Cena ni najpomembnejša

»Naša želja je, da s tem lastništvom ne obremenjujemo proračuna, zato bomo skušali poiskati kupca. Ni najpomembnejša cena, ampak pogoji, ki bodo omogočili, da se ta črna točka čim prej uredi,« je odločitev občine pojasnil novomeški župan Gregor Macedoni.

Med pogoji tako občina izpostavlja čimprejšnje rušenje objekta in vzpostavitev začasnih parkirnih prostorov. Potrebna bo tudi sprememba občinskega podrobnega prostorskega načrta, kajti sedanji za to območje predvideva preveč megalomanski projekt s kar osemnadstropnim objektom in štirimi kletnimi etažami garažne hiše. Sledi izvedba dvostopenjskega arhitekturnega natečaja in nato čimprejšnji začetek gradnje. Po Macedonijevih besedah bo občina nepremičnino tudi zavarovala pred morebitnim špekulantskim nakupom, tako da bo imela sama predkupno pravico po enaki ceni, kot jo bo prodala. »Če investitorja ne bomo dobili, se bomo rušenja in vzpostavitve začasnih parkirnih prostorov v čim krajšem možnem času lotili sami ter nato nadaljevali iskanje investitorja za gradnjo novega objekta.«

Stavbo rušijo že devet let

Že v pogodbi z Elektroservisi, podpisani 7. novembra 2006, je bilo zapisano, da je kupec dolžan poslovno stavbo porušiti najkasneje v roku 18 mesecev od podpisa pogodbe. V nasprotnem primeru naj bi objekt porušila občina sama. Kupec se je takrat tudi obvezal, da bo občini izročil bančno garancijo v višini 25 milijonov tolarjev oziroma 104.000 evrov v zavarovanje obveznosti porušitve oziroma bo vse pogodbene obveznosti, vključno z rušenjem in bančno garancijo, prenesel na pravnega naslednika. Po petnajstih mesecih, to je februarja 2008, je družba nepremičnino prodala trebanjskemu gradbenemu podjetju Betonal, ki pa nikoli ni izpolnilo omenjenih pogodbenih obveznosti. Kot so v odgovoru na svetniško vprašanje pojasnili na občini, »po nam znanih podatkih bančna garancija nikoli ni bila ne podaljšana ne unovčena«. Po stečaju Betonala se je objekt leta 2010 znašel v rokah Hypo Leasinga oziroma zdaj Heta Asset Resolution.

Januarja letos je Društvo Novo mesto gradbenemu inšpektoratu celo poslalo pobudo za odstranitev objekta. Vendar je gradbeni inšpektor ugotovil, da za izdajo takšne odločbe ni zakonske podlage. Po mnenju predsednika Društva Novo mesto Tomaža Goloba pa sedanja odločitev občine o ponovnem nakupu in prodaji meji že na neodgovornost. »Le komu bo prodala objekt? Že v času konjunkture ni bilo zanimanja za gradnjo na tem območju, kaj šele danes. Predlog našega društva je rušenje objekta in podaljšanje parka, ki je pred kulturnim centrom. Pod novim parkom bi lahko zgradili garažno hišo, morda tudi kot podaljšanje že obstoječe na Novem trgu.«