Pri Alma Mater Europaea (AMEU) – Evropskem centru Maribor (ECM) so podelili diplome po uspešno končanem enoletnem podiplomskem študiju za strokovnjake s področja avtizma v obsegu 25 ETCS. Gre za izobraževanje strokovnjakov, ki delajo z otroki in odraslimi z avtizmom.

Na AMEU so marca končali enoletno podiplomsko izobraževanje za strokovnjake s področja avtizma v okviru projekta Zora – več zdravja za otroke in mladostnike z avtizmom in njihove družine, kjer je ECM sodeloval kot partner. Za udeležence je bilo izobraževanje brezplačno, saj je bilo v 90 odstotkih financirano iz Norveškega finančnega mehanizma.

Namesto 55 prejeli 400 prijav

»Čeprav je bilo v projektu načrtovano izobraževanje 55 strokovnjakov, se je na izobraževanje prijavilo več kot 400 ljudi, ki pri svojem delu potrebujejo specialno znanje za delo z otroki z avtizmom. Med prijavljenimi smo izbrali 87 ljudi tako, da so bile pokrite vse regije in različni profili, ki delajo z otroki z avtizmom,« je pojasnila mag. Barbara Toplak Perovič, vodja projekta Zora na Alma Mater Europaea.

Ljudje z avtizmom so praviloma ovirani na številnih področjih, zato njihova problematika ni rešljiva zgolj na področju enega družbenega sektorja ali državnega resorja. Gre za izrazito kompleksno in interdisciplinarno problematiko, ki bi jo morali reševati s sodelovanjem in koordinacijo dela med področji zdravstva, izobraževanja in socialne podpore, kar je vzpostavljeno v projektu Zora. Projekt je namenjen otrokom in mladostnikom z avtizmom kot skupini otrok s posebnimi potrebami, staršem otrok z avtizmom, ki so zaradi vsakodnevnih obremenitev še posebno ranljivi na področju duševnega zdravja in zdravja svojih družin, in strokovnjakom, ki delajo z ljudmi z avtizmom na področju zdravstvenega varstva, izobraževanja in socialnih zadev.

Izobraževanja so se udeležili profesorji defektologije oziroma specialne in rehabilitacijske pedagogike, psihologi, učitelji razrednega pouka, logopedi ter delovni terapevti, ki pri delu potrebujejo specialno znanje o avtizmu in sorodnih motnjah. Učitelji so bili strokovnjaki s področja avtizma iz Slovenije in tujine.

Izobraževanje je zajemalo teoretični del in izdelavo portfelja. Slušatelji so se spoznali z značilnostmi avtizma, osnovami diagnostike, raziskovanjem in klinično prakso, nevrološkimi vplivi na delovanje možganov in posledicami na vsakdanje življenje, s senzomotoričnim razvojem, psihiatričnim pogledom, motnjami senzorne integracije, komunikacijo z otroki z avtizmom, razvojnopsihološkimi značilnostmi, vedenjskimi pristopi, pa tudi z metodami dela, kot so teach, floortime in igralna terapija. Študenti so poslušali o pomoči staršem in družini, izobraževanju, kakovosti življenja starejših avtistov, pa tudi o uporabi interaktivne tehnologije za delo z avtisti.

Izobraževanje je uspešno končala večina slušateljev in bodo prejeli potrdilo o opravljenem izobraževanju. 

Napovedali nov študijski program

Glede na dober odziv na izobraževanje so se pri AMEU odločili, da bodo pripravili podiplomski študij s področja avtizma v povezavi s tujimi fakultetami ter z možnostjo specialističnega izobraževanja s tega področja:

magistrski program bo namenjen nadaljnjemu raziskovanju s področja avtizma;

program za usposabljanje bo za vse tiste, ki bi si želeli takšne priložnosti, kot so jo imeli udeleženci projekta.

Tako magistrski študij kot tudi program za usposabljanje bosta umeščena v slovenski sistem izobraževanja po akreditaciji na Nacionalni agenciji RS za kakovost v visokem šolstvu. Študij bo mogoč v Ljubljani in Mariboru.

Več informacij lahko dobite na naslovu referat@almamater.si, so sporočili iz Alma Mater Europaea – Evropskega centra Maribor. lo