Z evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja se lahko izognete plačilu stroškov za nujne oziroma potrebne zdravstvene storitve v tujini. Kartica je brezplačna in jo po naročilu prejmete po pošti v roku štirih delovnih dni. Velja eno leto. Za upokojence in po njih zavarovane družinske člane ter za otroke do dopolnjenega 18. leta starosti, če niso sami zavarovanci, pa je veljavna pet let oziroma do dopolnjenega 18. leta starosti.

Evropsko kartico lahko naročite na spletni strani ZZZS, s SMS-sporočilom na številko 031 771 009 ali osebno v času uradnih ur na izpostavah in območnih enotah ZZZS.

Uveljavljanje pravic

V tujini imajo zavarovane osebe pravico do nujnega oziroma potrebnega zdravljenja. Postopek uveljavljanja in obseg pravice do zdravstvenih storitev pa je odvisen od tega, kje uveljavljajo storitve.

V članicah EU in Evropskega gospodarskega prostora (Islandija, Liechtenstein, Norveška) ter v Švici, za katere velja evropski pravni red, velja evropska kartica.

Ta velja tudi v državah, s katerimi ima naša država sklenjene meddržavne sporazume o socialnem zavarovanju: Bosni in Hercegovini, Črni gori, Makedoniji in Srbiji. V Avstraliji veljata evropska kartica in potni list.

V drugih državah evropska kartica ne velja, zato svetujejo, da si uredite komercialno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini.

Če bi morali v članicah EU, EGP ter v Švici, BiH, Makedoniji, Srbiji ali Črni gori stroške nujnih oziroma potrebnih zdravstvenih storitev plačati sami (na primer ker jih uveljavljate zunaj mreže javne zdravstvene službe), bo ZZZS ob vrnitvi domov na osnovi predložene medicinske dokumentacije in originalnih računov povrnil stroške v višini, kot bi jih priznala tuja zdravstvena zavarovalnica. Stroške nujnih zdravstvenih storitev, ki jih bodo plačale zavarovane osebe v državah, s katerimi Slovenija nima sklenjenih meddržavnih sporazumov, pa jim bo ZZZS v upravičenih primerih povrnil v višini povprečne cene teh storitev v Sloveniji. Upoštevajo le originalne račune (priložena mora biti tudi medicinska dokumentacija, recepti za zdravila...).

Če morate v Avstraliji stroške za zdravstvene storitve poravnati sami, morate zahtevek za povračilo stroškov vložiti neposredno pri avstralskemu pristojnemu nosilcu (poslovalnicah Medicare) v kraju začasnega bivanja.

Tudi lani so nekateri zavarovanci imeli težave pri uveljavljanju pravic z evropsko kartico na Hrvaškem. ZZZS je pridobil od hrvaškega zavoda za zdravstveno zavarovanje zagotovilo, da je v vseh ordinacijah, ki so dolžne zagotoviti nujne oziroma potrebne zdravstvene storitve na podlagi evropske kartice, na vidnem mestu nameščena uradna nalepka, da sprejemajo evropsko kartico. Za dodatne informacije lahko pokličete na brezplačno telefonsko številko hrvaškega zavoda za zdravstveno zavarovanje (0800 7999). Več informacij je na spletni strani www.zzzs.si. lo