, ki jih je treba upoštevati že pred montažo sončne elektrarne.

Ker se module v večini primerov namešča na strehe objektov, odjemalcem predlagajo, naj najprej preverijo streho objekta, na katerem želijo zgraditi domačo mikro sončno elektrarno. Pri tem imata ključno vlogo naklon in usmeritev strehe ter uporabna površina strehe brez morebitnih ovir (drevesa, sosednje stavbe, dimniki, zračniki, hribi …), ki zaradi morebitnega senčenja zmanjšajo optimalno površino strehe. Najoptimalnejše delovanje domače mikro sončne elektrarne si zagotovimo v primeru, da module namestimo na južni del strehe z naklonom od 30 do 35 stopinj, vendar pa pri taki orientaciji naklon strehe, ki je izven idealov, nima večjega vpliva na končno proizvodnjo. Izgube pri postavitvi mikro sončne elektrarne na naklon strehe od 15 do 40 stopinj so zanemarljive.

Nekoliko manj primerna za namestitev modulov sta vzhodni in zahodni del strehe, pri čemer naklon strehe odigra nekoliko pomembnejšo vlogo. Postavitev mikro sončne elektrarne na vzhodni ali zahodni del strehe nam zaradi slabše osončenosti za nekaj mesecev poveča odplačilno dobo investicije, medtem ko namestitev na severni del strehe zaradi preslabe osončenosti odsvetujejo. Ko ugotovimo, kateri del strehe je glede na okoliščine najprimernejši, se moramo prepričati, da je na njem dovolj prostora za namestitev fotovoltaičnih modulov – od 21 m2 uporabne površine strehe za porabnike z najnižjo porabo do 77 m2 uporabne površine strehe za porabnike z najvišjo porabo.

Za vse vrste kritin in ostrešij

Fotovoltaične module je mogoče namestiti na vse vrste kritin (opečne strešnike, pločevino, bobrovec, tegolo, korce, bitumenske folije …) in ostrešij (leseno, betonsko, jekleno …), vendar po predhodni oceni, da bo streha prenesla obremenitve, ki bodo rezultat namestitve modulov. Teža mikro sončne elektrarne na strehi objekta je 15-20 kg/m2 – odvisno od sistema pritrjevanja in postavitve. To se določi glede na vrsto kritine, orientacijo objekta in naklona modulov. Ker je gradnja domače mikro sončne elektrarne dolgoročna investicija, v primerih, ko je kritina dotrajana ali starejša od 20 let, predlagajo, da investitor razmisli tudi o sanaciji in zamenjavi strehe še pred namestitvijo mikro sončne elektrarne. To seveda zaradi dolgoročne brezskrbnosti, saj se tako izognemo poznejšim dodatnim stroškom odstranitve in ponovne namestitve elektrarne zaradi nujne zamenjave kritine. V takih primerih predlagajo, da najprej razmislimo o sanaciji strehe. Če sami ne znamo oceniti stanja strehe, lahko to preveri kvalificirani izvajalec oziroma krovec ali pa strokovnjak podjetja Gen-i na ogledu pred gradnjo mikro sončne elektrarne.

Za montažo fotovoltaičnih modulov na ravno oziroma pohodno streho potrebujemo večjo uporabno površino strehe, saj se module namešča na nosilno konstrukcijo pod kotom in v smeri, ki omogoča najoptimalnejšo delovanje sončne elektrarne. Za postavitev optimalno postavljenih modulov moči 1 kW potrebujemo na strehi s primernim naklonom od 6,5 do 7 m2, medtem ko na ravni strehi za optimalno postavitev modulov potrebujemo okrog 15 do 20 m2 uporabne površine strehe. Z montažo mikro sončne elektrarne stranke pridobijo tudi desetletno jamstvo na nepuščanje strehe pod elektrarno. Izvajalec za obdobje desetih let od dneva izročitve naprave naročniku jamči, da zaradi gradnje naprave kritina na mestih, kjer je naprava pritrjena na nosilno konstrukcijo strehe, ne bo puščala. Montaža, pri kateri bi fotovoltaični moduli prevzeli vlogo primarne kritine, je zaradi kompleksnejše izvedbe dražja od klasične in je pri Gen-I ne izvajajo. Takšna montaža lahko zaradi večjega pregrevanja fotonapetostnih modulov povzroči tudi slabše delovanje mikro sončne elektrarne.

Obdavčitev

Montažo fotovoltaičnih modulov se praviloma izvede na streho objekta, v katerem je nameščen števec porabe električne energije. Lahko se izvede tudi na streho pomožnih oziroma gospodarskih objektov (garaža, nadstrešek, kozolec, delavnica …), vendar pa je ustreznost treba preveriti na ogledu. Pri tem je treba upoštevati, da se v skladu z 41. členom ZDDV-1 DDV po nižji stopnji 9,5 odstotka od davčne osnove obračunava in plačuje od stanovanj, stanovanjskih in drugih objektov, namenjenih za trajno bivanje, ter delov teh objektov, če so del socialne politike, vključno z njihovo gradnjo, obnovo in popravili. Posledično je kupec mikro sončne elektrarne do znižane 9,5-odstotne stopnje DDV upravičen, če elektrarno postavi na stanovanjski objekt, ki je namenjen za trajno bivanje, in če uporabna površina tega objekta ne presega 250 m2 v primeru enostanovanjske stavbe ali 120 m2 v večstanovanjski stavbi.

