Gasilci smo v Sloveniji organizirani kot prostovoljni ter poklicni gasilci. Poklicne gasilske enote so organizirane v večjih mestih z večjo požarno ogroženostjo, kjer svoje naloge opravljajo skupaj s prostovoljnimi gasilci. Velikost in opremljenost poklicnih gasilskih enot določa poseben elaborat. Glede na to, da so poklicni gasilci stalno prisotni v gasilskih orodiščih, je primeren tudi odziv na prejem poziva. Zakonska zaveza za izvoz je v eni minuti po prejemu poziva. V Sloveniji je trinajst takšnih enot.

Ob pozivu na pomoč

Intervencija se za gasilca prične ob pozivu preko pozivnika ali v zadnjem času preko kratkega SMS-sporočila. V sporočilu gasilec dobi informacije o vrsti in lokaciji nesreče. Na podlagi teh informacij gasilci pridejo v gasilsko orodišče, kjer se opremijo in ob zadostnem številčnem stanju izvozijo na kraj nesreče. Gasilsko posredovanje vodi vodja intervencije, ki je po funkciji poveljnik gasilskega društva, v njegovi odsotnosti pa največkrat najvišji po činu. Glavne naloge vodje intervencije in gasilcev so pridobivanje informacij o dogodku med vožnjo, podroben ogled nesreče, določitev sektorjev, razporeditev napadalnih skupin v notranjem sektorju, razporeditev gasilcev za delo v zunanjem sektorju, poročanje o trenutnem stanju, prejemanje poročil o izvedenih nalogah in dajanje novih nalog ter zaključek posredovanja.

Med vožnjo na kraj vodja intervencije preverja stanje na mestu dogodka s klicem na regijski center za obveščanje (ReCO). Prva večja naloga vodje intervencije je odločitev o potrebnih silah in sredstvih, s katerimi bo lahko izpeljal intervencijo. V primeru kakovostnih informacij ReCO se lahko že med vožnjo odloči za drugi alarm in aktivira dodatne gasilske enote, v nasprotnem primeru pa lahko dodatne gasilske enote aktivira šele na mestu po opravljenem ogledu.

Delitev stavbe na sektorje

Naslednja taktična odločitev je delitev stavbe na sektorje, s katerimi se določijo posamezna področja, v katerih bodo posredovale posamezne napadalne skupine. Pri stanovanjskih hišah največkrat določimo notranji in zunanji sektor. Ko so sektorji postavljeni, lahko prične vodja intervencije posameznim napadalnim skupinam dajati konkretne naloge. Glavne naloge notranjih sektorjev so reševanje ljudi, preiskovanje prostorov, gašenje požara, prezračevanje, zagotavljanje prve pomoči in druge podporne naloge v stavbi.

Poleg nalog notranjega sektorja pa ne smemo pozabiti še na glavne naloge zunanjega sektorja, ki so nadzor nad uporabo IDA (izolirni dihalni aparat), varovalna skupina, zavarovanje mesta intervencije, oskrba s požarno vodo, priprava ukrepov za hiter umik gasilcev, posebne naloge podpore v zunanjem sektorju in uporaba prenosnih gasilskih lestev. Gasilci, ki so dodeljeni za izvajanje nalog v notranjem sektorju, se morajo ustrezno zaščititi, torej uporabljati osebno zaščitno opremo, poleg te pa pripraviti še dodatno opremo ter ustrezno gasilno sredstvo, ki ga bodo potrebovali pri svojem delu.

Komunikacija in nadzor

Vodja intervencije mora pred vstopom v sodelovanju z ReCO določiti komunikacijski kanal, prek katerega bo potekala komunikacija po radijskih zvezah. Ob večjih požarih in pri delu z več sektorji je teh kanalov ustrezno več. Zelo pomembno je, da posamezna napadalna skupina ve, kateri komunikacijski kanal mora uporabljati. Med vstopom v notranjost stavbe je treba voditi evidence o tem, kdo je vstopil v objekt, kdaj vstopa ter koliko zraka ima na voljo za opravljanje naloge. Ti podatki so nujno potrebni za nemoten potek intervencije, da lahko pravočasno načrtujemo zamenjavo napadalnih skupin.

Vodja ne sme pozabiti tudi na varovalno skupino zaradi morebitnih menjav napadalnih skupin zaradi izrednih dogodkov. V primeru dalj trajajoče intervencije pa več napadalnih skupin, ki bodo prevzele naloge, ko se bodo prve napadalne skupine pričele umikati iz objekta zaradi zmanjkovanja zaloge zraka. Med intervencijo je vodja v stiku z drugimi morebitnimi prisotnimi službami ter z ReCO, ki mu poroča o vseh večjih ukrepih.

Poročilo o izvedbi nalog

Med posredovanjem vodja intervencije dobiva posamezna poročila o izvedenih in neizvedenih nalogah in s premikanjem napadalnih skupin na izvajanje novih nalog poskrbi, da delo teče optimalno. Ko zbere vsa poročila, da je posredovanje končano in je vstop v stavbo varen, si v spremstvu napadalnih skupin ogleda prostore. Skupine mu sproti opisujejo, na kaj so naletele in kaj so tam delale. Na podlagi teh informacij se vodja odloči še za morebitne druge ukrepe ali pa izda povelje za pospravljanje orodja in vračanje v gasilsko orodišče. Tam je treba pripraviti orodje in opremo za naslednjo uporabo.

Komisija za preventivo GZS