V okviru vsakoletnega izbora najboljših najhitreje rastočih podjetij oblikujemo tudi nacionalno lestvico najhitreje rastočih podjetij po indeksu rasti prodaje. Tokratno opazovano petletno obdobje je bilo med letoma 2010 in 2015. Na lestvico 500 najhitreje rastočih podjetij se podjetja ne morejo prijaviti, nanjo se uvrstijo enostavno zato, ker imajo po javno dostopnih podatkih najvišjo rast prihodkov od prodaje v petletnem obdobju.

Poleg visokih indeksov rasti so pogoji za uvrstitev na lestvico bilančni dobiček v zadnjem bilančnem letu, vsaj 220.500 evrov prihodkov v izhodiščnem letu, da podjetje v obeh indeksnih letih posluje vseh 12 mesecev, od leta 2013 pa je vstopni pogoj za lestvico tudi najmanj pet zaposlenih v podjetju.

Regije so različno močne

Za izbor regijskih in slovenskih gazel uporabimo lestvico 100 najhitreje rastočih podjetij iz vsake regije, torej skupno 600, na lestvici 500 najhitreje rastočih podjetij pa so posamezne regije različno zastopane. Na letošnji lestvici je 172 podjetij iz osrednje slovenske regije, sledi podravsko-pomurska, iz katere je 111 podjetij, iz savinjsko-zasavske je 76 podjetij, 50 iz primorske, 48 iz gorenjske in 39 iz dolenjsko-posavske regije.

Razporeditev je precej podobna lanski. Na lestvici je kar 244 podjetij, ki so se med 500 najhitreje rastočih uvrstila že lani in ohranjajo visoko rast, 117 podjetij je na lestvici že tretje leto, 57 podjetij pa kontinuirano že četrto leto (odkar je vstopni kriterij na lestvico najmanj pet zaposlenih).

Večina podjetij na lestvici, dobrih 87 odstotkov (oziroma 434 podjetij), je bila v letu 2015 v domači lasti, 37 podjetij je v tuji lasti, pri 26 podjetjih pa gre za mešani kapital. Na lestvici je 18 velikih podjetij (po ZGD), 27 srednje velikih, malih enot je 137, večinoma pa gre za mikroenote, teh je 318.

Če pogledamo strukturo glede na panogo, ugotovimo, da največ podjetij prihaja iz predelovalne dejavnosti (148, kar je slabih 30 odstotkov), sledijo trgovina, vzdrževanje in popravilo motornih vozil (96, kar je dobrih 19 odstotkov), gradbeništvo (72 oziroma dobrih 14 odstotkov) in promet in skladiščenje (67 podjetij oziroma dobrih 13 odstotkov).

Petsto najhitreje rastočih podjetij je v letu 2015 doseglo skupno prodajo v vrednosti 5.220.514.448 evrov. V letu 2010 so ta podjetja izkazovala skupno prodajo 1.540.443.802 evrov, kar pomeni, da so v petletnem obdobju povečala prodajo za 239 odstotkov (indeks rasti 339). Tudi podjetja na repu lestvice dosegajo visoko rast prodaje – najnižji indeks rasti v zadnjih petih letih znaša 239, najvišji pa 2582. Polovica podjetij na lestvici dosega rast, ki je višja od 212 odstotkov (mediana je pri vrednosti indeksa 312).

Dodana vrednost za 203 odstotke višja

Skupaj so ta podjetja v letu 2015 ustvarila 233.321.509 evrov dobička, v povprečju 466.643 evrov, ampak tu povprečja ne povedo veliko, saj gre za različno velika podjetja (le slaba desetina podjetij na lestvici je srednje velikih ali velikih); če za orientacijo vzamemo mediano, ugotovimo, da je imela polovica podjetij na lestvici dobiček višji od 114.270 evrov.

Podjetja so v letu 2015 dosegla dodano vrednost 739.562.748 evrov, kar pomeni, da je ta v petletnem obdobju narasla za 203 odstotke. Povprečna dodana vrednost na zaposlenega v povprečju znaša 48.814 evrov; najvišjo dodano vrednost na zaposlenega so v povprečju dosegli v velikih podjetjih, 149.011 evrov, v srednje velikih znaša 61.537 evrov, v malih 47.350 evrov, v mikropodjetjih pa 42.694 evrov na zaposlenega.

Lani so ta podjetja zaposlovala 17.479 ljudi, v petih letih so število delovnih mest povečala za 10.484. V povprečju so torej hitro rastoča rastoča podjetja v petletnem obdobju povečala število delovnih mest za 150 odstotkov. Dobra polovica podjetij je število zaposlenih v opazovanem obdobju več kot podvojila.

Primerjava kazalnikov poslovanja za leto 2015

GVIN in Dnevnik

PODATKI

500 NAJHITREJE RASTOČIH

SLOVENIJA*

10.484

–6669

Novoustvarjena delovna mesta

500 NAJHITREJE RASTOČIH

SLOVENIJA

239 %

v odstotkih

250

203 %

200

150 %

150

100

50

10 %

6 %

0

−2 %

rast števila

delovnih mest

rast prodaje

rast dodane

vrednosti

– 50

*Primerjava kazalnikov poslovanja za leto 2015 glede na leto 2010, za gospodarske družbe in

samostojne podjetnike, ki ustrezajo naslednjim pogojem:

- vpis podjetja pred 1. 1. 2010

- podjetje ima finančne podatke za finančno leto 2010

- podjetje ima finančne podatke za finančno leto 2015