Samooskrba s sončno energijo je proizvajanje lastne električne energije s sončno mikroelektrarno, ki je priključena na notranjo nizkonapetostno električno inštalacijo stavbe in s katero pokrivamo lastno porabo električne energije. Namenjena je gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem. Največja nazivna moč naprave ne sme presegati 0,8-kratnika priključne moči merilnega mesta. Podrobneje samooskrbo določa uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije.

Pomembno je načrtovanje primerne velikosti

Pri odločitvi za samooskrbo z električno energijo iz sonca je ključno prav načrtovanje prave velikosti sončne elektrarne, ki bo čim bolj natančno ustrezala energetskim potrebam gospodinjstva. Predimenzionirana je seveda dražja začetna investicija, ker viškov energije, ki jo oddamo v sistem, ne dobimo povrnjenih. Preskromna pa nam ne zagotavlja optimalnega pokrivanja stroškov sprotne porabe in s tem tudi ne investicije, saj moramo razliko doplačati.

Torej je načrtovanje optimalne moči za optimalen izkoristek zelo pomemben element. Pri tem morda vseeno ne gre zanemariti namiga, da se zavestno odločimo za večjo moč, če načrtujemo, da bomo v bližnji prihodnosti našim dosedanjim porabnikom električne energije dodali nov porabnik (denimo vse bolj popularen električni avtomobil, ki bi ga lahko polnili doma). Povečanje proizvodnje električne energije na obstoječem sistemu je sicer možno z nadgraditvijo sončne elektrarne in spremembo soglasja za priključitev zaradi povečanja nazivne moči naprave za samooskrbo tudi pozneje, ko do takega primera pride. Je pa seveda treba v takem primeru opraviti še nekaj dodatnih del in postopkov, ki tudi zahtevajo svoj čas in denar.

Naložba se razmeroma hitro povrne

Okvirno ceno izgradnje sončne mikroelektrarne je mogoče podati šele po pridobitvi ključnih podatkov, kot sta letna poraba električne energije na merilnem mestu (kWh) in priključna moč merilnega mesta (kW). Za točno oceno investicije in predstavitev možnosti financiranja je treba izvesti ogled lokacije na terenu. Ker je vrednost naložbe gradnje sončne mikroelektrarne odvisna od več dejavnikov, je tudi doba vračanja naložbe različna. V povprečju naj bi znašala okrog 12 let, v primeru morebitne subvencije (Eko sklad) pa se povrne tudi prej kot v 10 letih. Odvisno tudi od konkretne porabe električne energije.

Tako lahko denimo z zgraditvijo lastne sončne elektrarne poleg mnogih drugih porabnikov električne energije znatno znižamo stroške tudi za ogrevanje, če uporabljamo ogrevalne naprave, ki kot primarni vir uporabljajo električno energijo. To so toplotne črpalke, radiatorji, infrardeči paneli, električno talno ogrevanje, električne peči za centralno ogrevanje … Kot najbolj primerne v tej kombinaciji so se za ogrevanje izkazale toplotne črpalke, zato je smiselno istočasno z malo sončno elektrarno načrtovati tudi montažo toplotne črpalke, če je še nimamo.

Neto meritve

Sistem samooskrbe s sočno energijo deluje po sistemu neto meritev (NET metering), po katerem se pri obračunu električne energije in omrežnine upošteva tista količina električne energije (kWh), ki predstavlja razliko med prevzeto in oddano delovno električno energijo (kWh), odčitano na istem merilnem mestu ob zaključku obračunskega obdobja, to je konec koledarskega leta. Če se odločimo za sistem samooskrbe s sončno energijo, bomo z mesečnim računom še vedno plačevali strošek obračunske moči in prispevek OVE + SPTE. Ti dve postavki sta vezani na priključno moč priključka in ne na porabo in ju moramo plačati tudi v primeru, da na merilnem mestu ni porabe električne energije. Postavke, vezane na količino električne energije (kWh), pa bo treba doplačali samo za število kilovatnih ur (kWh), ki bodo predstavljale razliko med prevzeto in oddano delovno električno energijo (kWh). Cena je določena v okviru podpisane pogodbe o samooskrbi po rednem ceniku električne energije za samooskrbo gospodinjskih in malih poslovnih odjemalcev. 

Življenjska doba se podaljšuje

Z razvojem fotovoltaične tehnologije so sončne elektrarne postale kakovostnejše in zanesljivejše. Pričakovana življenjska doba sončne elektrarne je 25–30 let. Z njo si torej zagotovimo trajnostni vir svoje električne energije za daljše obdobje. Solarne panele sončne mikroelektrarne je mogoče montirati na vse vrste kritin (opečna, pločevinasta, bitumenska …) in različne izvedbe strehe (dvokapnica, enokapnica, ravna streha …). Vendar je od vrste kritine in izvedbe strehe odvisen postopek montaže, zato je pred montažo nujen ogled lokacije na terenu.

Po ogledu lahko strokovnjaki ocenijo, kakšen je najprimernejši način montaže sončne elektrarne. Pri tem je pomembno vedeti, da se montažo solarnih panelov na streho objekta vedno izvede tako, da ne vpliva na garancijsko dobo kritine. Poleg tega izvajalec del daje še svojo 10-letno garancijo, da do zamakanja strehe, ki bi bilo posledica montaže sončne elektrarne, ne bo prišlo. Zamenjava strešne kritine torej ni pogoj za gradnjo sončne mikroelektrarne, je pa vsekakor smotrno, da se jo izvede, če gre za staro kritino, saj gre pri montaži sončne elektrarne na streho za dolgoročno naložbo. Tudi to je vredno presoje pred začetkom del. (ktm)