Kot je razložil direktor Eko sklada Hinko Šolinc, so bili javni pozivi v lanskem letu objavljeni kasneje, zato vsa razpisana sredstva do konca leta niso bila razdeljena. Tako so veljavnost nekaterih razpisov za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud podaljšali v letošnje leto in so na voljo brez prekinitve do objave novih javnih pozivov. V okviru še veljavnega lanskega poziva za izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije pri obnovi tri- ali večstanovanjskih stavb lahko upravičenci pridobijo nepovratna sredstva za toplotno izolacijo fasade in strehe oziroma stropa proti neogrevanemu prostoru. Za skupne naložbe energijske sanacije večstanovanjskih stavb je bilo sicer razpisanih 8 milijonov evrov nepovratnih sredstev.

Tudi zaradi manjše onesnaženosti zraka

Poleg tega je v letu 2015 veljal tudi javni poziv, po katerem je Eko sklad občanom ponudil višje nepovratne finančne spodbude v skupnem znesku 3 milijone evrov za energijsko obnovo starejših večstanovanjskih stavb. Namen te pomoči je poleg učinkovitejše rabe energije tudi zmanjšanje prekomerne onesnaženosti zraka s prašnimi delci na degradiranih območjih občin Celje, Hrastnik, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto, Trbovlje, Zagorje ob Savi, za katere je vlada izdala odlok za izboljšanje kakovosti zraka. Z novim javnim pozivom bo letos za skupne naložbe energijske obnove večstanovanjskih objektov na območju vse Slovenije namenjenih 12 milijonov evrov, od tega 2 milijona za višje spodbude pri obnovi starejših blokov prav na onesnaženih območjih navedenih, večinoma mestnih občin.

Nepovratne spodbude za vse lastnike stanovanj

Letošnja novost bodo višje nepovratne finančne spodbude pri obsežnejši obnovi večstanovanjskih stavb z izvedbo dveh ukrepov, od katerih se bo eden nanašal na optimizacijo ogrevalnega sistema, drugi pa na toplotno izolacijo na ovoju stavbe. Še višja spodbuda bo namenjena načrtovani celoviti obnovi večstanovanjskih stavb, ki bo izkazana v projektu za izvedbo del. Ker želijo, da bi se vsi etažni lastniki odločili za energijsko prenovo blokov, je nadaljeval direktor Šolinc, bo Eko sklad letos omogočil, da bodo nepovratno finančno spodbudo prejeli vsi lastniki stanovanj, torej poleg fizičnih oseb, kot je veljalo doslej, tudi stanovanjski skladi, gospodarske družbe in drugi. Upravičenci lahko pridobijo 25 ali 50 odstotkov vrednosti naložbe (višina spodbud je glede na posamezne ukrepe omejena z nominalnim zneskom, polovico naložbe pa znaša na degradiranih območjih), socialno šibki upravičenci pa v višini 100 odstotkov priznane vrednosti.

Vloge za subvencijo večkrat nepopolne

Zanimalo nas je, kako dobro so pripravljene vloge za pridobitev nepovratnih subvencij, ki jih v imenu etažnih lastnikov v večstanovanjskih stavbah vložijo bodisi upravnik ali predsednik skupnosti lastnikov bodisi drug pooblaščenec ali skupni predstavnik upravičencev. Če je vloga nepopolna in ne vsebuje obveznih prilog, se čas obdelave na račun poziva k dopolnitvi podaljša. V Eko skladu pravijo, da upravniki ali drugi pooblaščenci najpogosteje ne izpolnijo vseh rubrik v obrazcu, ne priložijo vseh ustreznih fotografij pred izvedbo del in predložijo pomanjkljiv popis del in materialov ter izjav o njihovih lastnostih. Šele ko je naložba končana in ko sklad dobi vso dokumentacijo, da je bila izvedena pravilno in pravočasno (skupaj z računom izvajalca in popisom vseh opravljenih del in uporabljenih materialov), nepovratno subvencijo tudi izplača.