Če del stavbe, na kateri bo montirana sončna elektrarna, ni evidentiran kot prostor, ki pripada stanovanju, in je torej temu delu dodeljen identifikator kot samostojnemu delu, se od dobave obračuna DDV po splošni stopnji 22 odstotkov. Če je naročnik storitve montaže kupljene sončne elektrarne pravna oseba in davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, se uporabi mehanizem obrnjene davčne obveznosti.

Priklop

Mikro sončna elektrarna se priklopi na notranjo nizkonapetostno električno inštalacijo objekta, zato je treba zagotoviti kabelsko povezavo med fotovoltaičnimi moduli in števcem porabe električne energije. Ker gradnjo mikro sončne elektrarne izvedejo z jamstvom, da gradbena dela ne bodo poškodovala objekta in okolice, je tehnična izvedba povezave izvedena skladno z željami in zahtevami stranke. Za kabelsko povezavo od strehe do mesta priključitve na ogledu poiščejo najbolj optimalno rešitev in jo uskladijo z željami stranke, seveda vse v skladu z možnostmi zakonodaje in projekta.

Pri gradnji mikro sončne elektrarne je nujna zamenjava števca porabe električne energije, če na obstoječem merilnem mestu še ni nameščen digitalni, dvosmerni števec, predpisan po navodilih sistemskega operaterja distribucijskega omrežja SODO. Strošek zamenjave števca porabe električne energije se zaračuna kupcu oziroma investitorju male sončne elektrarne za samooskrbo. Zamenjavo izvede pristojno distribucijsko podjetje, cena števca znaša okrog 300 evrov + DDV. Ali obstoječi števec omogoča priklop domače sončne elektrarne, pa lahko odjemalec že prej preveri pri pristojnem elektrodistribucijskem podjetju.

Na podlagi ogleda lokacije gradnje mikro sončne elektrarne, ki ga izvede izkušeni strokovnjak na željo stranke, izmerijo uporabno površino strehe in preverijo električne inštalacije objekta. Zainteresiranim lahko hkrati odgovorijo na vsa vprašanja, ki zadevajo tehnično izvedbo gradnje. Ogled objekta je tudi podlaga za izdelavo končne ponudbe za gradnjo mikro sončne elektrarne z želenim načrtom financiranja. Po potrditvi oziroma podpisu pogodbe se začne pridobivanje ustreznih soglasij in dokumentov pri pristojnem elektrodistribucijskem podjetju. V imenu stranke pred priključitvijo sončne elektrarne na notranjo inštalacijo stavbe pri elektrodistribucijskem podjetju uredijo vso potrebno dokumentacijo.

Montaža in vzdrževanje

Montažo sončne elektrarne na objektu izvedejo v enem dnevu, pri tem pa odjemalcu ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja, saj Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje izvedbo mikro sončne elektrarne opredeljuje kot investicijsko vzdrževalno delo. Treba pa je pridobiti soglasje Zavoda RS za varstvo kulturne dediščine pri posegih v objekte pod spomeniškim varstvom, za katere obstajajo določene omejitve.

Namestitev strelovoda ni pogoj za namestitev sončne elektrarne, odločitev pa je v domeni kupca. Zaščito mikro sončne elektrarne pred neposrednim udarom strele priporočajo v primeru, da je objekt, na katerem je montirana sončna elektrarna, na izpostavljeni legi. V primeru požara je postopek gašenja enak kot pri vseh ostalih objektih. Module se lahko – po predhodnem izklopu mikro sončne elektrarne – gasi z vodo.

Za popoln nadzor nad delovanjem mikro sončne elektrarne poskrbijo z aplikacijo, do katere odjemalec dostopa z računalnikom ali sodobnim telefonom prek spletne povezave. S to aplikacijo lahko odjemalec spremlja delovanje vsakega posameznega modula, proizvodnjo električne energije na letni, mesečni, tedenski ali dnevni ravni, pa tudi primerjavo proizvodnje med leti. Za najoptimalnejše delovanje sončne elektrarne odjemalcem priporočajo čiščenje modulov vsaj enkrat na dve leti, če je okolje precej prašno zaradi bližine makadamske ceste, žage, kamnoloma … pa seveda pogosteje oziroma po potrebi. Čiščenje je najboljše izvajati z demineralizirano ali destilirano vodo, brez uporabe čistil in žičnatih čistilnih krpic, ki bi lahko poškodovale steklo na fotovoltaičnih modulih. Odjemalcem omogočajo tudi sklenitev paketa, ki vključuje zavarovanje in vzdrževanje mikro sončne elektrarne, ki vsebuje sprotni odziv na morebitne napake, tedenski pregled delovanja elektrarne prek daljinskega nadzora in fizični pregled sončne elektrarne enkrat na dve leti, s katerim boste zagotovili brezskrbno delovanje za obdobje 30 let.

Domača mikro sončna elektrarna bo večino električne energije proizvedla v mesecih med aprilom in septembrom. V tem obdobju se bodo zaradi manjše porabe in večje proizvodnje ustvarjali tudi viški električne energije, potrebni za pokritje razlike med večjo porabo in manjšo proizvodnjo v zimskih mesecih. Časovni obračun neto meritev je koledarsko leto.

Mikro sončna elektrarna zvišuje vrednost objekta, na katerem je nameščena, prodaja mikro sončne elektrarne pa je v domeni lastnika. Za odvoz in ustrezno reciklažo starih solarnih panelov bo poskrbelo podjetje GEN-I Sonce. (ktm)