Ekosklad bo tako zaenkrat objavil javne razpise za ugodno kreditiranje okoljskih naložb za gospodinjstva kot tudi za pravne osebe in samostojne podjetnike ter lokalne skupnosti in javne pozive za nepovratne finančne spodbude za ukrepe učinkovite rabe energije (URE) in rabe obnovljivih virov energije (OVE) s sredstvi, pridobljenimi na podlagi Energetskega zakona. Ko bo sprejet Program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe 2015, pa bo objavil tudi razpise za namene določene v tem programu.

Posojila in nepovratna sredstva sočasno

Na podlagi Poslovnega in finančnega načrta za leto 2015 bo tako Eko sklad v letu 2015 nadaljeval kreditiranje okoljskih naložb kot svojo osnovno dejavnost in za to zagotovil najmanj 35 milijonov evrov kreditnih sredstev, v primeru razpoložljivih sredstev in potreb potencialnih kreditojemalcev pa tudi več. Tako zatrjujejo v vladi. Zanimanje občanov za posojila Eko sklada se povečuje tudi zaradi možnosti sočasne pridobitve nepovratnih sredstev in posojil za istovrstne naložbe. Tudi pri pravnih osebah je zaradi zelo ugodne obrestne mere veliko zanimanje za posojila Eko sklada, čeprav se pri nekaterih pravnih osebah še naprej kažejo težave pri zagotavljanju ustreznega zavarovanja vračila kreditov.

V letu 2015 bo Eko sklad nadaljeval dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud v skupnem predvidenem znesku 24,5 milijona evrov z namenom zmanjšanja rabe energije. Kar 22 milijonov evrov je nepovratnih finančnih spodbud občanom za ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije v stanovanjskih stavbah. Za spodbujanje nakupa električnih vozil pa bo na voljo 2,5 milijona evrov nepovratnih sredstev.

Najprej električna vozila

In kdaj lahko pričakujemo javne razpise za kreditiranje in za nepovratna sredstva okoljskih naložb? Na Eko skladu odgovarjajo, da bosta v zelo kratkem času najprej objavljena javna poziva za dodeljevanje nepovratnih sredstev za električna vozila, prvi za fizične osebe (0,5 milijona evrov) in drugi za pravne osebe (2 milijona evrov). Prizadevajo si, da bi lahko tudi nove javne pozive tako za kreditiranje okoljskih naložb kot tudi za dodeljevanje nepovratnih sredstev za naložbe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije v stanovanjskih stavbah objavili konec aprila oziroma v maju.

Kako bodo odobrena sredstva razdeljena med pravne in fizične osebe? Na Eko skladu opozarjajo, da je lanski javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov (51OB14) podaljšan do konca maja 2015 (8 milijonov evrov), po tem bo objavljen nov javni poziv. Za kreditiranje okoljskih naložb občin je predvidenih 8 milijonov evrov kreditnih sredstev. Za kreditiranje okoljskih naložb drugih pravnih oseb, samostojnih podjetnikov in zasebnikov je predvidenih 10 milijonov evrov ugodnih kreditov.

Nepovratna sredstva

Letos bo za naložbe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije v eno- in dvostanovanjskih stavbah ter posameznih stanovanjih (med njimi tudi za zamenjavo starih oken z energijsko učinkovitimi novimi lesenimi okni) na voljo skupaj 14 milijonov evrov nepovratnih finančnih spodbud in 8 milijonov evrov za naložbe energijske obnove večstanovanjskih stavb, oboje iz sredstev, zbranih na podlagi Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije.

Poleg tega bodo tudi letos na voljo višje spodbude za naložbe občanov za energijsko obnovo starejših stanovanjskih stavb na degradiranem območju, to je na območju občin, ki so sprejele odlok o načrtu za kakovost zraka zaradi čezmerne onesnaženosti s prašnimi delci PM10. Vendar obseg teh sredstev še ni dokončno določen.

Kako je mogoče kandidirati za oboje – posojilo in nepovratna sredstva? Upravičena oseba bo poleg nepovratne finančne spodbude po javnem pozivu upravičena pridobiti tudi kredit Eko sklada po javnem pozivu za kreditiranje okoljskih naložb, pri čemer morajo biti izpolnjeni pogoji obeh javnih pozivov ter vsota nepovratne finančne spodbude in kredita ne sme presegati priznanih stroškov naložbe, razen v primeru, če se dodeljena nepovratna finančna spodbuda izplača izključno za delno poplačilo odobrenega kredita Eko sklada.

Nepovratna sredstva

Predmet nepovratne finančne spodbude bodo naslednji ukrepi:

A - vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi,

B - vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno biomaso,

C - vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe in pripravo sanitarne tople vode ,

D - priključitev starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije,

E - vgradnja energijsko učinkovitega lesenega zunanjega stavbnega pohištva v starejši stanovanjski stavbi,

F - toplotna izolacija fasade starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe,

G - toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v starejši eno- ali dvostanovanjski stavbi,

H - vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi,

I - gradnja ali nakup pasivne oziroma skoraj ničenergijske nove eno- ali dvostanovanjske stavbe,

J - celovita obnova starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe,

K - nakup stanovanjske enote v tri- in večstanovanjski stavbi, prenovljeni v pasivnem oziroma skoraj ničenergijskem razredu.

Zaostreni pogoji

Kateri so poudarki, ki se tokrat razlikujejo od predhodnih razpisov?

Pri nekaterih ukrepih so spremenjene tehnične zahteve z namenom zagotavljanja večjih prihrankov energije (npr. večja debelina izolacijskega materiala pri toplotni izolaciji fasad – za dva centimetra, in streh – za štiri centimetre; energijsko bolj učinkovito leseno zunanje stavbno pohištvo z manjšo toplotno prehodnostjo), druga novost pa je, da letos predmet nepovratnih finančnih spodbud ne bodo toplotne črpalke, namenjene samo pripravi sanitarne tople vode.

Zainteresirana javnost že nestrpno pričakuje te razpise, saj je vlada s svojimi odločitvami kar precej zamujala in vse skupaj potisnila v aktivno proizvodno in gradbeno sezono. Pri Eko skladu zato upravičeno pričakujejo velik odziv občanov in s tem veliko vlog, saj večina pred začetkom del čaka na objavo javnih pozivov za nepovratne finančne spodbude. Zaradi velikega števila vlog lahko nastanejo zamude pri njihovi obdelavi. Težave lahko povzročijo tudi nepopolne vloge, ki dodatno podaljšujejo čas obdelave in rešitve posamezne vloge in s tem nejevoljo pri vlagateljih.

In kaj na Eko skladu svetujejo zainteresiranim, da bo čim manj težav in slabe volje na obeh straneh? Poudarjajo, naj zainteresirani po objavi javnega poziva najprej vložijo vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev in šele nato pričnejo izvedbo naložbe. Poprej pa naj skrbno in natančno preberejo navodila za izpolnjevanje vloge in pogoje javnega poziva ter oddajo popolno vlogo. (sč)