Odgovor: Omenjeno problematiko urejata tako Stvarnopravni zakonik kot Stanovanjski zakon. Oba določata, da je treba upravnika imenovati v primeru, ko ima večstanovanjska stavba več kot dva etažna lastnika in več kot osem posameznih delov. Upravnik je lahko pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za upravljanje nepremičnin oziroma je eden od etažnih lastnikov v večstanovanjski stavbi, na katero se določitev nanaša. Razmerja med etažnimi lastniki in upravnikom se uredi v pogodbi o opravljanju upravniških storitev, kjer se poleg pooblastil upravnika določi še ostale pravice in dolžnosti (čas, za katerega je sklenjena pogodba, mesečno plačilo in čas zapadlosti plačila, ki pripada upravniku…). Omenjeno pogodbo morajo podpisati upravnik in toliko etažnih lastnikov, kot jih je potrebnih za določitev upravnika.

V vašem konkretnem primeru boste tako morali skupaj z ostalimi etažnimi lastniki izbrati upravnika. Obstajajo pa tudi večstanovanjske stavbe, kjer upravnik ni obvezen. V takšnem primeru je upravnik seveda lahko imenovan, če pa ni, pa morajo obveznosti upravnika prevzeti etažni lastniki.

Vprašanje: V našem bloku se etažni lastniki ne moremo dogovoriti, kdo med nami naj bo upravnik. Kaj lahko v takšnem primeru storimo?

Odgovor: V konkretnem primeru vam ne preostane drugega, kot da predlagate sodišču, naj določi upravnika. Zakon namreč določa, da v primeru, če upravnik ni določen, lahko vsak med etažnimi lastniki predlaga, naj sodišče določi upravnika v nepravdnem postopku.