Kako potekajo priprave na projekt, razlagajo iz službe za nepremičnine in investicije pravosodnih organov. Projekt bo v skladu z dolgoročno strategijo spodbujanja naložb energetske prenove stavb in v skladu z navodili, ki jih je izdalo ministrstvo za infrastrukturo, izveden kot javno-zasebno partnerstvo v obliki energetskega pogodbeništva, kar na ravni osrednje vlade še ni bilo izvedeno, zato je primer tudi prejel status pilotnega projekta. Sofinanciran bo delno iz sredstev Kohezijskega sklada (predvidoma 560.000 evrov), delno iz sredstev slovenske udeležbe in delno iz proračunskih sredstev ministrstva za pravosodje. Ocenjena vrednost projekta znaša skupno okrog dva milijona evrov z vključenim DDV. Od tega bo zasebnik predvidoma prispeval najmanj 51 odstotkov vrednosti prenovitvenih del, ki si jih bo poplačal s prihranki pri obratovalnih stroških.

Uredba o javno-zasebnem partnerstvu

S posebno uredbo o javno-zasebnem partnerstvu se urejajo predmet, pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja ter uporabnikov objektov, postopek izbire zasebnega partnerja in druge sestavine razmerja javno-zasebnega partnerstva, ki so v skladu z določbami zakona o javno-zasebnem partnerstvu predmet urejanja s koncesijskim aktom. Uredba je temeljni okvir prihodnjega pogodbenega razmerja, natančnejša opredelitev vseh sestavin pogodbenega razmerja pa bo izvedena v okviru koncesijske pogodbe. Uredba predvideva, da bodo pogodbene stranke koncesijske pogodbe poleg zasebnega partnerja kot koncesionarja in Republike Slovenije kot koncedenta tudi uporabniki objektov, saj bodo ti v okviru obratovalnih stroškov plačniki za opravljeno koncesionirano dejavnost. Prav tako bodo lahko le slednji na kraju samem kontrolirali izvajanja obveznosti iz koncesijske pogodbe in temu primerno nato poročali koncedentu oziroma ministrstvu, pristojnemu za pravosodje.

Koncesijsko pogodbo bo v imenu koncedenta sklenil minister, pristojen za pravosodje, na podlagi pooblastila, ki mu ga bo podelila vlada. V predlagani uredbi je opredeljena tudi vrsta javno-zasebnega partnerstva, in sicer gre za koncesijsko javno-zasebno partnerstvo, koncesijo storitve. Uredba predvideva, da je predmet koncesije izvajanje storitev energetskega pogodbeništva po načelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije, pri čemer dopušča možnost, da je predmet koncesije lahko tudi pogodbena oskrba z energijo. Natančni predmet koncesije bosta javni in zasebni partner dorekla v postopku konkurenčnega dialoga in ga nato opredelila v koncesijski pogodbi.

Projekt je trenutno v fazi začetka postopka konkurenčnega dialoga, v katerem bodo izbrani tudi izvajalci. Razpisna dokumentacija za postopek oziroma njegove posamezne faze bo objavljena v Uradnem listu RS. Začetna faza načrtovanja in priprave je tako zaključena in projekt je pred dnevi tudi že prejel odločitev o podpori, ki jo izda služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Navedeno pomeni, da bo ministrstvo za pravosodje kot eno prvih ministrstev po izvedeni akreditaciji sistema lahko začelo delno uveljavljati izdatke na projektu energetskih prenov iz evropskih sredstev.

Razširjen energetski pregled stavb

Opravljena bodo dela, ki so bila izbrana na osnovi predlogov razširjenih energetskih pregledov za posamezna sodišča. To pomeni, da bodo – odvisno od sodišča do sodišča – izvedeni ukrepi zamenjave oziroma sanacije stavbnega pohištva, izolacije strehe, sten in podstrešja, urejena bosta senčenje in klimatizacija, nameščeni bodo termostatski ventili in posledično bo izvedeno hidravlično uravnoteženje, izvedena bo frekvenčna regulacija črpalk, izvedena bo menjava kotlov, hidroizolacija, dotrajana razsvetljava bo zamenjana z energijsko učinkovitejšo, izvedeni pa bodo tudi ustrezni organizacijski ukrepi in vpeljan sistem za meritve kot del sistema za upravljanje energije oziroma energetskega menedžmenta. Postopek izbire izvajalcev bo predvidoma razdeljen na tri faze – fazo preverjanja usposobljenosti, fazo dialoga in fazo oddaje končnih ponudb. Vsi zainteresirani zasebni partnerji se bodo lahko prijavili v skladu z razpisnimi pogoji, objavljenimi v Uradnem listu RS.

Načrtujejo, da bodo postopki – čeprav gre za pilotni projekt – potekali s čim manj zapleti in bo zasebni partner izbran do konca ogrevalne sezone spomladi prihodnje leto, ko naj bi začeli energetsko prenovo. Ker bodo stavbe v uporabi tudi v času izvajanja ukrepov, bo pri prenovah treba upoštevati tudi vidik zasedenosti prostorov, predvsem pa vidik ustreznih temperaturnih in drugih vremenskih pogojev, ki morajo biti zagotovljeni v primeru prenove ovojev stavb.

Kot investitor oziroma javni partner na ministrstvu za pravosodje pričakujejo, da bodo za izvajanje koncesije v obliki energetskega pogodbeništva pridobili učinkovitega in odgovornega zasebnega partnerja, ki bo objekte treh sodišč ustrezno in kvalitetno energetsko prenovil in ki bo v času trajanja koncesijskega razmerja zagotovil oziroma presegel predvidene oziroma načrtovane prihranke. Prav tako pričakujejo, da bo v tem času prenovljeno ustrezno vzdrževal in skrbel za nemoteno delovanje energetskih sistemov in njihovo optimizacijo. (ktm)