Novi gradbeni zakon, ki ga namerava ministrstvo za okolje in prostor do konca tega meseca skupaj s predlogom zakona o urejanju prostora in zakona o pooblaščenih arhitektih in inženirjih predložiti v potrditev vladi, prinaša nekaj bistvenih novosti pri gradnji. Ena od njih je občutno manj dokumentacije za gradnjo lastne hiše. Že dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) bo po novem skrčena na bistvene tehnične lastnosti objekta in potrebna soglasja zanj. Projekta za izvedbo (PZI) družinske hiše velikosti do 200 kvadratnih metrov pa sploh ne bo treba izdelati.

Za ene nevarnost, za druge olajšava

Inženirska stroka glasno svari pred nevarno zakonodajo, ki ne bo zagotavljala stabilnih, potresno odpornih, požarno varnih in energijsko učinkovitih hiš. Na ministrstvu odgovarjajo, da odločitev o potrebnosti projekta za izvedbo prepuščajo investitorju, saj želijo tudi na tak način spodbuditi male investitorje in mlade družine ter jim olajšati reševanje stanovanjskega problema. »Sodobna tehnologija gradnje in hiter razvoj sodobnih gradbenih produktov ter celovitih strokovnih rešitev na trgu omogočajo gradbenim izvajalcem ustrezno gradnjo manj zahtevnih stavb, pri čemer si izvajalec še vedno lahko zagotovi nasvet ali storitev pooblaščenega strokovnjaka, če meni, da je to potrebno,« so pojasnili na ministrstvu.

Povsem brez gradbenega dovoljenja pa bo po novem dovoljeno izvesti manjše prenove oziroma rekonstrukcije stavb. Gradbeno dovoljenje ne bo več potrebno niti za začasne gostinske in sezonske objekte. Občutno manj oziroma skoraj nič dokumentacije so na ministrstvu predvideli tudi za rušenje objektov, za katere ne bo več treba pridobiti gradbenega dovoljenja, temveč bo zadoščala prijava začetka del.

Samograditeljstvo še naprej dovoljeno

Nad enostavnejšimi gradnjami (ograje ali hleva na primer) in manjšimi rekonstrukcijami, za katere ne bo treba pridobiti gradbenega dovoljenja, bosta po novem – po vzoru občinske redarske službe – bdeli tako občinska kot državna gradbena inšpekcija. Slednja bo dobila tudi nekaj kadrovskih okrepitev za učinkovitejši nadzor na terenu. S prijavo začetka gradnje bodo vsi pristojni inšpektorji obveščeni o aktivnih gradbiščih, da jih bodo lahko pravočasno oziroma čim prej preverili.

Čeprav tako imenovano samograditeljstvo ne bo prepovedano, ministrstvo priporoča najem kvalificiranega izvajalca del. Nad vsako gradnjo, tudi v lastni režiji, bo tako kot doslej moral bdeti nadzornik (po novem imenovan nadzorni inženir), ki pa bo moral biti v prihodnje ves čas gradnje isti (razen izjemoma, recimo v primeru smrti). Za gradnjo v lastni režiji po pojasnilih ministrstva za okolje in prostor ne bo potrebno nobenega posebnega zavarovanja za morebitno nestrokovno izvedbo del.

Bistvene razlike pri gradnji enostanovanjske hiše (do 200 m2)

ZGO-1, Gradbeni zakon

PODATKI

PO VELJAVNEM ZAKONU

O GRADITVI OBJEKTOV

PO PREDLAGANEM

GRADBENEM ZAKONU

• neopredeljeno

dolžnost uradnih organov

Svetovanje in

informiranje

neobvezna

zmanjšuje investicijska tveganja

upravna enota na zahtevo

investitorja vnaprej presodi

o določenih vprašanjih oz.

dopustnih posegih, odločitev

je zavezujoča največ 2 leti

• je ni

Predodločba pred

vložitvijo vloge za

gradbeno dovoljenje

• obvezna izdelava projekta z vsemi potrebnimi načrti in študijami in soglasji ter plačani vsi prispevki

(tudi komunalni)

isti projektant (s pomočjo

morebitnih dodatnih strokovnjakov) izdela projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja z osnovnimi tehničnimi podatki o stavbi, priložiti pa je treba vsa potrebna mnenja in soglasja

možen skrajšan postopek,

če je priložena vsa potrebna dokumentacija

obvezno v elektronski obliki

Vloga za

pridobitev

gradbenega

dovoljenja

Gradbeno dovoljenje

• obvezna izdelava dodatnih podrobnejših načrtov, izračunov in študij

neobvezen

Projekt za izvedbo

• začetek v 2 letih po izdaji gradbenega dovoljenja z možnostjo podaljšanja roka še za 2 leti

• roka za končanje ni

• obvezen nadzornik gradnje

začetek v 5 letih po izdaji gradbenega dovoljenja; 15 dni prej obvezna prijava začetka gradnje

roka za končanje ni

obvezen nadzorni inženir, ki je ves čas gradnje isti

Gradnja

• v 15 dneh po pridobitvi uporabnega dovoljenja

• sankcij ni

po uradni dolžnosti opravi upravna enota oz. geodetska uprava po izdaji uporabnega dovoljenja oz. prijavi dokončanja gradnje

Vpis v uradne

evidence

za enostanovanjske hiše do

200 m2 ni obvezno; namesto njega možna prijava dokončanja gradnje

k eni in drugi možnosti obvezno predložiti potrdilo o plačanem

komunalnem prispevku

• za enostanovanjske hiše ni obvezno

Uporabno dovoljenje